Mestské zastupiteľstvo vyhlásilo koncom minulého roka zoznam pamätihodností mesta. Podnety na zapísanie nových do zoznamu môže podávať aj verejnosť na Mestskom úrade.

Uznesenie bolo vyhlásené v súlade so všeobecne záväzným nariadením o evidencii pamätihodností mesta Banská Bystrica. Pamätihodnosti sa podľa neho rozdeľujú do troch kategórií. Medzi hmotné nehnuteľnosti patria známe turistické atrakcie ako Fontána na Námestí SNP, vrch Urpín, či Park pod Pamätníkom SNP, z architektúry budovy Železničnej stanice, Ekonomickej fakulty UMB a ZŠ Slobodného slovenského vysielača. Za pamätihodnosti boli vyhlásené aj urbanistické celky „stará“ Fončorda, Fortnička i Štadlerovo nábrežie.

História Banskej Bystrice je čiastočne spätá s osobnosťou niekdajšieho pápeža Jána Pavla II. Tento fakt sa potvrdil aj v ostatných kategóriách. V časti hnuteľností uznesenie ráta so sochou poľského pápeža na Kapitulskej ulici, rovnako ako so súsoším Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho pri tržnici.

Tretia skupina pamätihodností mesta obsahuje mená veľkých osobností mesta. Okrem známych spisovateľov, vynálezcov, učencov či skladateľov tu patria udalosti ako Banícke povstanie z rokov 1525-1526, udelenie mestských privilégií, či návšteva Jána Pavla II.

Kompletný zoznam pamätihodností mesta môžete nájsť tu … Podnety na vyhlásenie nových a ich zápis do zoznamu môže podávať aj verejnosť na oddelení kultúry Mestského úradu, kde ich následne posúdi Komisia pre pamätihodnosti mesta.

Mesto pri tejto príležitosti vydalo brožúrku s fotografiami, opisom a polohou vybratých pamiatok pod názvom Znovuobjavené pamätihodnosti Banskej Bystrice. K dispozícii je v Informačnom centre na Námestí SNP alebo elektronicky po kliknutí na uvedený link.