Mestu končí zmluva na autobusového dopravcu a stále nie je jasné, kto a za akých podmienok bude zabezpečovať od 1. januára 2019 dopravu na autobusových linkách. Prednosta hovorí o uzatvorení dodatku k zmluve z roku 2005. Hlavný kontrolór však už pred tromi rokmi skonštatoval, že taký postup nie je v súlade s nariadením Európskeho spoločenstva. V prípade nezákonného dodatku hrozí mestu pokuta od Úradu pre verejného obstarávanie vo výške niekoľko stotisíc eur. 

Mestu Banská Bystrica koncom roka končí zmluva so spoločnosťou SAD Zvolen na zabezpečovanie autobusovej dopravy. Doteraz však primátor Ján Nosko nepodpísal zmluvu na ďalšie obdobie a nie je jasné, kto a za akých podmienok bude zabezpečovať autobusovú dopravu.

Jedná sa pri tom o jednu z najväčších položiek v rozpočte. V roku 2018 bola na autobusovú dopravu vyčlenená dotácia vo výške 2 275 000 eur.

Pán prednosta nás na dopravnej komisii dňa 12.9.2018 informoval, že mesto plánuje uzatvoriť dodatok ku existujúcej zmluve. Tá bola podpísaná ešte v roku 2005.

Znamenalo by to predĺženie na ďalšie dva roky, do roku 2020. Až následne chce vedenie mesta ohlásiť zámer na súťaženie nového dopravcu.

Verejné obstarávanie na poskytovateľa verejnej dopravy nie je jednoduchá záležitosť. V súlade s nariadením Európskeho spoločenstva je potrebné ohlásiť súťaž rok vopred a až následne sa môže súťažiť. Celý proces tak môže trvať, v lepšom prípade, dva roky.

Vedenie mesta ale, napriek dostatku času, doteraz žiadnu súťaž neohlásilo, a ani pán prednosta na dopravnej komisii nevysvetlil, že prečo.

Správy hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica z roku 2015 pritom jasne hovoria, že ďalšie dodatkovanie zmlúv je v rozpore s nariadením Európskeho spoločenstva č.1370/2007.

Aby som to v krátkosti zhrnul: Zmluvu s SAD Zvolen uzatvorilo mesto 29.12.2005. Následne v roku 2008 došlo k jej dodatkovaniu a jej platnosť sa určila do 31. decembra 2015 s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 roky.

Správa hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica č.5/2015 z októbra 2015 dospela k nasledovnému záveru: “Kontrolná skupina je toho názoru, že  vzhľadom k účinnosti nariadenia Európskeho spoločenstva č.1370/2007 už nemožno zmluvu dodatkom predĺžiť, nakoľko podľa tohto nariadenia, zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme uzavreté od 26. júla 2000 do 3. decembra 2009 na základe iného postupu, ako je postup spravodlivej súťaže, mohli pokračovať až do zániku ich doby platnosti pod podmienkou, že ich doba platnosti nepresahuje 10 rokov.”

Mesto napriek tomu v roku 2015 predĺžilo dodatkom zmluvu so SAD Zvolenom na ďalšie tri roky. Teraz chce vedenie podpísať ďalší dodatok, na ďalšie dva roky.

V prípade, že tak samospráva spraví, bude to znamenať, že táto súkromná spoločnosť bude poberať dotácie od mesta na autobusovú dopravu neuveriteľných 15 rokov. Bez akejkoľvek súťaže, priamym zadaním.

Podľa správy hlavného kontrolóra mesta z roku 2015 je však takýto postup nezákonný. Mesto nedáva šancu transparentnej hospodárskej súťaži, tak ako to vyžaduje od nás Európska únia. V prípade, že by hlavnému kontrolórovi mesta dal za pravdu aj Úrad pre verejné obstarávanie, samospráva môže dostať pokutu vo výške státisíc eur. 

Preto som na zasadnutí mestského zastupiteľstva adresoval vedeniu mesta nasledujúce otázky:

1. Správa hlavného kontrolóra odporučila mestu “vykonať dôslednú analýzu” zákonnosti dodatkov zmluvy s SAD Zvolen. Kto a kedy vypracoval takúto analýzu a čo bolo jej záverom?

2. Na základe akej analýzy a akých právnych argumentov mesto využilo na konci roka 2015 možnosť predĺžiť zmluvu s SAD Zvolen o ďalšie tri roky, do roku 2018.

3. Prečo mesto doteraz neohlásilo zámer vypísať verejné obstarávanie na výkon dopravných služieb?

4. Kto a za akých podmienok bude dodávateľom autobusovej dopravy od januára 2019?

Primátor Ján Nosko sa priamym odpovediam vyhol a povedal iba, že verejná doprava bude od januára fungovať. Ako, to neprezradil. Rovnako ako neprezradil, že na základe čoho išiel úrad proti zisteniam hlavného kontrolóra a prečo nepostupoval v zmysle jeho odporúčaní.

Autor blogu:

Matej Bučko

Občiansky aktivista, politológ, so záujmom o komunálnu politiku a jej témy. Začínal som ako regionálny novinár, ktorý sa venoval témam efektívneho hospodárenia samospráv. Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 2014-2018. Momentálne pracujem pre stranu SPOLU, ktorej som členom.