Multisektorový pracovný tím na prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Banská Bystrica na obdobie rokov 2014-2023 sa zhodol na nasledovnej vízii:
Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí prísť a zostať.
Okrem vízie pracovné skupiny zadefinovali nasledovné priority pre rozvoj mesta:
• Ekonomický rozvoj a cestovný ruch
• Moderná samospráva
• Vzdelávanie
• Kultúra, šport, voľný čas a mládež
• Sociálny rozvoj a zdravie
• Životné prostredie a bývanie
• Doprava a technická infraštruktúra
Každá priorita obsahuje ciele a opatrenia. Je to rozsiahly dokument, ktorý podrobne určuje úlohy a gestorov ako aj finančné rámce na realizáciu. Je to materiál, podľa ktorého by sa mali riadiť poslanci a pracovníci mestského úradu a jeho veľkou výhodou je, že je zostavený v súlade so štruktúrou programového rozpočtu, čo vytvára veľmi dobré podmienky pre jeho monitorovanie a pravidelné vyhodnocovanie.
Pre občana je to však veľmi málo zrozumiteľný dokument a náročný na pochopenie súvislostí .
Vhodnejšie by bolo zredukovanie počtu priorít a ich zrozumiteľnejšie vysvetlenie a hlavne koncentrácia na jedinečnosť mesta a jeho potreby. Vhodné by bolo napríklad zadefinovať len tri piliere pre rozvoj mesta:
A/ OBČIANSKE MESTO
B/ PROSPERUJÚCE MESTO
C/ ZELENÉ MESTO

Občianske mesto – POTREBY OBČANOV SÚ NAD ZÁUJMAMI POLITICKÝCH STRÁN
Cieľom občianskeho mesta je transparentné hospodárenie a dosiahnutie čo najvyššieho stupňa participácie obyvateľov na správe a riadení mesta a postupný prechod od centrálneho na teritoriálne, komunitné spravovanie veci verejných prostredníctvom vytvorenia vhodnej organizačnej štruktúry mesta a posilňovania participatívneho rozpočtu a kompetencií Výborov mestských častí a Občianskych rád.
Z priorít PHSR by sem patrila:
• Moderná samospráva

Prosperujúce mesto – PRÍŤAŽLIVÉ PRE PODNIKANIE, MLADÝCH A TVORIVÝCH ĽUDÍ
Cieľom prosperujúceho mesta je vytvorenie vhodných podmienok pre podnikanie, kvalitné odborné vzdelávanie, rozvoj kultúry, športu, využitie voľného času, uplatnenie mládeže a kreatívnych nápadov vo vytváraní nových pracovných príležitostí a atraktívnych produktov cestovného ruchu, založených na kultúrnom, historickom a prírodnom dedičstve.
Z priorít PHSR by sem patrili:
• Vzdelávanie
• Kultúra, šport, voľný čas a mládež
• Ekonomický rozvoj a cestovný ruch

Zelené mesto – ZDRAVÉ PROSTREDIE, KVALITNÉ SLUŽBY, ZDRAVÍ A SPOKOJNÍ OBČANIA
Cieľom zeleného mesta je vytvorenie zdravého životného prostredia s veľmi kvalitným a ekologickým dopravným systémom, s nízkou energetickou náročnosťou, priaznivou klímou , dostatkom zelene a kvalitnými a dostupnými zdravými potravinami a sociálnymi a zdravotníckymi službami pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov.
Z priorít PHSR by sem patrili:
• Sociálny rozvoj a zdravie
• Životné prostredie a bývanie
• Doprava a technická infraštruktúra

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.