Ak je niečo dôležité, musí sa to objaviť v kalendári a v rozpočte!

Čo je teda dôležité pre vládnucu väčšinu v Banskej Bystrici?

Na úvod treba zdôrazniť dôležitý fakt: vládna väčšina si vždy presadí taký rozpočet, aký chce. Tak to je a bude aj tento rok. Aj v Banskej Bystrici. Tou nezodpovedanou otázkou stále ostáva: čo sú tie dôležité projekty a priority, ktoré chce vládna väčšina prostredníctvom rozpočtu v roku 2023 realizovať v Banskej Bystrici?

Autor textu, napriek snahe o hľadanie priorít v rozpočte, musí konštatovať, že nevie, čo je cieľom a prioritami mesta v roku 2023.

A má to dve príčiny:

  1. Zastaralá, neprehľadná a užívateľsky nepríjemná štruktúra rozpočtu. Áno, mesto si plní svoju zákonnú povinnosť a zverejní rozpočet na webovej stránke mesta a očakáva pripomienky občanov. 93 strán čísiel, tabuliek a ekonomických termínov vyžadujúcich minimálne stredné ekonomické vzdelanie. Toto nie je úprimný záujem o to, aby sa občania vyjadrili k rozpočtu, ktorý ovplyvňuje ich život.

Áno, mesto po dlhých rokoch zorganizovalo verejné stretnutie občanov k rozpočtu. Chvályhodné. No forma a priebeh verejného stretnutia potvrdzujú, že mesto sa participácii ešte len veľmi pomaly učí a má pred sebou ešte véééééľa práce. Aj čo sa týka kvantity: časovo obmedzený formát  – dve hodiny pre sedemdesiat tisíc občanov na vyjadrenie k „zákonu roka“ je žalostne málo. Aj čo sa týka kvality: snaha organizátorov podujatia regulovať pravidlá, diskusiu skôr brzdila ako podnecovala a účastníkov podujatia skôr odrádzala ako podnecovala na ďalšie stretnutia.

 

  1. Rozpočet je vo verejnom pripomienkovom konaní viac ako týždeň a ja som vo verejnom priestore nezaregistroval zrozumiteľné pomenovanie priorít rozpočtu zo strany predkladateľa rozpočtu. Áno, zaregistroval som „plač“, že zlá vláda ubližuje a škodí obciam a mestám, že rastú ceny energií, že je vysoká inflácia, že musíme šetriť a aké je náročné zostaviť rozpočet. A to je tak asi všetko. Aj na spomínanom stretnutí občanov k rozpočtu sedel ticho dve hodiny viceprimátor mesta a prehovoril až po oficiálnom ukončení stretnutia. Oznámil, že prioritou mesta je naďalej rozvoj (nič konkrétne) a že parkovacia politika príde na rad až v roku 2024.

Na celej diskusii (nediskusii) okolo rozpočtu mi najviac prekáža, že pozornosť sa sústreďuje hlavne na výdavky. Zverejnený rozpočet na pripomienkovanie má spomínaných 93 strán výdavkov. Príjmová strana rozpočtu je rovnako dôležitá a tá je v návrhu rozpočtu „vybavená“ troma riadkami. V nezverejnenej časti rozpočtu (majú ju k dispozícii len poslanci) by ste a dozvedeli aká je štruktúra príjmov a o koľko sa zvýšia príjmy mesta vďaka vo verejnosti citlivo vnímaným návrhom na zvyšovanie daní a poplatkov (dane z nehnuteľnosti, poplatky za odpad, za škôlky a školské kluby, za školské stravovanie). Dozvedeli by ste sa, že bežné prímy mesta sa v roku 2023 oproti roku 2022 zvýšia o 10 mil. eur a kapitálové príjmy sa zvýšia o viac ako 5 mil. eur. A v tomto kontexte je dôležité opäť pripomenúť, že verejnosť nie je primerane, jasne a zrozumiteľne informovaná, na čo budú tieto príjmy prioritne použité.

Malá odbočka k zvyšovaniu daní a poplatkov. Autor textu zo zvyšovaním daní a poplatkov v uvedených prípadoch súhlasí. Pri dani z nehnuteľnosti stále platí že v porovnaní s celosvetovým priemerom je na Slovensku zdanenie majetku v porovnaní so zdanením práce nízke a je tu priestor na zvyšovanie majetkových daní. Poplatky za odpad sú jedinou možnosťou ako odpad znižovať. Súčasný paušálny systém platenia poplatkov za odpad je nespravodlivý ale zvyšovanie poplatkov je znova jediný spôsob ako môžu obyvatelia vytvoriť tlak na politikov, aby zmenili systém platenia za odpad – každý platí podľa množstva vyprodukovaného odpadu. Poplatky za škôlky, školské kluby a školské stravovanie – nič z toho nie je zo zákona povinné a preto finančná spoluúčasť rodičov je OK. A čím bude vyššia, tým sa vytvorí väčší tlak na kvalitu služieb. Otázka je teda stále tá istá – či za dane a poplatky dostávam ako občan primeranú protihodnotu?

Späť k rozpočtu. Opakujem: vládna väčšina si vždy presadí taký rozpočet, aký chce. Či ho presadí bez toho, aby musela verejnosti zdôvodňovať svoje priority (na čo použije dane a poplatky od občanov), závisí do veľkej miery od vyspelosti občianskej spoločnosti. Laicky povedané  – je im to jedno, hlavne že budú chlieb a hry.

Nebudem sa snažiť rozkrývať zašifrované priority vládnej väčšiny, ktorá si aj tak urobí čo uzná za vhodné. Naznačím, čo by som v rozpočte urobil inak.

  1. Ušetril by som minimálne 3 mil. eur  na projektoch . Mesto chce v roku 2023 minúť takmer 5 mil.  eur na vypracovanie projektovej dokumentácie k 42 investičným projektom.  V roku 2022 bolo na 48 projektov schválených 253 997 eur a očakávaná skutočnosť je 422 469 eur. V roku 2021 neboli dokonca potrebné na realizovanie 61 projektov žiadne kapitálové výdavky.
  2. Navýšil by som položku – Rozvoj školstva. Mesto totiž schválilo koncepciu rozvoja školstva a zaviazalo sa, že za 5 rokov zvýši počet odborných zamestnancov, pedagogických asistentov a asistentov učiteľa v školstve zo súčasných 43 na 170. Na to treba vyčleniť aj zdroje, no v návrhu rozpočtu na rok 2023 ich nevidím.
  3. Navýšil by som položku Klimatická zmena, zelená a modrá infraštruktúra. Vo volebnom programe víťazov komunálnych volieb v Banskej Bystrici je aj takýto záväzok: „V odpadovom hospodárstve budeme čoraz viac presadzovať princípy obehového hospodárstva a podporímevznik centra opätovného využívania.“  Na plnenie volebných sľubov sú potrebné aj finančné zdroje na vybudovanie centra opätovného využívania v Banskej Bystrici. A tiež je dôležité navyšovať zdroje na položku Klimatická zmena rok čo rok. Klimatická zmena totiž nekončí v roku 2023 ako sa zrejme domnieva predkladateľ rozpočtu, keď v rokoch 2024 a 2025 navrhuje v kapitálovom rozpočte nulu.
  4. Navýšil by som položku participatívny rozpočet a zaviedol by som pravidlo aby výška participatívneho rozpočtu bola každoročne 1% z celkových bežných výdavkov rozpočtu mesta. (v roku 2023  87 000 eur)
  5. Znížil by som položku Administratíva. Cieľom je okrem zníženia administratívy aj zvýšenie transparentnosti. V programe Administratíva sú totiž zahrnuté „výdavky, ktoré svojim charakterom nie je možné rozpočítať a začleniť do ostatných programov.“. Ľudovo povedané – ani pánboh nevie čo sa tam skrýva. A táto položka z roka na rok rastie.

Ak je niečo dôležité, musí sa to objaviť v kalendári a v rozpočte!

Ja som povedal celkom konkrétne, čo je pre mňa dôležité. To ale nie je také dôležité, ako to, keď to povie primátor. Dočkáme sa toho aspoň v deň predkladania a schvaľovania rozpočtu v MsZ?

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné