Mesto je živý organizmus vytvorený generáciami, ich predstavami života a ovplyvnený je geomorfológiou.

Naše mesto Banská Bystrica pripomína ruku: Urpín je dlaň a 5 prstov znázorňuje 5 prítokov Hrona.

Malíčkom je Malachovský potok, prechádza nízkopodlažnou zástavbou, spája areál kaštieľa Radvanských s Hornou Radvaňou, Malachovom a rekreačným zázemím.

Prsteníkom je Udurná, žiaľ, nemôže sa pýšiť žiadnymi klenotmi, je zanedbaným, špinavým, nevhodne obostavaným tokom. Obteká sídlisko Fončorda a spája Štúrovo námestie – nové centrum mesta (?) s rekreačným areálom pod Suchým vrchom.

Prostredníkom je Tajovský potok. Ústi do Hrona priamo v strede Urpína, prepája športový areál Štiavničky, plážové kúpalisko, športový areál UMB cez Podlavice, Skubín, Tajov s rekreačným a športovým strediskom Králiky – Kordíky v Kremnických vrchoch. Je prirodzenou priečnou osou mesta k  hlavnej pozdĺžnej prírodnej mestskej osi, tvorenej riekou Hron. Má výrazný mestotvorný športovorekreačný a oddychový potenciál…

Ukazovák – najsilnejší prst, je symbolizovaný riečkou Bystrica, ktorá dala mestu meno a bola motorom rozvoja hospodárskej základne (papierne, píly, hámre, textilka….). Vlieva sa do Hrona na hranici historického jadra a tvorí severnú rozvojovú os mesta prepájajúcu ho s Veľkou Fatrou.

Palcom, ktorý robí ruku funkčnou, je Rudlovský potok. Žiaľ, tento existuje už len vo fragmente. Spájal centrum mesta (ústi do Hrona pod Luxom) s Rudlovou.   Novodobá výstavba mesta zlikvidovala tento vodný tok, a teda aj kus jeho identity. Dokonca v hornej časti zlikvidovaného toku vyrástol vred – najhoršie sídlisko na Slovensku – Rudlová-Sásová. Symbolicky sme tak ruku znefunkčnili a ochromili funkčnosť organizmu nášho mesta…

Už dlhšiu dobu cítime, že v meste nefunguje všetko tak, ako by malo. Mesto nie je zdravé, mladí ho opúšťajú a nevracajú sa sem. Obyvateľov ubúda, mesto pomaly stárne a upadá.

Je logické, že ak je naše telo, náš organizmus ochromený, chorý, vyhľadáme lekára. Lekár lieči ľudí, kto však vylieči naše mesto? Lekári to určite nebudú…. Mesto potrebuje na svoju „chorobu“ iných odborníkov/špecialistov…

Tak ako ľudskému organizmu rozumie lekár, tak mestskému organizmu rozumie urbanista.

Tak ako sú mnohí lekári „riadení“ farmaceutickými molochmi, tak aj mnohí architekti – urbanisti sú riadení developermi a finančnými skupinami.

Tak ako pre seba chceme lekára, ktorý nás vníma komplexne ako osobnosť a vie nám naordinovať originálny liečebný program,   tak aj naše mesto potrebuje komplexného odborníka, ktorý dokáže naordinovať tomuto mestu originálnu liečbu.

A tak ako sú odborní špecialisti pre ľudský organizmus (očiar, internista, ortopéd, zubár…), tak isto sú aj odborníci/špecialisti pre mestský organizmus (dopraváci, vodári, krajinári, ekonómovia, …). Otázka teda je kde je miesto pre lekára a kde pre urbanistu ?mesto_kom

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.