Vo štvrtok sa konal medzinárodný projekt International Particle Physics Masterclasses 2013 do ktorého bola zapojená aj katedra fyziky na Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Cieľom projektu je hravou a zážitkovou formou priblížiť stredoškolským študentom, oblasť kvantovej fyziky a poukázať na to, že aj na prvý pohľad zložitá veda môže byť zábavná a atraktívna.

fyzika_07Ako uviedla Janka Raganová, pracovníčka katedry, dnes je v celej Európe, a teda aj na Slovensku, veľký útlm záujmu o fyziku, ale aj iné prírodovedné disciplíny, ako je napríklad chémia či biológia. Podľa štatistík odvetvie fyziky v Európe trpí aj nezáujmom zo strany ženského pokolenia. Slovensko tento problém podľa Raganovej nemá, čo je zrejmé aj na katedre, ktorú navštevuje množstvo študentiek.

Hlavným koordinátorom tejto motivačnej akcie na UMB je vedecký pracovník CERNu (Európskej rady pre jadrový výskum) a zamestnanec Fakulty prírodných vied, Boris Tomašík. Prezentoval väčšinu teoretických prednášok pre stredoškolákov a viedol ich pri praktickom spracovaní údajov získaných reálnymi meraniami priamo v najväčšom urýchľovači častíc na svete LHC, umiestneného vo Švajčiarsku.

Slovensko nebola jediná krajina, ktorá sa vo štvrtok zapojila do tohto projektu. Zúčastnili sa ho aj študenti ďalších štátov, s ktorými si naši študenti výsledky spracovaných dát porovnávali a prezentovali v angličtine, prostredníctvom telekonferencie. Výsledky konzultovali dokonca aj priamo s pracovníkmi sediacimi doslova pri „rúre“ urýchľovača.

Medzičasom si Janka Raganová pozvala učiteľky fyziky sprevádzajúce svojich zverencov na krátku debatu, kde im v živej diskusii prezentovala nový projekt na zatraktívnenie prírodných vied, najmä fyziky. Cieľom tohto európskeho projektu, na ktorý je u nás vyhradených 200-tisíc eur, je získať záujem detí o fyziku, už vo veku 14 až 16 rokov. Raganová vyzýva učiteľov prírodných vied, aby sa do projektu zapojili. Ako sama tvrdí, finančne by mal byť celý projekt pokrytý. To znamená, že prostriedky budú vyčlenené ako pre školu, tak aj aktívnych učiteľov zapojených do projektu. Nabáda na verbovanie nie tých najlepších žiakov, ale „masy“ žiakov priemerných, ale aj problematických, ktorí by sa možno v danom odbore našli. Kontakt, kde sa môžete o projekte dozvedieť viac, je janka.raganova@umb.sk.