Každé mesto má svoju urbanistickú koncepciu a kompozíciu. Sú v meste jedinečné prvky a základné funkcie, ktoré mesto plní. Úlohou koncepcie mesta je zosúladiť a vzájomne skomponovať tieto celky tak, aby tvorili jedinečný a funkčný celok a vytvárali podmienky pre harmonický život obyvateľa.

Pre mesto sú najpodstatnejšie priestory a funkcie, ktoré slúžia všetkým občanom a aj návštevníkom mesta. Oni určujú a vtláčajú mestu svoj osobitý charakter. Z hľadiska ich vnímania ako jednotiaceho mestského prvku by tieto priestory mali byť vzájomne prepojené. Prepojenia sú vlastne mestotvornými kompozičnými osami a tvoria nosnú kostru koncepcie a kompozície mesta. Atraktivita mestotvorných mestských osí je závislá od kvality architektúry a rozmanitosti priestorov.

Hlavnými prvkami koncepcie a zároveň mestotvornosti Banskej Bystrice je predovšetkým územie „starého – pôvodného mesta“ s historickým jadrom, areál polyfunkčnej mestskej a nadmestskej vybavenosti v priestore medzi Shoping centrom Európa, Štiavničkami, Belvederom, areálom UMB a Roosveltovou nemocnicou. Tretím priestorom s významnými mestskými a nadmestskými , avšak ešte nedobudovanými funkciami, je priestor Radvane – medzi Štúrovým námestím a bývalými kasárňami .

Tieto tri priestory s mestkými a nadmestskými funkciami tvoria základnú kostru mestotvornosti – majú určujúci charakter pre mesto. Aby sme to mohli vnímať, mali by mať tieto priestory svoje kompozičné – mestotvorné osi a tieto by mali byť vzájomne prepojené.

Hlavnú kompozičnú pozdĺžnu mestskú os predstavuje prepojenie od železničnej stanice, cez Triedu SNP , Hornú a Dolnú ulicu, Hušták, Štúrové námestie, Sládkovičovu ulicu po železničnú stanicu Radvaň.

Priečna potencionálna kompozičná os mesta je v propojení Shoping centra Európa cez Belveder až po Roosveltovu nemocnicu. Tieto dve kompozičné osi mesta tvoria základ pre urbanistickú koncepciu a kompozíciu mesta.

kompozícia_kom

Na hlavnú pozdĺžnu os mesta sa napájajú dve sekundárne kompozičné osi, ktoré prepájajú dva najväčšie

obytné obvody mesta s centrom.

Obytný obvod Fončorda je prepojený s centrom osou  spájajúcou Štúrovo námestie (budova Obvodného úradu) s Kyjevským námestím.

Obytný súbor Rudlová –Sásová by mal byť s centrom prepojený cez Rudlovskú radiálu, ktorá tvorí druhú potenciálnu sekundárnu kompozičnú a mestotvornú os.

Aký máme problém?

Nemáme dobudované kompozičné osi ako mestotvorné kompozičné osi, a to ani hlavné a ani sekundárne. Nie sú dotvorené ako atraktívne pešie priestory s kvalitnou architektúrou a rozmanitosťou ponuky. Tým naše mesto nepôsobí harmonicky a ucelene, je málo príťažlivé a teda nevytvára vhodné podmienky pre spokojnosť občanov i návštevníkov. Mesto sa prezentuje len fragmentálnymi mestotvornými priestormi a atraktivitami, ktoré nie sú previazané v pôsobivý mestský celok. Dobrá a odborná koncepcia mesta nie je samoúčelná, ona je totiž dobrá hlavne pre spokojný a kvalitný život jeho obyvateľov. Robí sa pre občana, nie pre uspokojovanie kreativity urbanistov.

Prečo to u nás tak nie je?

Nuž kompozíciu a koncepciu mesta netvoria u nás odborníci, ale privilegovaní samozvaní odborníci – väčšinoví poslanci a finančné záujmové skupiny a developeri.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.