V novom programovom období na roky 2014-2020 sa okrem sociálnej súdržnosti zavádza aj územná súdržnosť a posilňuje integrovaný prístup. Tým sa vytvárajú podmienky ako pre vyššiu participáciu obyvateľov na správe veci verejných, tak aj pre posilňovanie komunitného rozvoja. To znamená, že by sa mal vytvoriť priestor, aby sa občania jednotlivých častí mesta mohli aktívne zapojiť do spolurozhodovania o rozvoji svojej mestskej časti.
Znamenalo by to predovšetkým posilnenie právomocí doterajších decentralizovaných štruktúr miestnej samosprávy, ako sú Občianske rady a Výbory mestských častí nasledovne:

Občianske Rady
sú volené občanmi a reprezentujú záujmy miestnej komunity. Sú základnou teritoriálnou stavebnou jednotkou pre participáciu obyvateľov na samospráve zamerané na integrovaný – komunitný rozvoj.
Nevyhnutnou požiadavkou pre fungovanie Občianskych rád je zriadenie komunitných centier. Na úrovni miestnych častí – sú akoby poradenským a iniciačným orgánom pre poslancov Výboru mestskej časti. Výbor by mal určiť konkrétneho poslanca pre komunikáciu a spoluprácu s občianskymi radami vo volebnom obvode Výboru. Činnosti v komunitnom centre si organizujú občania, prípadne miestne občianske združenia a iniciatívy.
Občianske rady môžu vznikať aj na území mestských častí – mestských štvrtí. ktoré sa za tým účelom členia na mestské okrsky. Predpokladá sa, že v mestských štvrtiach vznikne primárne jedno spoločné Komunitné centrum (stredisko) pre celú mestskú štvrť, ale postupne by mohli vzniknúť v každom mestskom okrsku, k čomu je potrebné vytvoriť predpoklady v podobe evidencie objektívnych ukazovateľov.
Pre zabezpečenie svojich potrieb má každá samostatná miestna časť vymedzený rozpočet pre občiansku radu v rozpočte mesta a pre občianske rady v mestských častiach je rozpočet vymedzený cez rozpočty Výborov mestských častí, ktoré rozhodujú o prerozdelení medzi občianske rady na území Výboru.
Občianske rady využívajú pre uspokojovanie svojich potrieb metódu participatívneho rozpočtu.

Výbory mestských častí – mestských obvodov
sú tvorené poslancami zvolených v mestských obvodoch (volebných obvodoch) za príslušnú mestskú štvrť či mestský obvod. Zabezpečujú uspokojovania potrieb a požiadaviek občanov mestského obvodu, mestskej štvrte. Majú na to vymedzený rozpočet, prostredníctvom ktorého sa zabezpečuje predovšetkým:
údržba verejnej zelene, ihrísk a chodníkov,
• voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie,
• aktivity občanov, teritoriálnych (miestnych) občianskych združení a iniciatív
• podpora miestnej kultúry, športových a spoločenských aktivít
• potreby pre psíčkarov
• informovanie o aktivitách mesta
• informovanie a prejednávanie investičných zámerov mesta v území Výboru
• koordinácia a budovanie komunitných integrovaných sociálnych, vzdelávacích, kultúrnych, športových a voľnočasových centier.

Rozhodovanie o miestnych verejných investíciách by na každý rok malo byť realizované formou participatívneho rozpočtu na verejných stretnutiach

Aby sa to mohlo zaviesť do praxe je nevyhnutné previesť zmeny v Štatúte mesta týkajúce sa nielen vymedzenia kompetencií Občianskych rád a Výborov mestských častí, ale aj vo vymedzení území Výborov mestských častí .
Mesto by malo zaviesť aj podrobnú databázu sledovania ukazovateľov kvality života v jednotlivých mestských častiach, ako odborný podklad pre rozhodovanie o umiestnení verejných investícii, tak aby sa zabezpečila dostupnosť a kvalita verejných služieb pre všetkých obyvateľov v mieste ich bydliska.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.