Kto si ešte pamätá na tento projekt z roku 2017? Banskobystrická radnica sa vtedy dohodla s neziskovým sektorom (Nadáciou Ekopolis) že sa pre mesto vytvorí tzv. Inštitucionálny plán udržateľnej mobility.

O čo v ňom išlo a čo je jeho výsledkom?

Projekt mal pomôcť zamestnancom mestského úradu, aby na ceste do práce využívali ekologickejšie druhy dopravy. Projekt zároveň využil príležiosť, aby zmapoval názory zamestnancov na jednotlivé druhy dorpavy. Pojekt si netreba mýliť s “veľkým” Plánom udržateľnej mobility (PUM), o ktorom sa v poslednej dobe veľa hovorí. Inštitucionálna „verzia“ PUM-u mapuje dopravu len na úrovni  jednej inštitúcie – konkrétne mestského úradu. “Veľký” PUM sa naopak  bude venovať komplexnému posúdeniu dopravy v meste.

Konkrétnejšie informácie o I-PUM-e si môžete prečítať na stránke mesta mesta resp. v samotnom výslednom inštitucionálnom pláne. My sa v tomto blogu sústredíme len tú časť dokumentu, kde sú zhrnuté opatrenia pre mestsský úrad. Tieto opatrenia  vyplývajpú z analýzy stavu v predchádzajúcich kapitolách.

Aké opatrenia mal splniť mestský úrad v I-PUM-e?

Všetky úlohy vyplývajúce z projektu sú spísané  v kapitole 5 dokumentu . Od zverejnenia  analýzy ubehli už štyri roky, je teda vhodný čas urobiť rekapituláciu. Problém je, že nikde som nezachytil, žeby tieto opatrenia boli niekde vyhodnocované. Zaslal som teda na mesto niekoľko žiadostí o informácie (prostredníctvom info-zákona). Mesto mi na žiadosti odpovedalo a teda môžme zostaviť prehľadnú tabuľku s odpočtom oaptrení. V tabuľke som zvýraznil, ktoré opatrenia boli resp. neboli splnené (zvýraznil som ich zelenou „fajkou“ resp. červeným krížikom). Tu je teda výsledný odpočet opatrení z inštitucionálneho plánu.

Poznámky ku vybraným cieľom

Okrem samotného odpočtu by som sa rád pristavil pri niektorých konkrétnych cieľoch I-PUM-u. Niektoré opatrenia sa mi nezdajú celkom správne vymyslené. Konkrétne mám na mysli tieto ciele z dokumentu:

M5 – vytvorenie koordinačnej a komunikačnej platformy pre zamestnancov, ktorí dochádzajú ekologicky  (interného fórum alebo čet) – na túto úlohu je vyčlenených 10 pracovných dní zodpovedného pracovníka. Podľa mňa bude stačiť, ak si pracovníci vytvoria kontá v nejakej existujúcej četovacej appke. A v nej si môžu zriadiť súkromnú skupinu (alebo ju aj zverejniť, pre ostatných cyklistov). Netreba vytvárať nové nástroje, stačí keď si všetci do mobilu nainštalujú tú istú aplikáciu.

M7 – Vytvorenie aplikácie pre záznam ciest udržateľnými dopravnými módmi – z opisu opatrenia nie je jasné, či ide o vytvorenie celej aplikácie alebo len výpisy so záznamami jázd. Na obe funkcie už existuje určite viacero aplikácii, teda netreba niečo také programovať (v pláne je na to vyčlenených 10 – 20 pracovných dní zamestnanca, to podľa mňa nie je potrebné).

M15 – Optimalizácia spojov MHD v smeroch a časoch potrebných pre dochádzanie z
okrajových častí a obcí do centra – Z kontextu celého projektu vyplýva, že tento problém nahlásili zamestnanci MsÚ. Škoda, že sa rovno nezachytilo aj to, o ktoré linky a časy mali zamestnanci záujem. Ani merateľný cieľ nemá presnejší popis o konkrétnych linkách: je pri ňom len takáto zmienka: “Zvýšenie počtu spojov na min. 3 spoje počas špičky / max. interval 20 minút”.

T2 – Zakúpenie bicyklov a e-bicyklov pre pracovné cesty zamestnancov – v opise opatrenia je prisľúbených 6 bicyklov (a kolobežka) ale kúpili sa len 4 e-bicykle pre policatjov. Ja by som od tohto opatrenia očakával, že sa bude týkať aj samotného úradu a že sa kúpi plný počet dopravných prostriedkov.

T6 – servisný stojan – toto opatrenia považujem za splnené, hoci stojan nie je priamo v areáli MsÚ, ale na vlakovej stanici (je súčasťou cyklostanoviska).

T7 – dobíjanie elektro-bicyklov – aj toto opatrenie je vyriešené prostredníctvom cyklostanoviska na vlakovej stanici. Je takéto riešenie vhodné? Ako dlho trvá, kým sa bicykel nabije? Ja vidím zmysel opatrenia v tom, že sa vám bicykel nabije počas práce, že nemusíte pri ňom byť počas nabíjania. V opatrení sa explicitne uvádza, že sa zakúpi prenosná nabíjačka za 170 eur. To nie je tak veľa, toto opatrenie sa mohlo splniť.

Všetky tieto  podnety som zaslal aj aktérom štúdie – Nadácii Ekopolis a mestskému úradu. Otázky som zaslal dňa 2.10.2021. Z Nadácie Ekopolis mi odpísali dňa 27. októbra .2021, z Mestského úradu mi vecnú odpoveď nezaslali (len sa ospravedlnili, že majú veľa práce a nestíhajú sa téme venovať).

Stanovisko riaditeľa nadácie Ekopolis:

Ďakujeme za zaslané otázky a podnety a prepáčte neskoršiu reakciu na Váš email. K opatreniam a Vašim komentárom sa z našej strany vyjadrovať jednotlivo nebudem, vo všeobecnosti platí, že opatrenia neboli pre MsÚ záväzné. Zámerom bolo pripraviť v spolupráci s MsÚ súbor možných opatrení, ktoré v tom čase vychádzali z reálnych podmienok na úrade a z našich znalostí v téme. Pri spätnom pohľade vnímame projekt tak, že v danom čase mal svoj zmysel a MsÚ si na realizáciu vybralo tie opatrenia, ktoré mali reálne predpoklady na uplatnenie v praxi a zároveň boli technicky a organizačne uskutočniteľné.

Pre aktivity projektu ako takého je však užitočné zobrať do úvahy aj širší kontext a čas, v ktorom sa realizoval. Tu je podstatné, že projekt bol realizovaný v čase, keď sa mesto BB intenzívne pripravovalo spracovanie Plánu udržateľnej mobility (PUM) a objektívne vynaložilo veľké úsilie, aby PUM spracoval renomovaný dodávateľ – to sa nakoniec (nie zavinením mesta) nepodarilo. IPUM bol v tomto kontexte ideovo doplnkovou aktivitou pre navodenie lepšieho porozumenia a rozšírenia znalostí o téme udržateľnej mobility v prostredí MsÚ. Pri hodnotení celkového obrazu sa nedá vynechať ani situácia s pandémiou Covid-u, keď bolo objektívne potrebné prehodnotiť mnohé priority a zároveň dochádzanie do práce ovplynil aj režim práce z domu.

Na záver by som rád zdôraznil, že z pozície našej organizácie vnímame dlhodobé úsilie mesta o podporu využívania ekologickejších foriem dopravy a budovanie cyklotrás v zásade pozitívne – trasa Hušták-Podlavice, pripravovaný cyklomost v Radvani, projektová príprava ďalších cyklotrás, ale aj práca na PUM, ktorá sa po zdržaní predsa rozbehla, a ďalšie…to všetko sú náročné procesy, v našom prostredí stále pomerne nové a tým logicky trpiace na „detské choroby“.

Určite by celá environmentálne vnímavá verejnosť privítala, keby veci napredovali rýchlejšie, nežijeme však v ideálnom svete – zabezpečenie verejných obstarávaní, projektovej dokumentácie a povolení, dodávateľov atď…sú bohužiaľ veci, ktoré si vyžadujú čas a zákonite v nich vyvstávajú aj neočakávané komplikácie.

Tieto záverečné slová uvádzam z dôvodu, aby sme sa snažili vnímať veci s nadhľadom a v súvislostiach a aby sme investovali svoj čas a energiu najmä do vecí, ktoré nás i spoločnosť posúvajú dopredu. Verím, že je to náš spoločný záujem.

S úctou,
Peter Medveď
riaditeľ/director
Nadácia Ekopolis

Môj názor na tento projekt je taký, že predsa len tých nesplnených opatrení je príliš veľa.  Spísaniu opatrení predchádzala náročná príprava, a teda by som očakával ,že opatrenia budú v diskusii tak dobre vyladené, že sa nestane, že dôjde až k takému praktickému nesúladu medzi návrhmi a praxou. Kapitola s opatreniami sa nijako neodkazuje na to, žeby sa ich znenie malo upravovať v závislosti na dokumente PUM. Všetky ciele pritom mali byť (podľa dokumentu) splnené dávno predtým, než svet zasiahla corona.

Mám zato, že takéto odpočty starších plánov treba urobiť. Keď na to zabudnú dotknuté inštitútcie, musí sa nájsť niekto druhý. Vznik tejto analýzy bol sprevádzaný väčšou publicitou, zatiaľčo odpočet jej opatrení som nenašiel nikde. Radničné noviny nemajú čas písať o nesplnených plánoch, radšej informujú len o tých splnených.

Takisto nesúhlasím ani s názorom, že Mestský úrad nie je zodpovedný za odklad dokončenia dokumentu PUM. Úrad pre verejné obstarávanie zrušil mestsský tender ešte pred tým, ako svet postihla corona. O téme obstarávania PUM-u sa môžeme porozprávať niekedy nabudúce.

Analýzu I-PUM-u bola v médiách predstavená s takýmto sloganom: „Mestský úrad v Banskej Bystrici je prvým na Slovensku, ktorý má inštitucionálny plán mobility.“ To môže byť pravda. Nám už  teda ostáva len zistiť, ktoré mesto drží prvenstvo v tom, že opatrenia zo svojho I-PUM-u berie vážne a začalo ich naplňovať.

Prílohy

Na nasledovnom odkaze je uložená  komunikáciu s radnicou, ktorá sa uskutočnila s využitím zákona o informáciách (otázky ako aj odpovede mesta). Bohužiaľ, radnica zasiela odpovede na „211-ku“ vo veľmi nepraktickej podobe, Ich odpvoede sú vo forme obrázkov. Keď na úrade tvoria odpoveď, tak to robia tak, že ju napíšu v textovej podobe, potom ju oskenujú a vám zašlú len sken napísaného textu. Odpoveď sa potom nedá kopírovať a citovať. Na praktickú formu komunikácie pri zákone o prístupe k informáciám si musíme ešte počkať.

Na tom istom odkaze je uložená aj tabuľka s opatreniami., ktorá je v tomto blogu len vo forme obrázka. Rovnaký postup by si mohol osvojiť aj mestský úrad (pri odpovedi na žiadosti o informácie) – zaslaním textu v priloženej kópii. Tabuľku som teda zostavil na základe textovej (rozumej „obrázkovej“) odpovede mesta.

Ilustračné foto – zdroj: webstránka mesta, sekcia Aktuality

 

Autor blogu:

Tomáš Teicher

Aktivista, člen Komisie mestského zastupiteľstva pre modernú samosprávu.