Súčasťou podpory udržateľného mestského rozvoja krajských miest je aj regenerácia opustených areálov a priestranstiev. Prestavba týchto zón môže mestám priniesť okrem zlepšenia kvality mestského prostredia aj vytvorenie nových pracovných miest, podporu podnikania, posilnenie miestnej ekonomiky, rozšírenie ponuky a zlepšenie poskytovaných služieb v území, zlepšenie úrovne verejnej bezpečnosti a posilnenie environmentálnej stability.
Ako ukazujú skúseností z krajín EÚ, môže byť budúce využitie hnedých zón, orientované ako čisto priemyselné využitie, alebo ako zmiešaná priemyselná funkcia (ľahký priemysel, služby), či zmiešaná mestská funkcia (bývanie, služby, teda polyfunkčné využitie) alebo ako využitie pre občiansku vybavenosť.
V našom meste najväčšími opustenými a nevyužívanými areálmi sú lom v Kostiviarskej a areál bývalej Smrečiny na Uhlisku.
Areál lomu v Kostiviarskej poskytuje veľmi širokú paletu možnosti jeho využitia pre vybudovanie novej atraktivity mesta. Ukázali to i študentské práce mladých architektov, zamerané na využitie tejto lokality. Určite je to potenciálny priestor, ktorý by sa dal využiť veľmi efektívne pre príťažlivý zábavný park s polyfunkčným využitím pre všetky vekové i sociálne skupiny. Mohol by byť nielen zdrojom nových pracovných miest, ale aj prínosom pre zvýšenie atraktivity a návštevnosti mesta a teda i pre rozvoj cestovného ruchu. Veľmi však bude záležať práve od invencie a kreativity návrhov využitia areálu lomu, aby sa stal jedinečným a originálnym komplexom slúžiaci ako potrebám obyvateľov tak aj návštevníkom mesta a širokého okolia.
Priemyselný areál Smrečina je vhodné využiť dvoma spôsobmi – buď pre zmiešanú priemyselnú funkciu a služby, alebo ho prebudovať na výstavný areál s polyfunkčným využitím pre športové alebo kultúrne podujatia.
Slovenka_komUrčite by sa Mesto malo vyhýbať prestavbe opustených priemyselných, výrobných a skladových zón na obchodné a nákupné centrá. Týka sa to aj areálu Slovenky, ktorý by mohol mať iné, pre obyvateľov mesta, atraktív-nejšie a užitočnejšie využitie, než je nákupno-spoločenské centrum v pria- mom kontakte s historickým jadrom mesta.
Bolo by omnoho užitočnejšie, ak by sa mesto neprispôsobovalo predstavám investorov, ale aby využívalo tvorivé nápady občanov a verejnosti, ako využiť opustené a zdevastované areály.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.