Teraz keď stoja pred nami nové výzvy šetrenia energiami, zmena klímy, udržateľná mobilita, reanimácia vnútroblokov…, nastal čas prehodnotiť aj celkové urbanisticko-dopravné riešenie Fončordy. Inšpiráciou k riešeniu by nám mal byť koncept V. etapy od architekta Romera – dopravu viesť po obvode a dovnútra vstupujú len tí, čo tam bývajú a vybavenosť je peši dobre dostupná.

Kľúčom je nájsť nové dopravné riešenia hlavne starej Fončordy a eliminovať nepriaznivé vedenie dopravnej radiály na urbanistický koncept i kvalitu života obyvateľov. Druhou kľúčovou úlohou je vyriešenie kritického dopravného uzlu na Kyjevskom námestí.

Námet riešenia dopravného konceptu starej Fončordy je založený na princípe uprednostnenia pešej dopravy na úkor automobilovej s maximálnou snahou o vylúčenie tranzitu cez obytné bloky pri zabezpečení dobrej dostupnosti na verejnú dopravu. To znamená:

 • prebudovanie dopravnej radiály na pešiu trasu s cyklodopravou a zeleňou, ktorá prepojí centrum mesta s centrom Fončordy na Kyjevskom námestí,
 • dobudovanie dopravného okruhu pre MHD s využitím jestvujúcich komunikácií a s novým napojením na štvorpruhovú komunikáciu v križovatke Nám. Ľ. Štúra – Poľná ulica.

Vo vyspelých krajinách je už celkom bežné skľudňovanie dopravy a vytváranie peších kultivovaných koridorov. Banská Bystrica má veľkú šancu vytvoriť prvý takýto kultivovaný peší koridor práve v trase dopravnej radiály idúcej stredom starej Fončordy. Vyžaduje si to však dobudovanie novej dopravnej kostry. Tá spočíva na využití plánovaných investícií a prepojení jestvujúcich komunikácii do uceleného dopravného systému. Ide o nasledovné investície:

1. etapa

 • vybudovanie plánovanej kruhovej križovatky  Poľná – Nám. Ľ. Štúra,
 • vybudovanie plánovanej prepojovacej komunikácie od novej kruhovej križovatky smerom k Policajnému riaditeľstvu,
 • vybudovanie plánovanej kruhovej križovatky na tejto trase pre napojenie Sadovej a Gorkého ulice
 • vybudovaním kruhovej križovatky pri Policajnom riaditeľstve sa napojením na Mládežnícku a priľahlé obslužné komunikácie,
 • zaslepenie Mládežníckej ulice vedúcej na Kyjevské námestie,
 • vybudovanie kruhovej križovatky na Kyjevskom námestí s napojením Tulskej a Internátnej
 • preloženie trasy MHD cez Švermovú, ulicu Družby a Mládežnícku do novovytvoreného koridoru Nám. Ľ. Štúra – Mládežnícka – Moskovská, vrátane vybudovania nových zástaviek,
 • vybudovanie pešieho koridoru v trase súčasnej radiály v trase ĎSvermová – Kyjevské námestie.

2. etapa

 • prepojenie Sadovej ulice na Švermovú ulicu od budovy Okresného úradu po Úsvit,
 • vybudovanie kruhovej križovatky v krížení Švermovej ulice a THK,
 • vybudovanie nového prepojenia Jilemnického ulice na novovytvorený úsek Sadová – Švermová,
 • preloženie trolejovej trasy cez Švermovú a Wolkerovu ulicu do novovybudovaného koridoru Nám. Ľ. Štúra – Sadová – Švermová – THK vrátane vybudovania nových zástaviek.

Tento dopravný koncept je doplnený aj o pešo-cyklistickú rekreačnú trasu vedenú biokoridorom pozdĺž potoka Udurná, ktorá spája Fončordu s rekreačným zázemím Pod Suchým vrchom a s centrom na Nám. Ľ. Štúra. Týmto riešením sa vytvoria vhodné podmienky pre kultiváciu obytných blokov a pre kvalitnejšiu obsluhu územia a lepšiu dostupnosť verejnej dopravy. Nevýhodou je, nevyhnutná asanácia materskej škôlky pri Okresnom úrade. Tá by sa mohla umiestniť spolu aj s obnovením plno hodnotnej funkcie základnej školy na ulici Družby v záujme bezkolíznej dochádzky detí a v záujme dostupnosti komplexných verejných služieb na starej Fončorde.

Je však potrebné a nevyhnutné, aby sa v súlade s týmto dopravným konceptom súbežne riešila aj parkovacia politika.  Vedenie novej dopravnej kostry s MHD po jestvujúcich komunikáciách – hlavne Sadovej, Švermovej, Mládežníckej a Moskovskej si vyžiada vylúčenie parkovania na týchto uliciach. Preto je nevyhnutné súbežné rokovanie s obyvateľmi o lokalizácii parkovacích domov ešte pred zavedením novej komplexnej parkovacej politiky. Ukazuje sa, že vzhľadom na dodržanie maximálne 200 metrovej dochádzkovej vzdialenosti, by bolo vhodné uvažovať o umiestnení parkovacích domov v rámci jednotlivých obytných blokov. Po týchto blokoch by sa mali uskutočniť aj jednania s obyvateľmi.

Na území starej Fončordy sa ukazuje, že v rámci I. etapy výstavby sa nenachádza žiadna územná rezerva pre vybudovanie parkovacieho domu. Parkovanie tu je možne riešiť len v rámci uličných koridorov zjednosmernením niektorých z nich a využitím slepej Nešporovej ulice ako parkovisko. Prípadnú potrebu garážovania je možné riešiť aj v rámci blokov II. etapy výstavby.

Ešte komplikovanejšia je situácia v II. etape výstavby, kde nie je možné identifikovať typické obytné bloky, nakoľko tu výstavba bola realizovaná jednostranne, alebo obojstranne pozdĺž komunikácii. Z hľadiska dochádzkovej dostupnosti, tu môžeme identifikovať dve časti – severnú – II.a) čiastočne po oboch stranách Švermovej ulice a južnú – II.b) s jednostrannou zástavbou Sadovej a Švermovej ulice. V južnej časti sa ako potencionálne vhodné územie pre výstavbu parkovacej garáže javí v závere Jilemnického ulice jej zrušením. Horšia je situácia v severnej časti, kde je veľké množstvo individuálnych garáži a jediným možným riešením je náhrada časti súkromných garáži. Obe parkovacie garáže by mohli slúžiť aj pre nevyhnutné potreby parkovania obyvateľov I. etapy výstavby.

III. etapu výstavby Fončordy je možne rozdeliť na 3 obytné bloky.  V bloku III.a) je možné parkovací dom vhodne umiestniť pri pešej trase v nadväznosti na prepojovaciu komunikáciu Nové Kalište – Okružná. Táto garáž by mohla slúžiť aj pre blok III.c), kde je žije pomerne málo obyvateľov a je tu veľké množstvo individuálnych garáží.  Aj v bloku III.b) je zložité nájsť potenciálne vhodnú lokalitu pre výstavbu parkovacieho domu, nakoľko optimálne vhodná  možnosť prestavby kotolne, už nie je realizovateľná, vzhľadom k tomu, že sa prebudováva na byty. Jedinou potencionálne vhodnou lokalitou pre parkovací dom pre tento blok je otočka MHD na Mládežníckej pod viaduktom. Objekty na východnej strane bloku sú však už mimo dochádzkovú vzdialenosť k tejto hromadnej garáži. Pre túto časť musia vystačiť individuálne garáže, ktorých je tu dostatok.

Navrhovaný koncept inovácie dopravno-urbanistického riešenia starej Fončordy vychádza z najnovších trendov, z analýzy stavebného vývoja a z priestorových možností, ktoré táto lokalita poskytuje pre zvýšenie kvality bývania. Týmto riešením sa dosiahlo, že každý obyvateľ má v 5 minútovej dochádzke autobusovú zástavku a všetky základné verejné služby (okrem 10 minút do ZŠ a MŠ) vrátane parkovania. Návrh lokalizácie parkovacích domov vychádza z analýz potenciálu a možností územia. Túto ponuku možnej výstavby je potrebné prerokovať s verejnosťou. Obdobný prístup k parkovacej politike po obytných blokoch za účasti verejnosti treba realizovať aj na území novej Fončordy.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Som hrdý Radvančan - už 40 rokov a preto i prídomok Radvanský. Som architekt-urbanista, pracoval som v oblasti územného plánovania a postupne som sa reprofiloval na particiaptívneho plánovača v územnom a regionálnom rozvoji. Angažujem sa aktívne vo veciach verejných na úrovni Slovenska, kraja i mesta.