Sídlisko Radvaň-Kráľová patrí k novším obytným súborom – hoci už má cez 30 rokov. Je to prvý obytný súbor v Banskej Bystrici, ktorý vznikol plošnou asanáciu pôvodnej zástavby. Pri svojom vzniku bol veľkou raritou – lebo mal dva kostoly, cintoríny a aj kultúrny dom, čo žiadne socialistické sídlisko nemalo.
Autor urbanistickej koncepcie architekt Ján Podmanický bol postavený pred náročnú úlohu vtesnať bytové domy medzi dve kapacitné komunikácie. Pristúpil k tomu tak, že vytvoril bytovými objektmi protihlukové bariéry v záujme vytvorenia kľudových vnútroblokových priestorov. Podarilo sa mu to tak na 50% na úkor kvality bývania v „ čínskych múroch“.

radvaň_komPo prvý krát sa v tomto sídlisku v Banskej Bystrici použila tzv. podstavaná vybavenosť. Bolo to v kontakte so Štúrovým námestím, ktoré bolo navrhnuté v územnom pláne mesta ako nové centrum Banskej Bystrice. V podstavanej vybavenosti boli preto lokalizované obchodné zariadenia vyššej vybavenosti (Tuzex, šport, elektro, najväčšia potravinová predajňa v BB, …). Tým sa chcel autor priblížiť myšlienke vytvorenia živého parteru v kontaktnom území k zamýšľanému centru.
Pozitívna bola koncepcia rozmiestnenia základnej vybavenosti – či už dostavby školy a materských škôlok – v kľudových zónach, či obchodno-obslužnej vybavenosti v strede sídliska. Lokalizácia obchodno-obslužnej vybavenosti – nákupné centrum, reštaurácia, zdravotné stredisko, kolkáreň a pošta – mali spolu s jestvujúcim kultúrnym domom, kaštieľom Radvanských a evanjelickým kostolom vytvoriť spoločenské centrum sídliska. Dostavbou kultúrneho domu malo pred ním vzniknúť i malé námestie – verejný, zhromažďovací priestor.
K realizácii tejto koncepcie centra Radvane však nedošlo. Po roku 1989 už investor nemal štátne prostriedky na dostavbu, rozostavané objekty ako aj kultúrny dom sa predali a zmenili svoje pôvodné funkcie. Vznikli tu namiesto pôvodne plánovaných základných služieb zariadenia celomestskej až nadmestskej vybavenosti – poliklinika, Fakulta zdravotníctva SZU…. Mesto neuchránilo ani potrebu uchovania verejného priestoru pre občanov Radvane pred kultúrnym domom a tieto pozemky predalo pre skromné účely a na funkcie slúžiace občanom Radvane, ale celému mestu i jeho návštevníkom.
Dopravný systém a hlavne parkovanie, však vôbec neboli vybudované pre takúto dopravnú záťaž a kapacity, ktorú predstavujú povodne neplánované zariadenia vyšších služieb. Vysoká dopravná návštevnosť zariadení celomestských a nadmestských služieb spôsobuje kolapsy v doprave a hlavne akútny nedostatok parkovacích plôch. Noví investori tu totiž nevybudovali žiadne nové parkovacie plochy a tie pôvodné boli dimenzované len pre kapacity miestnych, peši dostupných služieb .
Dopravná situácia na sídlisku sa výrazne zhoršila aj výstavbou TESCA, obchodného centra s vysokou dopravnou návštevnosťou a aj zrušením výjazdu z rýchlostnej komunikácie. Tým sa obyvatelia sídliska dostali akoby do dopravného zajatia a hlukového zovretia, ktoré mesto vôbec nerieši, hoci samo, nesprávnymi rozhodnutiami, prispelo k tejto nepriaznivej situácie obyvateľov Radvane.
Občania Radvane stále čakajú aj na rekonštrukciu a oživenie kaštieľa Radvanských a okolitého parku a aj na uctenie si diela a odkazu jedinečného bábkara Antona Anderleho, ktorého rodina pochádza z Radvane.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.