Súčasťou podpory Integrovaného regionálneho operačného programu a teda aj stratégie udržateľného mestského rozvoja je aj podpora infraštruktúry verejných služieb. Tá je zameraná na tri oblasti:
Zdravotné služby
• Sociálne služby
• Vzdelávanie
V oblasti zdravotníckej infraštruktúry by mali byť podporené:
• budovanie centier integrovanej primárnej starostlivosti s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb
• modernizácia vybraných nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť s cieľom zníženia počtu nemocníc s akútnymi lôžkami
Túto podporu priamo riadi a koordinuje Ministerstvo zdravotníctva.
Podpora sociálnej infraštruktúry je zameraná na prechod poskytovania sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti z inštitucionálnej na komunitné, t. j. realizované v prirodzenom sociálnom prostredí alebo v prirodzených spoločenstvách organizačne a kultúrne čo najviac podobných bežnej rodine.
Cieľom je skvalitnenie a rozšírenie ponuky existujúcich sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti, ktoré sa poskytujú/vykonávajú na komunitnej báze, vrátane inovatívnych služieb komunitnej starostlivosti a zabezpečenie nových sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.
Podpora v oblasti vzdelávania je zameraná na:
sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenia žiakov materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania potrebného na úspešné zvládnutie povinnej školskej dochádzky
podporu vzdelávania na základných školách zameranú na budovanie a rekonštrukciu odborných učební a laboratórií, podporujúcich technické a prírodovedné zamerania žiakov a jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností žiakov
podporu odborného výcviku na stredných odborných školách a na rozšírenie podmienok celoživotného vzdelávania zameranú na vybudovanie materiálno-technického vybavenia stredných odborných škôl a zlepšenie priestorových podmienok centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe
Oblasť sociálnych služieb a odborného vzdelávania musí byť v rámci stratégie udržateľného mestského rozvoja koordinovaná medzi mestom a VÚC. Skvalitnenie a dobudovanie infraštruktúry materských a základných škôl je plne v kompetencii mesta, avšak v spolupráci s okolitými spádovými obcami.
Aj v oblasti verejných služieb je priestor pre aktívne zapojenie sa obyvateľov a odbornej verejnosti do prípravy strategického dokumentu, ktorý by mal identifikovať priority podpory na území mesta.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.