Príjem z parkovania v centre mesta patrí už od roku 2010 súkromnej spoločnosti EEI.  Tá platí mestu len za prenájom plôch na parkovanie. Dekáda pôsobenia tejto firmy v meste nám nepriniesla pridanú hodnotu a nezvýšila kvalitu parkovania. Aktuálna zmluva je účinná do roku 2025. Myslíme si, že je čas na zmenu a prehodnotenie. Dá sa to aj inak. Príklady existujú.

Zisk z poskytovania parkovacích služieb končí v EEI

Spoločnosť EEI vybrala na parkovnom za štyri roky viac ako 2,3 milióna eur, čo je priemerne približne 582 tisíc eur ročne. Avšak len 65% z vybraného parkovného končí v mestskom rozpočte. Na grafe je viditeľný pokles príjmov z parkovného z dôvodu vypuknutia pandémie v roku 2020.

Keď EEI zaplatí mestu nájomné a poplatky za využívanie aplikácie CVAK a sms parking, ostane jej čistý príjem. Za štyri roky tak EEI utŕžila viac ako 633 tisíc eur v čistom. Tieto peniaze mohli ostať mestu napríklad na rozvoj infraštruktúry a zamestnávanie Banskobystričanov. Detailnejšie výpočty a čísla nájdete tu.

Prenášanie výkonu verejných služieb na iné subjekty je v mestách bežná prax. Niektoré služby sú tak špecifické, že je efektívnejšie ich obstarávať. Naopak, v niektorých prípadoch môže byť hospodárnejšie si zabezpečovať jednoduchšie služby interne mestským podnikom alebo priamo mestom. V tom prípade je zaistená aj väčšia verejná kontrola a transparentnosť. Záleží od prípadu, ale aj od výhodnosti zmluvy a či dokáže mesto efektívne kontrolovať a usmerňovať služby vykonávané externým dodávateľom. Ako príklad externého dodávateľa služieb môžeme uviesť v našom meste čistenie verejných priestorov. Je výber parkovného natoľko komplexná služba, že ju musí realizovať bratislavská firma? Sme po viac ako dekáde spokojní s jej službami?

Nesplácanie záväzkov a nespokojnosť

Pred dvoma rokmi nastala situácia, že EEI nedokázala platiť mestu nájomné, preto požiadali mesto o splátkový kalendár. Dlh 50 tisíc eur sa na konci roku 2020 dohodli splatiť postupne v splátkach do konca apríla 2021. Čo sa stalo v máji 2021? EEI je opäť uznaným dlžníkom. Tentokrát 46 tisíc eur. Dohodli sa na dvoch splátkach do konca júna.

Hlavný kontrolór mesta Banská Bystrica v roku 2020 vykonal kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecnej zmluvy s EEI. Kontrolór zistil viacero pochybení zo strany EEI. Firma napríklad nepredložila účtovné doklady preukazujúce výber parkovného na čas, neposkytovala parkovacie preukazy v zmysle zmluvy alebo nebola schopná presne preukázať uplatňovanie si tržieb za sms parking a aplikáciu CVAK. Bolo zistené aj pochybenie na strane mesta. Nedokázalo si uplatniť poplatok z omeškania.

EEI je povinná udržiavať parkovacie plochy v stave spôsobilom na riadne užívanie, včítane letnej a zimnej úpravy. Mesto je oprávnené účtovať EEI pokutu vo výške tisíc eur za každé zistené porušenie. Počas a bezprostredne po zime sa stáva, že parkovacie miesta nie sú v stave spôsobilom na riadne užívanie na viacerých miestach. Podľa odpovede na interpeláciu z roku 2018 mesto ani raz nepokutovalo EEI.

Dá sa to aj inak, iné mestá sú dobrým príkladom

Tento rok po štyroch rokoch trvajúcom súdnom spore EEI skončilo v Košiciach. Spoločnosť získala zlé renomé po uzavretí nevýhodnej a napokon aj neplatnej a nezákonnej zmluvy. Konečne sa skončí absurdný stav keď v Košiciach mali dva parkovacie automaty vedľa seba EEI a mesto Košice.

Dobrý príklad je mesto Zvolen. V roku 2021 prevzali od EEI parkovacie automaty, značenie a ostatné príslušenstvo za 1 euro a následne vykonali audit automatov. Mesto Zvolen už má kompletný prehľad a kontrolu nad príjmami a výdavkami. Za prvé tri mesiace samostatného fungovania získalo mesto celkový príjem 120 tisíc eur a čisté príjmy po výdavkoch 46 tisíc eur. Zvolen tak už nebude prichádzať desaťtisíce až stotisíce ročne z parkovného. Bude môcť riadiť rozvoj parkovacej politiky komplexne. Viac tu.

V podobných krajských mestách má akumuláciu parkovného pod krídlami mesto. Inšpiráciou môže byť Trnava, ktorá si spravuje parkovaciu službu sama. V Trenčíne spravuje parkoviská dcérska spoločnosť mesta. V Prešove to bola do roku 2020 mestská firma Prešov Real. Od roku 2021 prešla správa parkovísk priamo pod mesto.

V každom meste je iný počet platených parkovacích miest, poplatková politika sa líši, preto aj príjem na jedno miesto je odlišný. Ja vizualizujem pomerový ukazovateľ čistý príjem z parkovného na obyvateľa mesta. Zatiaľ čo Prešov má na ročnej báze príjem z parkovného na obyvateľa 2,62 eura, tak Trenčín viac ako 11 eur. Rozdiel je spôsobený najmä menším počtom obyvateľov pri Trnave a Trenčíne. Podstatný rozdiel medzi Banskou Bystricou a ostatnými mestami ostáva – inde končia čisté príjmy v meste, v Banskej Bystrici u súkromnej bratislavskej spoločnosti.

Zmeňme to. Nové vedenie mesta môže rozhodnúť.

Zmluva medzi mestom a EEI je účinná do konca roku 2025. Nová primátorka či primátor spolu so zastupiteľstvom majú príležitosť prehodnotiť spoluprácu s EEI a nastaviť prechod na novú správu parkovacích miest pod krídlami mesta. Náš poslanecký klub Banskobystrická alternatíva presadzuje túto zmenu a sme pripravení podať mestu pri tejto zmene pomocnú ruku.

Ak súhlasíte s našimi argumentami a myslíte si, že je na čase státisíce eur vrátiť do rúk mesta, tak dajte váš názor najavo.  Napíšte svojim poslancom, poslankyniam či kandidátom. Náš názor a hlas bude mať väčšiu váhu.


* Údaje sú získané na základe žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám, poslaneckých interpelácií a verejne dostupných dát a informácií na webových sídlach miest.

*Čistý príjem z parkovného nepočíta s ďalšími prevádzkovými nákladmi, ktoré nie sú verejne dostupné.

Autor blogu:

David Kapusta

Doma študoval právo a v zahraničí financie. Živím sa ako daňový konzultant so zameraním na transferové oceňovanie. Nie som platený žiadnou organizáciou ani členom politickej strany. Som citlivý na nespravodlivosť a nebojím sa mať vlastný názor. Slúžim ako poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja. Som členom klubu nezávislých poslancov BBA. Angažujem sa, pretože chcem, aby sa nám tu žilo lepšie a verím v novú generáciu angažovaných ľudí vo verejnom živote.