V minulých dňoch boli zverejnené výsledky architektonickej súťaže „Petermanova veža“. Táto veža – zvonica je výrazná dominanta nášho mesta i areálu mestského hradu, ktorého je súčasťou. Cieľom architektonickej súťaže bolo preveriť možnosti využitia  interiéru objektu pre cestovný ruch formou expozície rôznych historických artefaktov. Rovnako umožní aj vyhliadku s krásnymi pohľadmi na naše mesto.

Petermanova veža prešla v histórii viacerými premenami. Viditeľnou stopou sú základy jej prístavby, ktorá pôvodne slúžila ako domček pre správcu hradu. Začiatkom 20. stor. bol objekt  asanovaný.

V tejto kontroverznej polohe bola  nedávno inštalovaná nová socha Bela IV.- panovníka, ktorý pred 760 rokmi udelil neveľkej osade pri Hrone štatút mesta. S tým súvisiace pridelené privilégiá akcelerovali výrazný rozvoj Banskej Bystrice.

Rozhodnutie postaviť sochu tomuto panovníkovi, ktorý udelil mestské práva nášmu mestu bolo určite správne.Veľmi kontroverzne však zarezonovala u odbornej i laickej verejnosti jej poloha. Takýto počin by si bol zaslúžil širšiu verejnú diskusiu pred zahájením prípravy takejto významnej akcie.

Správa bola prvýkrát publikovaná  spolu s výzvou pre finančnú zbierku  v Radničných novinách vo februári 2017.V priloženej fotomontáži je socha Bela IV.umiestená v prijateľnej polohe pred objektom pretória.

V priebehu roku 2018 bol zámer s umiestnením sochy po pochybných argumentoch rôznych komisií zmenený na terajšiu polohu.

Pripomínam, že po zistení novej polohy plánovanej sochy ako zástupcovia odbornej i občianskej verejnosti sme absolvovali  niekoľko stretnutí s vedením mesta. Odbornými argumentami sme sa snažili  dosiahnuť zmenu jej umiestnenia.

Mestu  Banská Bystrica bol zaslaný otvorený list podpísnaný desiatkami občanov i odborníkov-architektov a rovnako aj odborné stanovisko Spolku architektov Slovenska. Ale vlak už bol asi veľmi rozbehnutý…

Ako iniciátorovi tejto kampane mi bol zaslaný osobný list od p. primátora Jána Noska. V jeho závere bolo nádejné posolstvo : „ … konečným a najspravodlivejším arbitrom je čas. Výtvarné dielo, ak je naozaj kvalitné, si svoje miesto zaujme a potvrdí. Ak sa neosvedčí, tak sa dielo presunie do lepšej polohy.“  Ten správny čas je tu.

V kritériách spomínanej architektonickej súťaži na Petermanovu vežu bolo na zváženie súťažiacich či spomínanú sochu navrhnú preložiť alebo ju zachovajú na pôvodnom mieste. Po nedávnom zverejnení výsledkov súťaže ma potešilo, že víťazný návrh povrdil naše argumenty a so sochou v terajšej polohe neuvažuje.

Autori veľmi citlivo riešia využitie existujúcich základov na dostavbu  domu správcu hradu v pôvodnom objeme a tvarosloví. Nový objekt bude slúžiť  ako vstupný priestor do expozičnej časti veže.

V doterajších diskusiách o novej polohe sochy prevláda jednoznačne názor na jej osadenie pred hlavným vstupom do barbakanu zo strany námestia. Socha panovníka tu bude v optickom kontakte  s jadrom mesta a námestím. Pozadie sochy budú tvoriť hlavné mestské dominanty.

Samozrejme všetky kroky a celý proces musia byť v súlade so Zásadami ochrany pamiatok- hradný  areál je Národná kultúrna pamiatka a je súčasťou pamiatkovej rezervácie mesta Banská Bystrica.

V konečnom dôsledku prekládka sochy s podstavcom na nové  miesto nebude finančne náročná. Zjednodušene povedané „ socha bude prevezená z jamy do jamy“. Možno sa nájde aj ochotný sponzor ( stavebná firma), ktorý tento počin mestu daruje.

A socha bude stáť na najfotografovanejšom a najmaľovanejšom mieste nášho mesta…

Autor blogu:

Jozef Frtús

Ing.arch.Jozef Frtús (10.11.1946) Po štúdiu architektúry na SVŠT v Bratislave pracoval v projektových ústavoch Stavoprojekt v Nitre a v Banskej Bystrici na rôznych projektantských pozíciách. Zamestnanecký pomer skončil ako vedúci ateliéru. V roku 1991 si založil vlastný architektonický ateliér ARCHUS. Počas svojej tvorivej architektonickej činnosti vytvoril množstvo projektov, štúdií, architektonických súťaží. Ním vytvorené typologicky rôzne stavby sú realizované v mnohých častiach Slovenska. Mnohé diela boli ocenené v rôznych súťažiach a prehliadkach architektonických diel. Výnimočný v jeho tvorbe bol projekt oltárneho priestoru pri návšteve pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici v roku 2003. Z mnohých realizovaných stavieb v rôznych častiach Slovenska uvádzam niektoré pre Banskú Bystricu - Kalvária, Pastoračné centrum Kapitulská ulica,Daňová škola Lazovná ulica, Studnička Staré Hory, ASO Vending Lazovná ulica...Mimo Banskú Bystricu navrhol mnohé obytné súbory, Rekonštrukciu Námestia M.R.Štefánika v Brezne, mnoho domov smútku a iných typologických stavieb. Navrhol a realizoval viaceré domáce i zahraničné výstavy a expozície. Vytvoril a realizoval výtvarné návrhy niekoľkých svetských i sakrálnych pomníkov a navrhol desiatky pamätných tabúľ významných osobností a udalostí. Napísal množstvo článkov do odborných časopisov, periodík a dennej tlače. Je autorom alebo spoluautorom kníh- Tekov krásny čilejkársky (2010), Naše Podlužany (2012), Pod ťarchou kríža (2014), Zlatý vek medeného mesta (2015), Vinica v džungli (2015), Fejsbúk- kariportréty (2016), Mestský hrad v Banskej Bystrici( 2018) Fejsbúk- kariportréty- bbystričania (2022). Je laureátom ocenení: Čestný občan obce Podlužany, Cena mesta Levice, Cena primátora mesta Banská Bystrica ( 2x), Cena Jože Plečnika za prínos v československej architektúre. Cestovateľské zážitky zo svojich ciest po celom svete mnohokrát prezentoval na svojich prednáškach. V posledných rokoch sa venuje hlavne výtvarnej, reštaurátorskej a publikačnej činnosti.