V tomto programovom období – na roky 2014-2020 majú krajské mestá príležitosť využiť zdroje Európskej únie na podporu udržateľného mestského rozvoja. Vzhľadom k tomu, že sa zdôrazňuje integrovaný a územný princíp pri čerpaní eurofondov, je nevyhnutné vypracovanie spoločnej rozvojovej integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja pre krajské mestá a ich funkčné územia.
Funkčné územie Banskej Bystrice je vymedzené mestom a 17 susednými obcami. Stratégia udržateľného rozvoja by sa mala zamerať na nasledovné hlavné oblasti podpory v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu:
1. Bezpečná a ekologická doprava zameraná na:
• posilnenie regionálnej mobility dobudovaním dopravnej siete
• ekologicky priaznivé dopravné systémy

2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a to hlavne prostredníctvom investícií:
• do sociálnej a zdravotnej infraštruktúry
• do vzdelávania, školení a odbornej prípravy

3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu za účelom
• podpory rastu, priaznivého pre zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného potenciálu miest

4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie zamerané hlavne na:
podporu energetickej efektívnosti vo verejnej infraštruktúre
• prijímanie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít

Tieto stratégie však majú obsahovať aj iné oblasti rozvoja, ktoré je možné podporiť z iných operačných programov. Týka sa to najmä oblasti verejných služieb a podpory rastu zamestnanosti, kde sú žiaduce opatrenia podporované z Európskeho regionálneho fondu doplniť o synergické spolupôsobenie s podporou Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje.
Stratégia udržateľného rozvoja mesta Banská Bystrica má byť zároveň aj súčasťou regionálnej integrovanej územnej stratégie banskobystrického samosprávneho kraja. Tieto stratégie majú byť prílohou Integrovaného regionálneho operačného programu a bez tejto prílohy Európska únia operačný program neschváli. To znamená, že kým nebude program schválený, nemôžeme tieto zdroje čerpať a využívať.
Regionálna i mestská stratégia integrovaného rozvoja majú byť vypracované v partnerstve súkromného a verejného sektora. Práce by mali prebiehať v pracovných odborných skupinách zameraných na jednotlivé oblasti podpory.
Stav príprav týchto stratégii v našom meste i kraji je veľmi žalostný. Odborná verejnosť ani nevie o týchto možnostiach, nieto aby bola ešte zapojená do príprav dokumentu. Tým sa vážne ohrozujú možnosti využívať európske zdroje pre rozvoj nášho mesta.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.