„Naše škôlky a školy sú krajšie a modernejšie.“  To sú slová pána primátora. Má pravdu, ale je to štandardná povinnosť každého primátora a nie je to v žiadnom prípade priorita tohto primátora.

V prvom rade mi u súčasného primátora chýba zodpovednosť za kvalitu vzdelávania. Mesto svoje školy nezriadilo, ale zdedilo. Áno, v zlom technickom stave, na ktorý sa sústreďuje. A žiaľ, stále a dlhodobo len na ten technický stav.  Niektorým školám mesto pomohlo postaviť sa na nohy aspoň materiálne. Dnes sa potrebuje mesto naučiť postarať sa aj o to, s čím súkromní a cirkevní zriaďovatelia svoje školy už zriaďovali – teda aj o kvalitu výchovy a vzdelávania. A niesť za výsledky škôl aj zodpovednosť.

Ďalšia podstatná vec je, že na tie „krajšie a modernejšie školy“ mal pán primátor dostatok zdrojov, ktoré pristáli v pokladnici mesta nie jeho zásluhou. V roku 2018 bol príjem mesta z podielových daní necelých 30 miliónov, v roku 2022 to bolo už necelých 37 miliónov. Každý rok prišlo zo štátneho rozpočtu len na správu školských budov MŠ približne milión eur. K tomu treba pripočítať ročne cca 300 tisíc, ktoré si mesto nenávratne „požičiavalo“ od neštátnych škôl až do roku 2021. A keď k tomu pripočítame peniaze z európskych fondov, lebo hlavne z tých peňazí sa financovali projekty, ktorými sa pán primátor chváli, bola by hanba, kedy za tie peniaze neboli školy krajšie a modernejšie.

Ale poďme do budúcnosti. Pán primátor hovorí: „Chcem, aby sme pokračovali ďalej. O budúcnosti nášho vzdelávacieho systému máme veľmi konkrétnu predstavu, ktorú sme spracovali do dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja školstva v meste Banská Bystrica 2021 – 2026.“  Keby si predmetnú Koncepciu pán primátor aspoň prečítal, dozvedal by sa nasledovné:

„Hlavný cieľ koncepcie školstva do roku 2026: Vytvoriť podmienky na rozvoj školstva v meste (materské a základné školstvo). Merateľný ukazovateľ – základné školy: priemerná spokojnosť za všetky školy (stupnica 1 – 6) Zdroj: evaluácia základných škôl (EDO), celková spokojnosť očami učiteľov, žiakov a rodičov. Počiatočná hodnota: – (zistená priemerná hodnota v 1. štvrťroku 2022) Cieľová hodnota: zvýšenie o 1 bod (zistená priemerná hodnota v 1. štvrťroku 2027)“

Je september 2022 a pán primátor neurobil vôbec nič pre to, aby sa Koncepcia začala napĺňať, už na začiatku má polročný sklz. Žiadne zisťovanie počiatočnej hodnoty spokojnosti učiteľov, žiakov a rodičov sa nekonalo a trúfam si typovať, že sa ani konať nebude.

Koncepcia má štyri priority a štyri špecifické ciele:

  1. Personál – zvýšiť počet odborných zamestnancov, pedagogických asistentov a asistentov učiteľa v školstve – za osem rokov „vlády“ Jána Noska sa počet asistentov zo zdrojov mesta zvýšil o 0. Bude to opäť čakanie na Godota.
  2. Priestory – Vytvoriť vhodné učebné prostredie na výchovu a vzdelávanie v školstve – dá sa očakávať splnenie cieľa z európskych zdrojov.
  3. Programy – Vytvoriť ponuku inovatívnych programov na rozvoj výchovy a vzdelávania v meste.
  4. Partnerstvo – Vytvoriť priestor na partnerskú spoluprácu pri rozvoji školstva v meste.

Splnenie tretieho a štvrtého cieľa si nevyžaduje veľa peňazí ale skôr odborné a personálne kapacity. Dokáže ich súčasný primátor garantovať? V súčasnosti prebieha tretie kolo výberového konanie na pozíciu vedúceho školského úradu. Predchádzajúce dve kolá boli neúspešné, už pár mesiacov sa primátorovi nedarí obsadiť dôležitý post pre plnenie cieľov Koncepcie. Nie preto, že by si nevedel vybrať z množstva skvelých kandidátov, ako naši koaliční lídri pri výbere ministra školstva. V dvoch kolách bol len jeden uchádzač, ktorý spĺňal podmienky, ale rozmyslel si to. Ostatní nespĺňali ani minimálne zákonné požiadavky. Personálna núdza. Pozoruhodné v čase, keď sa formujú volebné odborné tými . Čo na to Tím Nosko?

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné