Participatívny rozpočet je proces, v ktorom obyvatelia rozhodujú o použití verejných zdrojov. Tento  mechanizmus je agendou Programu OSN pre ľudské sídla a je veľmi príjemné vidieť, ako sa mu na Slovensku darí.

Je to projekt, ktorého realizácia musí vychádzať z konsenzu naprieč politickým spektrom. Vyžaduje si politikov ochotných ponechať rozhodovanie občanom a občanov schopných prijať túto výzvu. Vyžaduje si transparentné a demokratické prostredie.

Zaujímavé na ňom je, že spomenuté podmienky sú súčasne aj jeho cieľom. Z toho vyplýva dynamika, variabilita projektu a potreba neustále ho prispôsobovať. Najviditeľnejšími zmenami na Slovensku sú stúpajúce vyčlenené sumy a hlavne možnosti zapájania sa, nielen on-line hlasovaním, ale aj on-line komentármi a diskusiou k jednotlivým súťažiacim projektom. Vzrastá tak záujem ľudí aj počet projektov. Postupne, na základe skúseností, vzrastá aj presvedčenie, že takýto systém rozhodovania o verejných financiách dokáže slušne a efektívne fungovať k spokojnosti všetkých.

Podoba projektu participatívneho rozpočtu vychádza z komunít, ktoré chce zasiahnuť a tiež z vyčlenenej sumy. Pri vyšších sumách je určite vhodné rozdeliť rozpočet aspoň na dve časti, pre nízkonákladové projekty a pre zadania pre mesto s vyššou vyčlenenou sumou. Ponechá sa tak celému projektu sociálny rozmer. Pretože veľké projekty majú viacej šancí získať väčší počet hlasov a projekty menších komunít potom zostávajú bokom. A pritom práve takéto malé projekty sú pre vytváranie komunít a aktivovanie občanov dôležité. Toto je jedna z dvoch zásadných vecí, ktoré banskobystrickému participatívnemu rozpočtu chýbajú.

 

Ukradnutý participatívny rozpočet

Projekty participatívneho rozpočtu samozrejme slúžia aj na zviditeľňovanie sa súčasných, alebo budúcich politikov, ako reklama jednotlivých navrhovateľov, tým prípadne aj ich politických strán, alebo aktuálneho vedenia mesta.

Myslím si, že Banská Bystrica využíva tento aspekt vo zvýšenej miere. Mesto má záujem o veľké, viditeľné projekty.  Zvyšuje maximálnu sumu vyčlenenú na jeden projekt, dokonca je návrh na úplné zrušenie maximálnej sumy. Mohlo by sa stať, že budúci rok budeme mať namiesto tohoročných štyroch (piatich) víťazných projektov len jeden. Motivácia o podávanie návrhov bude problémová už následkom súčasných výsledkov, kde zo šestnástich projektov uspeli len štyri.

Na druhej strane je tu obrovský problém, pretože Mesto nezapája do hlasovania občanov. Nepropaguje projekt, jeho reklama temer neexistuje, hlasovať sa dá len na jednom mieste a len v čase úradných hodín. Z toho vyplýva veľmi malý počet hlasujúcich, následne aj predstava ľahkej možnosti nečestne ovplyvňovať výsledky hlasovania.

Je to ukradnutý participatívny rozpočet, ktorý už neslúži na aktivizáciu obyvateľov, na vytváranie demokratického prostredia v takej miere, ako by mohol a mal.

 

Tri dôvody proti elektronickému hlasovaniu

Keď som sa začala zaujímať o dôvody neexistencie elektronického hlasovania v Banskej Bystrici, čakala som, že nebude možné ich racionálne vysvetliť a že bude pomerne jednoduché presvedčiť kompetentných, že si nemôžu dovoliť naďalej ignorovať nízke počty hlasujúcich.

Kompetentní stále mlčia, prípadne uvádzajú tri dôvody proti zavedeniu on-line hlasovania.

Prvým je, že by to bola iba klikacia zábava. Rozumiem tomu tak, že nedôverujú občanom zodpovedne rozhodovať. Myslím si, že rozhodnúť, či podporím hudobný, alebo športový projekt, alebo akciu pre rodiny s deťmi, alebo pre seniorov, prípadne investíciu do môjho blízkeho okolia, alebo do málo rozvinutej mestskej časti, … je skôr osobnou vecou, a nie výsledkom viacej, alebo menej zodpovedného aktu.

Druhý dôvod je, že právo hlasovať by mal mať len ten občan, ktorý je aktívny a teda ochotný prísť aspoň na MsÚ, ak už neprišiel na rokovania. Prosím posúďte sami. Podľa mňa má toto myslenie blízko k šikanovaniu. Ale možno len trochu zaspalo dobu. Samozrejme, sú aj takí, ktorí radi prídu diskutovať o projektoch, to je už ale úplne, úplne iný príbeh, ktorý treba vhodne do celého projektu zapracovať.

Tretí dôvod bol problém v technickom zabezpečení elektronického hlasovania. Avšak ak to nie je problém v iných mestách, nie je možné tento dôvod brať vážne.

Žiaden ďalší dôvod som už nedostala. Preto mi nezostáva nič iné, len hľadať dôvody, ktoré sa nahlas nehovoria. Určite sa v konšpiráciách necítim dobre a radšej uverím, že ide len o nezáujem a pohodlie nielen občanov, ale aj kompetentných.

 

Výzva

Som presvedčená, že je potrebné vytvoriť Kanceláriu pre participatívny rozpočet, pretože jeho organizácia si vyžaduje veľa odpracovaných hodín, rozhodovanie o investíciách najmä do reklamy, zabezpečenie hlasovania, …  a nemôže byť ponechaná na dobrovoľníkoch.

Chcem týmto požiadať kompetentných pracovníkov z Mestského úradu a predovšetkým jednotlivé poslanecké kluby o zváženie ako ďalej s participatívnym rozpočtom a následne aj o verejné vyjadrenie sa.

Aj Banskobystričania si zaslúžia participovať na rozhodovaní o meste.

Autor blogu:

Marta Medzihradská

Banskobystričanka