Keď som vstupoval do komunálnej politiky, mojím cieľom bolo, aby sa po dlhých rokoch skončili hádky v mestskom zastupiteľstve. Moja predstava bola jednoduchá, realizácia však už o čosi náročnejšia. Nechcel som, aby sa poslanci delili podľa strán či klubov, v ktorých pôsobia, ale aby sme spoločne presadzovali ciele, ktoré posunú Banskú Bystricu vpred. Už od prvej chvíle, ako som sa stal primátorom mesta, som pre to robil všetko.

Komunikácia je základ

V tomto duchu som aj uplynulé týždne intenzívne diskutoval s poslaneckými klubmi a úsilie sa vyplatilo. Výsledkom je zoznam rozvojových priorít mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022, ktorý som v utorok predložil poslancom na schválenie. Som veľmi rád, že v mestskom zastupiteľstve zavládla nová politická kultúra, čoho výsledkom je zhoda a jednomyseľné schválenie priorít, ktoré budeme spoločne presadzovať bez ohľadu na politickú stranu či klub. Je to pre mňa akási pečať dôvery a som si istý, že takáto jednotnosť zvyšuje naše šance na úspech. Ak budeme ťahať za jeden povraz verím, že sa nám podarí tento ambiciózny plán naplniť.

Vnímame názor verejnosti

Mňa i poslancov denne kontaktujú obyvatelia, ktorí poukazujú na nedostatky v našom meste. Ich podnety evidujeme a postupne sa ich usilujeme riešiť. Absolvovali sme mnoho stretnutí a verejných prerokovaní a vypočuli sme si rôzne názory zo strany Banskobystričanov. V zozname, ktorý bol na mestskom zastupiteľstve schválený sú uvedené len tie najväčšie investičné zámery. Okrem toho pripravuje aj menšie projekty, ktoré sú dôležité pre jednotlivé mestské časti a samozrejme, budeme pokračovať aj v bežných opravách zlepšujúcich kvalitu života v našom meste. Rovnako nás čakajú aj veľké investície štátu či Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré tiež pomôžu zvýšiť komfort obyvateľov.

Dovoľte mi, aby som vám predstavil priority, na ktorých sme sa s poslancami mestského zastupiteľstva zhodli, a chceli by sme ich zrealizovať počas tohto volebného obdobia. Pre mňa, ako primátora mesta, je zverejnenie tohto zoznamu dôležité aj preto, aby boli obyvatelia informovaní a mohli si dopredu pozrieť, čo sa v ich meste pripravuje a tým naštartovať aj verejnú diskusiu o týchto zámeroch. Zo skúseností viem, že veci sa vždy môžu skomplikovať. Počas najbližších rokov nás čaká veľa projektovej aj realizačnej práce, no verím, že budeme úspešní. Ak sa nám aj nepodarí dokončiť všetky projekty, budeme pracovať na ich dôkladnej príprave, aby ich naši prípadní nástupcovia mohli dotiahnuť do úspešného konca.

Rozvojové priority mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022

Lazovná ulica je jednou z priorít v oblasti dopravy

Oblasť dopravy:

 • Rekonštrukcia ciest:
  • Lazovná ulica (Od areálu Slovenky po Medený Hámor, vrátane križovatky)
  • Bakossova ulica
  • Kyjevské nám – Nové Kalište – THK – Kruhový objazd Tajovského
  • Hutná ulica (Štadión Štiavničky)
  • Horná ulica (budova hlavnej pošty – Hungária)
  • Partizánska cesta (budova ústredia Pošty – Prior)
  • Tajovského ulica (Mestský park – križovatka k R1 – amfiteáter)
  • Poľná ulica (smer Malachov)
  • Javornícka ulica
  • Kollárova ulica
  • Kapitulská – Areál Múzea SNP
  • Gaštanová ulica
  • Srnková ulica
  • Bernolákova ulica
 • Vybudovanie podchodu pre peších a cyklistov – Hušták
 • Výstavba cesty – ulica na Troskách
 • Výstavba premostenia potoka Bystrica (OC Point – Štadlerovo nábrežie)
 • Predĺženie pešej zóny Dolná ulica – Hušták – ESC
 • Rekonštrukcia podchodu pre peších – Kapitulská ulica
 • Rekonštrukcia mostného objektu ponad rýchlostnú cestu R1 – Kremnička
 • Výstavba miniokružnej križovatky ulica Tajovského pri Mestskom parku
 • Prestavba priesečnej križovatky Medený Hámor na okružnú križovatku
 • Výstavba chodníka Moskovská rázcestie – Poľná ulica
 • Výstavba chodníka Kremnička – Krematórium
 • Výstavba cyklotrasy Hušták – Radvaň – Kráľová
 • Výstavba cyklotrasy Hušták – Námestie Slobody – Senica
 • Výstavba cyklolávky ponad R1 v časti Radvaň
 • Vybudovanie dopravného ihriska
 • Zavedenie Bikesharingu na území mesta
 • Vypracovanie Plánu udržateľnej mobility mesta
 • Umiestnenie dopravného technického zariadenia na ochranu pešej zóny
 • Komplexná rekonštrukcia 24 autobusových zastávok
 • Výstavba parkoviska Tatranská ulica
 • Výstavba parkovacích domov na Tatranskej a Kalinčiakovej ulici
 • Pripraviť návrh parkovacej politiky mesta
 • Výstavba nového mosta cez Hron do mestskej časti Iliaš
 • Výstavba mostného objektu cez potok Bystrica – Jakub
 • Rekonštrukcia mostného objektu – Laskomer

  Chceme, aby v meste pribudli ďalšie cyklotrasy

Oblasť urbanizmu:

 • Architektonicko – urbanistická štúdia okolia multifunkčnej haly v lokalite Pod Ryba
 • Architektonicko – urbanistická štúdia Námestie Slobody
 • Architektonicko – urbanistická štúdia „predstaničný priestor – Hlavná stanica“
 • Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov Trieda SNP
 • Architektonicko – urbanistická súťaž návrhov predĺženie pešej zóny Hušták
 • Dopravná štúdia Kyjevské námestie (posúdenie križovatky)

 Sociálna oblasť:

 • Revitalizácia a zvýšenie kapacít zariadení sociálnych služieb
 • Výstavba nájomných bytov

Oblasť životného prostredia a verejných priestorov:

Vizualizácia k plánovanej obnove vnútrobloku Sitnianska – Tatranská

 

 • Revitalizácia Mestského Parku
 • Revitalizácia vnútrobloku Sitnianska – Tatranská
 • Revitalizácia vnútrobloku Tulská
 • V spolupráci s Lesmi SR revitalizovať priestor Pod Ryba
 • Vybudovanie parčíku pri Malej železničnej stanici
 • Vybudovanie oddychovej zóny Tajovka – THK
 • Rekonštrukcia fontány – Národná ulica
 • Rekonštrukcia fontány – Horná ulica
 • Rekonštrukcia fontány – Martina Rázusa
 • Vybudovanie dažďovej kanalizácie – Uľanka
 • Vypracovanie Adaptačnej stratégie na zmenu klímy
 • Rekonštrukcia objektu na Rudlovskej ceste – centralizácia činností príspevkovej organizácie ZAaRES
 • Revitalizácia Kyjevského námestia

  Po obnove fontány pred mestským úradom sa zameriame aj na ďalšie

Oblasť školstva:

 • Rekonštrukcia Materskej školy Strážovská
 • Rekonštrukcia Materskej Školy Karpatská
 • Rekonštrukcia Materskej školy 9. mája
 • Rekonštrukcia 40 odborných učební za základných školách

  V materských školách postupne realizujeme projekty na rozšírenie kapacít a zvýšenie energetickej efektívnosti

Oblasť cestovného ruchu a kultúry:

 • Vybudovanie rozhľadne na Urpíne
 • Výstavba prístaviska pre vodákov pri Malej železničnej stanici
 • Vytvorenie Thurzovsko – Fuggerovskej expozícii v Barbakane
 • Vytipovať vhodný priestor pre zriadenie Bábkarského múzea Antona Anderleho
 • Nadobudnutie areálu Medeného hámra
 • Vybudovanie skladovej haly pre technické zabezpečenie podujatí
Pri malej železničnej stanici by mala pribudnúť oddychová zóna pre obyvateľov i návštevníkov mesta

 Oblasť športu:

 • Výstavba multifunkčnej športovej haly s využitím na kultúrne podujatia
 • Výstavba mládežníckeho futbalového štadióna Radvaň
 • Vybudovanie parkoviska a revitalizácia priestoru v okolí krytej plavárne
 • Rekonštrukcia zimného štadióna (tribúna B, zázemie, Hala B)
 • Rekonštrukcia športového areálu a telocvične – ulica na Zábave
 • Vybudovanie multifunkčného areálu vo vnútrobloku na ul. Podháj

  Plaváreň navštevuje množstvo ľudí, a preto chceme tento priestor zrevitalizovať a vybudovať tu parkovisko

Autor blogu:

Ján Nosko

Komunikácia je pre mňa kľúčová a snažím sa využívať všetky formy rozhovoru s Banskobystričanmi. Blogovanie vnímam ako jeden z dobrých nástrojov informovania obyvateľov o tom, na čom pracujeme, čo sa podarilo a naopak.