„So zonáciou Národného parku Veľká Fatra súhlasíme, ale…“  To je titulok statusu pána primátora na FB. Ako to už býva zvykom so slovíčkom „ale“ – všetko, čo nasleduje po ňom, popiera všetko pred ním. A tak je to aj s Noskovými pripomienkami k zonácii – v poslednej vete listu jasne konštatuje, že pokiaľ nebudú jeho pripomienky zapracované, nebude z rozšírením ochrany Národného parku súhlasiť.

V statusoch a vyhláseniach pán primátor ľúbivo píše, že „ochrana prírody je spoločným záujmom nás všetkých“. No problém je, že žiadna z jeho pripomienok nie je o ochrane prírody ale o ekonomických záujmoch.

List je napísaný úradníckym jazykom a preto si vyžaduje pozorného čitateľa a správnu interpretáciu.

V zásadnej pripomienke č.1 pán primátor žiada „prehodnotenie systému chránených území na celom Slovensku“ ešte pred samotnou zonáciou. Slovo „prehodnotiť“ môže znamenať aj viac chránených území, ale aj menej. Nie je zrejmé, či sa pán primátor dožaduje viac alebo menej chránených území. No keďže argumentuje tým, že „Slovenská republika má v porovnaní s EU vysoký podiel chránených území na celkovej rozlohe štátu“, asi by ho chcel znížiť, či?

V zásadnej pripomienke č.2 žiada pán primátor zastúpenie v Rade Národného parku. OK, ale prečo žiada, aby bol zastúpený v Rade správca Mestských lesov a nie ochranár? Aké záujmy bude v Rade hájiť správca Mestských lesov, ochrany prírody alebo ekonomické záujmy? To jasne vyplýva z ďalších pripomienok.

Pripomienku č.3 pána primátora – zachovať v navrhovaných územiach „právo poľovníctva“ ani nebudem komentovať. Prečítajte si, ako Štátna ochrana prírody SR  upozorňuje na nelegálne masívne prikrmovanie zveri v Poľovnom revíri Banská Bystrica. A ako pracovníci  ŠOP SR konštatujú opakované  porušovanie platných právnych predpisov v predmetnom poľovnom revíri. https://www.sopsr.sk/web/?cl=20672&fbclid=IwAR2Uqexo7YbYxNWshcTGK5Zoc7ekh1Affe-JdSAzoT1Nk48OgM15-rabcwQ

Pán primátor touto pripomienkou priamo vyjadril podporu úzkej záujmovej skupine. Toto nie je v žiadnom prípade „spoločný záujem nás všetkých“.

V pripomienke č.4 navrhuje: „prehodnotiť (zase to čarovné slovo) dôvod ochrany, nakoľko podľa nášho názoru zanikol“….Čo zaniklo? Dôvod ochrany? To znamená, že podľa pána primátora už nemá ochrana prírody zmysel?  V tejto pripomienke nesúhlasí s ponechaním bez zásahu porasty, kde hniezdia vzácne a ohrozené biotopy vtákov. Požaduje vrátenie náhodnej ťažby. Táto jeho požiadavka má zjavný ekonomický záujem – ťažbu. Na úkor ochrany vzácnych, ohrozených vtákov. Píše to úplne zjavne a otvorene, no má pritom tú drzosť v statuse napísať, že „ochrana prírody je našim spoločným  záujmom“.

V pripomienke č. 5 nesúhlasí s časovým obmedzením prác (rozumej ťažba dreva) od 1.8. do 28.2. a navrhuje vykonávať práce (rozumej ťažbu dreva) bez časového obmedzenia. Komu tým prospejete, pán primátor: ochrane prírody alebo drevorubačskej lobby?

Pripomienka č.6 kopíruje pripomienku č. 4. Len v jej zdôvodnení pán primátor prerazil aj pomyselné dno, keď ho viac zaujíma to, kto a ako mu nahradí finančné straty po obmedzení ťažby.

Pripomienka č.7 – znova ho viac zaujíma finančná náhrada za obmedzenie hospodárenia (rozumej ťažby) namiesto toho, aké benefity to prinesie prírode.

Pripomienka č. 8 – nezrovnalosti v mapových podkladoch.

Pripomienka č.9 sa týka kultúrnej pamiatky „Vodný žľab Rakytovo“. Jeho pripomienka je z časti oprávnená, no znova tam nezabudol zakomponovať požiadavku „spracovávať kalamitné drevo poškodzujúce a ohrozujúce vodný žľab.

Pripomienka č.10 – primátor argumentuje, že „účelové komunikácie sú vyhradené pre motorové vozidlá, ktorými je zabezpečovaná prevádzka rekreačných zariadení“. Primátor znova raz postavil proti sebe autá a rekreáciu na jednej strane a ochrane prírody na druhej. A znova sa raz a znova postavil za autá a rekreáciu.

V pripomienke č.11 primátor nesúhlasí s viacerými tvrdeniami: napríklad o „nevhodnom hospodárení v lese“, o „vysokej plánovanej a skutočnej ťažbe“, o „nadmernej ťažbe a následnom vytváraní holín“, o „strate cenných lesných biotopov“, „u medveďa hnedého o predkladanie neprirodzených zdrojov potravy“ (viď pripomienka č. 3 vyššie), o „znečistení vody následkom ťažby“. Orgán štátnej správy si uvedené tvrdenie zrejme nevycucal z prsta a má ich niečím podložené. Namiesto toho, aby si pán primátor zavolal „na koberček“ správcu Mestských lesov a podrobil kritickej analýze uvedené tvrdenia orgánu štátnej správy, zmohol sa len na to, že navrhuje „upraviť sporné tvrdenia po diskusii so správcom lesných pozemkov“. Teda s tým, kto je pôvodcom týchto negatívnych vplyvov na chránené územie. Keby to nebolo do plaču, tak je to na smiech.

Primátor opäť nesklamal…drevorubačskú  a poľovnícku lobby.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen komisie MsZ pre vzdalávanie so záujmom o veci verejné