Blížia sa komunálne voľby. Každý kandidát na primátora či poslanca si už pripravuje svoje strategické plány ako uspieť, ako vyhrať. Skúsenosti nás učia, že nie vždy vyhrávajú voľby tí, čo vedia ako to robiť. Charakteristické pre naše mesto je, že do poslaneckých lavíc si už roky sadajú takmer tí istí ľudia a neprinášajú nič nového a inovatívneho pre toto mesto. Je to vlastne rozhodnutie obyvateľov, zdá sa, že naši voliči sú veľmi konzervatívni a uprednostňujú „stabilitu“ pred inováciami. Naše samosprávy však čaká po roku 2020 veľmi vážna a zodpovedná úloha a určite si nevystačíme s osvedčenými metódami a ani ľuďmi. Preto sú tieto voľby tak dôležité, ba dokonca pre využitie šance možnosti skokového rozvoja, zásadné. Čo nás teda po roku 2020 čaká a na čo sa musíme v samosprávach pripraviť?

 

Určite je silným povzbudením pre  samosprávy najnovšia správa z EÚ. Menia sa pravidlá a EÚ sa snaží vyhnúť tomu, aby národné vlády o všetkom rozhodovali zhora. Posilňuje sa miestny a regionálny princíp.

Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027 predstavuje nový princíp  založený na podpore rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni a presúva právomoci do regiónov. Územné samosprávy budú viac zapojené do riadenia fondov EÚ. Posilnením regionálneho princípu je do strednej Európy a teda aj na Slovensko, vysielaný aj signál, že miestne a regionálne samosprávy budú mať priamejší prístup ku kohéznej politike, za čím sa nepochybne dá vyčítať aj zámer odbúrania vysokej korupcie. Budú však naše mestá a regióny na to pripravené? Vedia o tom kandidáti do blížiacich sa komunálnych volieb a majú už jasnú víziu rozvoja mesta a stratégiu mestského manažmentu?

Ako to bude ovplyvňovať správu a manažment nášho mesta? Bude to znamenať asi toľko, že v našich samosprávnych inštitútoch  – výboroch a občianskych radách budeme zainteresovaní na vytváraní multisektorových partnerstiev a spoločných rozvojových plánov ich území na princípoch subsidiarity. To prinesie so sebou zásadnú zmenu v riadení rozvoja mesta, približujúcu sa viac k potrebám jeho obyvateľov. Vzrastie význam, postavenia a úlohy výborov a občianskych rád a s nimi aj účasť verejnosti na programovaní a realizácii rozvojových územných stratégií.  Preto je tak dôležité už dnes  založiť dobrú zastupiteľskú demokraciu prostredníctvom správneho a spravodlivého vymedzenia výborov mestských častí a postupne začať uvažovať, ako zmeniť sektorový princíp riadenia mesta na územný. S tým súvisí efektívne zadefinovanie kompetencií jednotlivých územných orgánov samosprávy – výborov a občianskych rád.

Práve takto črtajúca nová politika súdržnosti EÚ nás donúti, aby sme tie nástroje územného riadenia mesta začali precíznejšie formovať a intenzívne začali pracovať na mobilizácii občianskej participácie. Vieme dobre, že Banská Bystrica sa pýši veľmi vysokou mierou angažovanosti mimovládnych organizácií, ale výrazne pokrivkáva zapájanie občianskej spoločnosti do spoluzodpovednosti za rozvoj svojho územia. Obyvatelia si až príliš navykli na direktívny centrálny systém riadenia rozvoja mesta a majú veľmi nízku dôveru vo vlastné schopnosti meniť veci verejné. Dobré vedenie mesta by malo preto čím skôr upustiť od centrálneho a sektorového systému riadenia a od odrádzania a znechucovania aktívnych a tvorivých obyvateľov a inštitúcií a malo by začať  posilňovať občiansku participáciu. Nejde o nič nového. Mesto to má zakomponované vo svojom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v prioritnej

oblasti Občianske mesto. Stačí len realizovať tam zakomponované a schválené opatrenia a aktivity a tak sa postupne a zodpovedne pripravovať ma nové programové obdobie.

Rok 2021 je tu čo nevidieť a ako budeme úspešní v získavaní eurofondov bude závisieť len od našej pripravenosti v súlade s novými pravidlami EÚ. Tie nám poskytujú vynikajúcu šancu na to, aby naše mesto bolo príťažlivým, prosperujúcim a úspešným a naplnila sa jeho vízia: Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať.

 

 

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.