Banská Bystrica je okrem iných krás jedinečná aj v tom, že v dostupnej blízkosti jej historického centra, sa nachádza aj majestátny Urpín a preteká v priamom dotyku s mestom rieka Hron. Desiatky rokov sa však Banskobystričanom nedarí mať priamy kontakt s touto riekou aspoň vo forme oddychového parčíka, či prístaviska pre potenciálnych návštevníkov, ktorí splavujú Hron a nemajú kde vystúpiť z lode a navštíviť naše mesto. V tejto lokalite nie je veľa vhodných pozemkov,  ktoré by mesto mohlo potenciálne nadobudnúť a zrealizovať v dostupnej vzdialenosti od centra mesta takýto zámer. Vhodná plocha sa nachádza práve na strane rieky Hron v blízkom kontakte so železničnou stanicou Mesto, alebo ako ju my, všetci Bystričania, voláme – s Malou železničnou stanicou.

Výhodou tejto lokality je blízkosť centra a rieky Hron. Taktiež to, že sa nachádza priamo pod Urpínom s hvezdárňou. Neďaleko je tiež plánovaná cyklotrasa, zástavky MHD, ale aj spomínaná železničná stanica. Jedinečnosť celej oblasti spočíva aj v dostupnosti kaskád na Urpín, historickej kaplnky, sochy partizána, či krásnej kalvárie s výhľadom na celé mesto. Asi aj toto bol dôvod, prečo celú novodobú históriu Banskej Bystrice sa hovorí o tom, ako zveľadiť túto lokalitu a využiť ju zmysluplnejšie ako len na vysýpanie snehu počas kalamity v zime.

Najpodstatnejší problém, prečo sa však desiatky rokov nič neudialo, spočíval v majetkových vzťahoch. Spomínaný pozemok totiž patrí Železniciam Slovenskej republiky, ktorá ho nemala záujem odpredať a evidovala ho ako rozvojovú plochu pre svoje potreby. Na tomto skončili v minulosti všetky zámery a odhodlanie rôznych združení, či samotného mesta.

Situácia sa však zmenila v roku 2016, kedy sa nám podarilo so Železnicami Slovenskej republiky nadviazať vecnú diskusiu o možnosti nadobudnutia tohto pozemku do majetku mesta, a to výmenou za pozemky, ktoré vlastní Banská Bystrica pod existujúcimi koľajnicami v majetku ŽSR s minimálnym doplatkom. Medzičasom sa podarilo tento pozemok rozparcelovať na plochy vhodné a nevhodné na zámenu z dôvodu rôznych inžinierskych sietí, ktoré sú tam uložené, a taktiež navrhnúť vhodné pozemky na realizáciu zámeny. Tento návrh sa menil dokopy 3-krát, nakoľko sme mali záujem pre mesto nadobudnúť nielen spomínanú plochu, ale aj priestor pred Hlavnou železničnou stanicou a nakoniec vysporiadať aj pozemky pod existujúcim pamätníkom padlých vojakov v I. svetovej vojne v Majeri.

V roku 2016 som spolupracoval na diplomovej práci, ktorú na tému urbanistického riešenia parčíka s prístaviskom spracovala teraz už diplomovaná inžinierka architektka Andrea Najšelová zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Autorka v nej pekne rozpracovala možnosti, ktoré toto územie ponúka nám všetkým – či už domácim, alebo návštevníkom. Odvtedy sa nám na meste podarilo zrealizovať aj rozsiahlu architektonickú štúdiu, ktorú na rokovaniach odobrili ako realizovateľnú aj zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, Krajský pamiatkový úrad (kvôli blízkosti spomínanej kaplnky), ale aj vodáci, ktorí sa celý život venujú tejto záľube a doplnili projekt o cenné rady z praxe. Veľkou nevýhodou tejto lokality je, že ide o záplavovú zónu rieky Hron, končiacou až pri  železničnom násype, na ktorom sú umiestnené koľajnice. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby boli v plánovanom parku osadené len mobilné zariadenia a vybavenie, ktoré v prípade záplavy nebudú tvoriť prekážku vysokej vode a bude možné ich zdemontovať skôr, ako k samotnému zaplaveniu územia dôjde. Lokalita na konci parčíka skrýva viaceré nástrahy, s ktorými sme sa pri projektovaní museli vysporiadať. Na konci kamenného koryta rieky Hron je obrovská, desiatky rokov stará kameninová rúra, ktorá ústi do koryta Hrona a odvádza dažďovú vodu z Uhliska. Taktiež je to miesto, kde rastie veľa krásnych starých stromov, ktoré sú síce potenciálne prekážkou pre prístavisko, ale zostanú napokon všetky tam, aj po realizácii stavebných úprav.

 

Ak dôjde k realizácii parčíka podľa prvotnej štúdie, bude to nielen krásna plocha so zeleňou, lavičkami a malou kaviarňou, ale aj miesto, kde na kaskádovitých schodoch budete môcť sedieť blízko pretekajúcej rieky. Od železnice bude park oddeľovať vzrastlá zeleň, tvoriaca čiastočnú zvukovú bariéru. V lete tu bude priestor na malé koncerty, či príjemné letné tancovačky. V zime sa táto plocha zmení na prírodný ľadový povrch s klziskom. Na konci parčíka vznikne prístavisko s malým mólom pre vodákov, ktorí splavujú Hron, kde budú môcť pohodlne vystúpiť a zastaviť sa v našom krásnom meste. Súčasťou je samozrejme pekné a decentné večerné nasvietenie a v noci zase bezpečnostné svetlo s kamerovým systémom napojeným na hliadky MsP.

Prvý oktobrový deň sme sa všetci, ktorým záleží na tomto projekte, stretli priamo na danom mieste a vďaka spolupráci Mesta Banská Bystrica a Nadácii Ekopolis sa zozbierali návrhy a nápady ľudí, zaujímajúcich sa o novú podobu tejto lokality. Priamo v teréne za účasti primátora Jána Noska a projektantov sme si ukázali možnosti, ktoré máme v pláne realizovať. Ambícia, vyriešiť tento investičný zámer, je u mňa už 4 roky a pevne verím, že sa nám to spoločnými silami podarí. Sme zatiaľ najbližšie k tomu, ako kedy kto bol. Držme si palce.

Autor blogu:

Martin Turčan

Základom dobrej komunálnej politiky je byť informovaný o problémoch obyvateľov a obyvatelia informovaní o práci poslanca a vedenia mesta. Preto som sa rozhodol využiť okrem iných aj možnosť písať blogy a prenášať tak informácie k občanom... :-)