Láka vás investovanie do podielových fondov, ale neviete, ktorý fond je pre vás ten najlepší?

penzijnaAlfou a omegou pri výbere podielového fondu je ujasniť si 3 základné veci:

  • aké veľké riziko ste ochotný podstúpiť pri investovaní, a teda aký typ investora ste,
  • aké sú vaše ciele a
  • na ako dlho ste ochotný investovať vaše peniaze.

Podielové fondy možno rozdeliť do niekoľkých skupín, v závislosti od toho, do akých aktív investujú peniaze podielnikov. Výber a rozdelenie aktív ovplyvňujú výšku výnosu, a tiež rizikovosť fondu. Platí, že čím je vyššie riziko, tým je vyšší potenciálny výnos. Pozrime sa na najzákladnejšie rozdelenie fondov a ich charakteristiku:

Fondy krátkodobých investícií

Hovoríme o fondoch, ktoré investujú do krátkodobých finančných nástrojov na peňažnom trhu. Investícia do týchto fondov je vhodná aj pre investorov bez predchádzajúcich skúseností s investovaním. Pomer riziko/cena je priamo úmerný. Tieto fondy síce zaručujú minimálne riziko, ale zodpovedajú tomu aj nižšie výnosy v porovnaní s ostatnými typmi fondov. Väčšinou však dosahujú vyššiu výkonnosť ako krátkodobé termínované účty v bankách. Odporúčaný investičný horizont je do 1 roka.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy investujú peniaze podielnikov najmä do dlhopisov. Niekedy investujú malý podiel majetku aj do akcií. Prinášajú investorovi zvyčajne vyšší výnos ako fondy krátkodobých investícií, sú však aj o niečo rizikovejšie. Predstavujú vhodnú alternatívu k dlhodobému termínovanému vkladu v banke. Odporúčaný investičný horizont je najmenej 2 roky (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).

Zmiešané fondy

Tieto fondy investujú peniaze podielnikov na rôznych trhoch a do rôznych aktív, nemajú žiadne limity na podiel dlhopisov či akcií vo svojom portfóliu. Tento pomer v rámci investičnej stratégie fondu môžu meniť. Preto je dobré vopred poznať stratégiu fondu a jeho zloženie. Zmiešané fondy môžeme nazvať aj zlatou strednou cestou medzi rizikovými akciovými a konzervatívnymi dlhopisovými fondmi. Odporúčaný investičný horizont sa pohybuje v rozmedzí najmenej 2 až 5 rokov (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).

Akciové fondy

Akciové fondy sú spomedzi všetkých fondov najrizikovejšie, na druhej strane však majú potenciál najvyššieho výnosu. Sú vhodnou investíciou pre investorov, ktorým neprekážajú krátkodobé výkyvy a poklesy hodnoty podielu. Akciové fondy môžu byť zamerané na jeden alebo viac sektorov ekonomiky. Odporúčaný investičný horizont je nad 5 rokov (závisí od konkrétnej investičnej stratégie a vývoja na finančných trhoch).

Fondy fondov

Fond, ktorý investuje prostriedky podielnikov do iných podielových fondov. Medzi ich hlavné výhody patrí nižšie riziko, ktoré vyplýva z väčšieho rozloženia investície. Podielnik takto zároveň môže investovať aj menšiu čiastku do fondov, ktoré si inak vyžadujú vysokú vstupnú investíciu.

Špeciálne fondy nehnuteľností

Fondy rozšírené pod názvom Realitné fondy. Investujú svoje aktíva priamo do nehnuteľností, majetkových účastí v realitných spoločnostiach alebo do iných aktív úzko prepojených s trhom nehnuteľností. Rizikovosť týchto fondov je o niečo vyššia ako pri dlhopisových fondoch. Odporúčaný investičný horizont je nad 5 rokov (kvôli cyklickej povahe trhu nehnuteľností).

Tip na záver: Pri rozhodovaní, do ktorého fondu investovať, vám môže byť užitočný Investičný dotazník.