Marec patrí podľa mňa medzi najdynamickejšie mesiace v roku. Nielen pre záverečný termín podania daňových priznaní, ale predovšetkým je to mesiac kedy hodnotíme končiacu zimnú údržbu, miestami aj neúdržbu, do oči nám udrú neodpratané exkrementy, až po neporiadok, ktorý sa vďaka nedisciplinovanostii niektorých obyvateľov mesta objavil doslova všade. A aby toho nebolo málo tento rok mesto rieši aj iné prevádzkové záležitosti, ako napríklad výberové konanie na nového dodávateľa komunálnych služieb a veľmi citlivo vnímaný projekt revitalizácie mestského parku. A práve týmto projektom sme sa venovali takmer 4 hodiny aj na poslednej Komisii životného prostredia.

PROJEKT REVITALIZÁCIE MESTSKÉHO PARKU

Projekt, ktorý v minulosti rozvíril výrazne hladinu verejnej mienky. Súviselo to najmä s nie veľmi šťastným odkomunikovaním zásahov do existujúcej zelene, kde bohužiaľ došlo k viacerým mylným dezinterpretáciám. Okrem toho verejnosť rozdelila aj moderná realizácia centrálnej časti parku, ktorá počíta s odstránením altánku z prelomu štyridsiatych rokov 20. storočia. Tieto, ale aj iné dôvody ma viedli k tomu, aby sme tento  bod zaradili do programu komisie, keďže na mimoriadnom zastupiteľstve 2. apríla bude predložený ako  „schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenia realizácie a spolufinancovania projektu „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici“

Čo môžeme od projektu očakávať?

Najdôležitejším bodom v projekte je prehodnotenie výrubov, ktoré sa budú vzťahovať na 20 dožívajúcich tují a na 2 nevhodne vysadené smreky. Zároveň sa v projekte počíta s ošetrením 150 ks drevín, úpravou trávnikov a výsadbou viac ako 1200 ks drevín – prioritne živých plotov, ale aj s rozšírením druhovej rozmanitosti v parku, tak ako to bolo v minulosti (duby, jablone, lipy, orech, pagaštany, javor, atď.). Úpravou a ošetrením drevín sa prioritne dosiahne predĺženie životností alejí v parku o zhruba 10 až 15 rokov, ale už teraz sa pripravuje vytvorenie odbornej komisie z univerzitných radov, ktorá by mala rozhodnúť ako do budúcnosti postupovať pri výmene dožívajúcich stromových alejí (či ísť bodovou alebo líniou metódou).

Okrem toho  projekt počíta nahradením asfaltových chodníkov a ich nahradením za mlatové, výmenou všetkých lavičiek, osadením fontány pri centrálnej časti, opravou a doplnením sôch a prestavaním volejbalových ihrísk na  detské ihrisko, kde by mala po novom pribudnúť aj replika súčasného altánku vo forme čitárne. Samostatným bodom revitalizácie stále ostáva riešenie centrálneho priestoru, ktorý na jednej strane mal prejsť výraznou funkčnou zmenou, no na druhej strane je potrebné citlivo prediskutovať jeho podobu a stvárnenie.

Tak ako na komisii, asi aj vo verejnosti sa zhodneme, že revitalizácia je potrebná a súčasný stav národnej kultúrnej pamiatky je hanbou mesta. Po rokoch hľadania koncepcií je dôležité pristúpiť k činom a realizácii. Na druhej strane sa treba naďalej pýtať a informovať, pričom príležitosť bude mať verejnosť nielen počas mestského zastupiteľstva ale aj na chystanej diskusii v parku 3. apríla. (https://www.facebook.com/events/2328883647381717/ )

VÝBER NOVÉHO DODÁVATEĽA V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI

Ďalšou výraznou témou, ktorá sa dotýka mesta je výber nového dodávateľa komunálnych služieb. Táto téma rezonuje v meste už dlhodobo. Ten súvisel s viacerými faktormi ako je napríklad absentujúci sankčný mechanizmus zo strany mesta, ak si dodávateľ neplní svoje podmienky, zazmluvnenie celkovo 4 dodávateľov, ktorí zabezpečovali služby iba parciálne a nie komplexne, v niektorých prípadoch technické ale aj morálne upadnutie spoločnosti, či slabá reflexia na zavádzanie inovatívnych riešení. Preto mesto pristúpilo k postupnému vypovedaniu zmlúv a vyhláseniu novej súťaže, ktorej víťaz by mal začať riešiť problematiku komplexne v rámci celého mesta.

V rámci zverejnenia súťaže mesto požaduje od záujemcov aby vedeli zabezpečiť aj nasledovné body:

  • Výmenu všetkých nádob, do 9 mesiacov od podpisu zmluvy
  • Povinnosť vybudovať 35 až 45 stojísk polopodzemných kontajnerov (celkovo so 160-timi veľkoobjemovými nádobami)
  • Pravidelnú obnovu technického vybavenia
  • Vybavenie mechanizmov GPS systémom pre reálne vyhodnocovanie zvozových trás
  • Prenesenie zodpovednosti za odpad v okolí stojísk na dodávateľa služieb
  • Zabezpečenie chodu zberného dvora v Kráľovej
  • Zabezpečenie pravidelného zberu nadrozmerného odpadu v mestských častiach podľa súčasného harmonogramu atď.

Ďalšie detaily a kritéria mesto zverejnilo na stránke:

https://www.ezakazky.sk/banskabystrica/index.cfm?module=customer&page=showProfile&ItemID=12233228  pričom  záujemcovia môžu zasielať ponuky do 25.4.2019.

Verím, že zvolené kritéria umožnia vybrať zodpovedného a silného dodávateľa, ktorý svojou činnosťou bude mestu nápomocný a zabezpečí služby na úrovni ako ju všetci požadujeme (minimálne na úrovni pravidelného zberu, čistoty na stojiskách, optimalizácie zvozových trás tak, aby sa čo najekonomickejšie nastavali linky zberu a nepocítili sme to na preplnenosti stojísk).  Zároveň bude otvorený témam koncepčného riešenia budovania stojísk a ich zabezpečenia, ktoré sme na komisii podporili aj uznesením pre MsÚ, aby komisiu mesto informovalo o výsledkoch štúdie možnosti, kde môžeme budovať polopodzemné stojiská, resp. sústrediť sa na úpravu tých existujúcich.

A aby to nebolo len o neporiadku, ZAARES má do najbližšej komisie vytipovať lokality, ktoré sú vhodné na vytváranie záhonov, tzv. lúčnych kvetov, ktoré by mohli takto skrášľovať najmä ťažšie prístupné lokality a zároveň prinášajú do prostredia výraznú rozmanitosť, ktorá dlhodobo poteší a naruší druhový stereotyp.

Autor blogu:

Matúš Molitoris

Geograf, historik, hudobník, športovec, poslanec mestského zastupiteľstva za Rudlovú a Sásovu, ale hlavne Banskobystričan s nezlomným presvedčením, že pre ľudí pevných predsavzatí, niet nemožností.