Quantcast

Zberu dát o výskyte článkonožcami prenášaných ochorení v Európe sa v závere uplynulého týždňa v Antwerpách (Belgicko) zaoberalo druhé medzinárodné stretnutie pracovnej skupiny VBORNET (z angl. Vector-BORNE disease NETwork). Projekt VBORNET bol založený na podnet Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) kvôli zvyšujúcej sa potrebe mať pod kontrolou ochorenia prenášané článkonožcami, ktorých zvýšený výskyt je dôsledkom globálneho otepľovania, rastúcej populácie a zvýšeného turizmu. „Cieľom projektu je zastrešovanie siete lekárskych entomológov a špecialistov v oblasti verejného zdravotníctva, aby sa podporila činnosť ECDC pri príprave opatrení na urgentné epidemické situácie týkajúce sa týchto ochorení. Tieto predstavujú približne jednu tretinu infekčných ochorení vyskytujúcich sa v Európe“, uviedla MUDr Jana Kerlik z Oddelenia infekčnej epidemiológie a nákaz s prírodnou ohniskovosťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorá sa za Slovensko zúčastnila stretnutia spolu so špecialistom na tropickú parazitológiu doc. RNDr. Nasirom Jalili,  z Mikrobiologického ústavu LFUK Bratislava. Na stretnutí sa zúčastnili 70 zástupcovia 30 európskych krajín, Turecka a Gruzínska, venujúci sa entomológii, virológii,  ako aj verejnému zdravotníctvu.

V Európe sa vyskytuje niekoľko typov článkonožcov, ktoré prenášajú ochorenia na človeka, a to v prípade náhodného narušenia kolobehu nákazy medzi článkonožcami a zvieracími rezervoármi. U nás je to najčastejšie kliešť obyčajný, ktorý prenáša nebezpečnú kliešťovú encefalitídu a lymskú boreliózu. „Zvýšené riziko infekcie týmito ochoreniami súvisí s problémom globálneho otepľovania, ktoré spôsobuje, že infikované kliešte sa vyskytujú aj v oblastiach, v ktorých v minulosti ich výskyt nebol zaznamenaný. Ďalšou možnou tichou hrozbou v súvislosti s globálnym otepľovaním a zvýšeným turizmom je výskyt takých druhov komárov, ktoré prenášajú pôvodcov niektorých tropických ochorení. Príkladom je druh komára prenášajúci vírusy horúčok dengue a chikungunya, ktorého výskyt zaznamenali vo viacerých európskych krajinách vrátane krajín strednej Európy“, uviedla MUDr. Kerlik. Dodala, že v rámci prevencie je zber presných údajov týkajúcich sa výskytu prenášačov nebezpečných ochorení na celoeurópskej úrovni mimoriadne významný. Nemenej dôležité a potrebné je zostaviť prípravné opatrenia na riešenie a zvládnutie možných epidemických situácií v budúcnosti.

Slovensko je schopné kompletne hlásiť požadované údaje týkajúce sa výskytu ochorení prenášanými článkonožcami. Má však rezervy v monitoringu pre Slovensko zatiaľ exotických chorôb ako sú horúčka chikungunya, horúčka dengue, západonílska horúčka a tiež v monitoringu potencionálnych prenášačov niektorých závažných ochorení. V záujme ochrany obyvateľstva a prevencie je preto potrebné skvalitniť diagnostiku exotických nákaz a zvýšiť dohľad nad výskytom ich vektorov na celoštátnej úrovni