Sídlisko Rudlová-Sásová je najväčším koncentrovaným obytným súborom na území Banskej Bystrice. Vzniklo na zelenej lúke v katastroch obcí Rudlová a Sásová a čiastočne nadväzuje na extenzívnu panelovú výstavbu v dotyku s pôvodnými obcami. Je však od nej pomerne výrazne oddelené dopravnou komunikáciou Senica – Kostiviarska (mimochodom ešte stále neukončenou). Na rozdiel od Fončordy, toto sídlisko je realizované ako jeden stavebný počin. Je to prvé (a našťastie i posledné) sídlisko, ktoré sa projektovalo na hustotu 400 obyvateľov/ha. Považujem ho za najhoršie sídlisko na Slovensku.
Autor urbanistickej koncepcie architekt Ján Hanzel v maximálnej možnej miere využil dané geografické podmienky pre výstavbu sídliska. V podstate sa sídlisko skladá z dvoch častí. Každá z nich leží na pahorku – na sásovskej strane sú to Lieštiny a na rudlovskej Kratiny. V strede medzi nimi – od Gaštanovéh hájika údolím pôvodného Rudlovského potoka, je hlavná kompozičná os sídliska s dopravnou štvorpruhovou komunikáciu obostavanou vyššou vybavenosťou.

Žiaľ, táto koncepcia výraznej kompozičnej osi, ktorá mala sídlisko napojiť na centrum mesta, nie je ukončená. Je zrealizovaná len na území sídliska a mesto nebolo schopné za 25 rokov dobudovať ??????????rudlovskú radiálu cez starú časť Rudlovej. A tak intenzívna zdrojová a cieľová doprava je vedená obslužnými komunikáciami po starom sásovskom sídlisku. Je to obdobný problém ako na sídlisku Fončorda, kde do cieľového miesta intenzívnej dopravy vedie prístupová komunikácia s nedostatočnou prepravnou kapacitou, ktorá poškodzuje kvalitu bývania obyvateľov bývajúcich v jej blízkosti.
Základná vybavenosť je na sídlisku vcelku priaznivo a vhodne rozmiestnená. Najväčším problémom obyvateľov, tak ako na všetkých sídliskách, je nedostatok kapacít statickej dopravy. Na tomto sídlisku je však najmarkantnejší a najvypuklejší. Chýba tu cca 3 500 parkovacích miest. To predstavuje potrebu cca 75 ha. Pritom však toto sídlisko, vzhľadom k plánovanej vysokej hustote, má najnižší štandard zelene na 1 obyvateľa. To vytvára veľmi závažný konflikt medzi potrebou statickej dopravy a štandardami zelene. Tento problém je nevyhnutné riešiť v úzkej participácii s obyvateľmi a nie je im možné nanútiť nejaké direktívne riešenie. Podmienky pre aktívnu účasť občanov sú na tomto sídlisku pomerne priaznivé, vzniká tu veľa občianskych aktivít. Funguje tu komunitné centrum, ako na jedinom sídlisku v Banskej Bystrici.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.