V posledných rokoch je pre verejnú osobnú dopravu charakteristické postupné znižovanie prepravného výkonu ako dôsledku rastu podielu individuálneho motorizmu na dopravnom trhu osobnej dopravy. Preto je potrebné uskutočňovať opatrenia s cieľom zatraktívniť verejnú dopravu ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v mestách a regiónoch. Výsledkom by malo byť efektívnejšie využívanie verejnej osobnej dopravy a obnova vozidlového parku v rámci verejnej mestskej a prímestskej dopravy, čoho následkom bude zníženie znečistenia ovzdušia a zníženie zaťaženia obyvateľstva hlukom.
Pre rozvoj nášho mesta je kľúčovou výzvou dobudovanie dopravného systému. Je pritom nevyhnutné zohľadniť hlavne ciele posilnenia verejnej dopravy, mobility osôb a ekologicky priaznivej dopravy.
Z tohto pohľadu je predovšetkým potrebné realizovať :
• dobudovanie vnútorného dopravného mestského okruhu
• dokončenie prístupovej cesty na Pršiansku terasu z Kremničky
• dokončenie dopravného prepojenia Senica – Kostiviarska
• skoordinovať dopravcov a vytvoriť integrovaný systém dopravy
• vybudovanie uzlov integrovanej dopravy pri hlavnej železničnej stanici a pri železničnej stanici Radvaň
• dobudovať vhodný vozový park pre integrovanú dopravu – hlavne po železnici
• vytvorenie samostatných dopravných pruhov pre MHD a cyklistov
• dobudovanie cyklistických trás a cyklistickej infraštruktúry
• vybudovaní peších prepojení Kyjevské námestie – Centrum, centrum Rudlová-Sásová – centrum mesta a centrum mesta – Radvaň – železničná stanica Radvaň
• vybudovať minimálne 2 pešie nadchody nad rýchlostnou komunikáciu v Kráľovej

stanica_komV procese tvorby stratégií pre podporu verejnej osobnej dopravy (VOD) je nevyhnutnosťou existencia Plánu dopravnej obsluhy regiónu s dopravnou a tarifnou integráciou všetkých subsystémov mestskej a regionálnej verejnej osobnej dopravy, ktorý predstavuje návrh dopravnej technológie verejnej osobnej dopravy so zohľadnením štandardov kvality a dopravnej obsluhy a faktorov vplývajúcich na dopyt po preprave a prepravnú ponuku.
Pre budovanie komunikácií je nevyhnutné, aby všetky potrebné komunikácie pre zlepšenie mobility boli súčasťou Plánu údržby a rekonštrukcie ciest VÚC – v tzv. Regionálnom Master pláne.
Bez týchto dokumentov nie je možné uchádzať sa o podporu na investície do dopravnej infraštruktúry a posilňovania atraktivity verejnej dopravy a dopravnej mobility občanov. Žiaľ, v našom kraji tieto dokumenty buď nemáme, alebo neobsahujú potrebné komunikácie v meste Banská Bystrica, alebo nie sú v súlade s platným územným plánom. To sú vážne prekážky v tom, aby sa Mesto mohlo uchádzať o zdroje na financovanie rozvoja dopravy v meste.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.