Sídlisko Podlavice bolo tiež zrealizované na asanovaných plochách pôvodnej nízkopodlažnej zástavby . Bol to pomerne brutálny zásah do pôvodnej štruktúry osídlenia.

Autor urbanistickej koncepcie architekt Jaroslav Janek sa tento zásah snažil aspoň trochu eliminovať predstavaním drobnej vybavenosti pred panelákmi v časti ulice v dotyku s pôvodnou zástavbou. Pozitívne je možné hodnotiť aj snahu o vytvorenie kľudových vnútroblokových priestorov a rozmiestnenie základnej občianskej vybavenosti . Tým sú vytvorené celkom priaznivé podmienky pre kvalitné bývanie. Výhodou sídliska je aj to, že ako v jedinej mestskej časti tu zostal zachovaný kultúrny dom, slúžiaci verejnosti a je to aj miestny futbalový štadión. To vytvára dobré podmienky i pre využívanie voľného času. No okrem týchto pozitívnych čŕt máurbanistická koncepcia sídliska jedno veľmi výrazné negatívum.

Podlavice_komSídlisko leží v najširšej údolnej nive Banskej Bystrice pri Tajovskom potoku. Táto údolná niva je využitá prevažne na športové a rekreačné účely a spája centrum mesta a prírodnú dominantu Urpín s rekreačným zázemím Králiky – Kordíky. Bohužiaľ koncepcia a spôsob výstavby sídliska vytvárajú veľmi výraznú architektonickú bariéru v celej údolnej nive. Priečne orientovaná zástavba na tok potoka, nielen- že vytvára vizuálnu prekážku a bráni výhľadom na Kremnické vrchy, ale hlavne bráni prúdeniu padavých vetrov a teda aj prirodzenému prevetrávaniu mesta. Celkove forma zástavby nerešpektuje vôbec pôvodnú štruktúru a pôsobí v danom prostredí veľmi cudzorodo.

Tak ako pri iných sídliskách, tak aj v tomto je kľúčovým problémom kvality bývania nedostatok parkovacích a odstavných plôch. Tak ako na iných sídliskách, aj tu, sa výstavba parkovacích stání dostáva do konfliktu so štandardami a potrebou plôch zelene. Preto je veľmi potrebné, aby sa o výstavbe potrebných parkovacích miest nerozhodovalo za zeleným stolom, ale aby sa využila metóda participatívneho plánovania – teda spoluúčasť občanov na rozhodovaní o umiestnení parkovísk.

V Podlaviciach je pomerne silný občiansky aktivizmus, a preto by nemali byť obavy z neúčasti občanov na spolurozhodovaní. Občianske iniciatívy by bolo vhodné podporiť aj zriadením komunitného centra.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.