V Integrovanom operačnom programe sa uvádza, že budovanie prvkov zelenej infraštruktúry (ďalej len „ZI“) predstavuje významný aspekt najmä pre mestské oblasti, v ktorých sa sústreďuje podstatná časť hospodárskych činností. Prvky zelenej infraštruktúry vo veľkých mestách poskytujú výhody pre zdravie obyvateľov, ako sú napríklad čisté ovzdušie a lepšia kvalita vody. Realizácia prvkov ZI zároveň prináša fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno-hospodársky prínos pre jednotlivca a spoločnosť a to vzájomným spájaním zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií. Vytvárajú sa možnosti prepojenia mestských a vidieckych oblastí a vznikajú miesta, na ktorých sa príjemne žije a pracuje. Všetky opatrenia v oblasti zelenej infraštruktúry by mali smerovať k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívania krajiny. V mestskom prostredí je obzvlášť potrebné integrovať prvky zelenej infraštruktúry s prvkami tzv. sivej infraštruktúry s cieľom trvalo udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou.
Výsledkom budovania prvkov zelenej infraštruktúry v mestách je zlepšenie kvality ovzdušia, posilnenie ekologickej stability a pre obyvateľov výhody v podobe vytvorenia nových miest pre oddych a realizáciu voľnočasových aktivít.

tajov_komAko sme sa už zmienili aj v časti Zásady výstavby, mesto Banská Bystrica má ideálne geografické podmienky pre vytvorenie zelených, oddychovo-relaxačných koridorov pozdĺž vodných tokov, ktoré by ho prepojili s rekreačným zázemím.
Najvýznamnejším priestorom mesta z tohoto pohľadu je údolná niva Tajovského potoka , a to od jeho ústia do Hrona – až po sídlisko Podlavice. Celé toto územie by malo byť jedným prírodným – anglickým parkom so športovými a rekreačnými zariadeniami a plochami, poprepájanými pešími chodníkmi i cyklotrasami, s možnosťou oddychu a trávenia voľného času pre všetky vekové kategórie.
Súčasťou každého prírodného zeleného koridoru okolo potokov by mala byť cyklotrasa a pešia trasa, oddychové a odpočinkové miesta a vodné plochy a zdrže na dažďové vody. Bolo by vhodné aktívnejšie zapojiť aj Hron do mestského prostredia, doplniť ho prechádzkovými trasami, odpočinkovými miestami , vodnými plochami…. To je však podmienené aj riešením protipovodňových opatrení.
Pre zlepšenie klímy a lepšiu pohodu a zdravie obyvateľov je nevyhnutné aj revitalizovať mestské parky a plochy zelene, oživiť jestvujúce a vybudovať nové fontány a odpočinkovo-oddychové miesta v parkoch a na verejných priestranstvách.
K zlepšeniu a ozdraveniu ovzdušia by prospela aj úspora energie a to hlavne prostredníctvom zatepľovania objektov a znižovania automobilových emisií a hluku budovaním protihlukových opatrení – i zelených. Tiež posilňovaním verejnej osobnej, cyklistickej a pešej dopravy namiesto individuálnej automobilovej.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.