Mesto plní 4 základné funkcie – bývanie, prácu, rekreáciu a dopravu. Spokojnosť občana je závislá od toho do akej miery a v akej kvalite mu mesto dokáže tieto 4 funkcie zabezpečiť.
V predchádzajúcom období sa mestá skôr budovali ako zonálne štruktúry, mali obytné zóny, priemyselné zóny, rekreačné (športovorekreačné a oddychové) zóny. Všetko to prepájala doprava. Človek sa teda ráno z obytnej zóny prepravoval do výrobnej zóny a večer zase späť a vo voľnom čase cestoval do rekreačnej zóny a späť.
Kvalita života obyvateľov mesta spočíva v dvoch faktoroch:
1. na kvalite ponuky bývania a služieb, práce a rekreácie a
2. na kvalite dopravy a dostupnosti jednotlivých funkčných zón a služieb.
Mesto sa preto formovalo ako dômyselný systém usporiadania funkčných zón, prepojených dopravným sústavou. Monofunkčnosť zón mala zabezpečiť ich vysokú kvalitu a širokú ponuku služieb resp. práce.
Celý systém takto budovaných miest sa stal dopravne vysoko náročný a zaťažujúci kvalitu životného prostredia a vyžadujúci ustavičný nárast plôch dopravy. Prevádzka mesta začala dražieť a drahší sa stával i život obyvateľov. Nárast spevnených plôch a úbytok zelene sa odzrkadlil i na zmene klímy, mestá sa prehrievajú, čo si znova vyžaduje energiu na chladenie a zvyšovanie nákladov na život.
Naše mesto má pomerne kvalitné funkčné usporiadanie. V ľavej – západnej časti mesta sú okolo areálu s celomestskou až nadmestskou vybavenosťou (medzi Štúrovým námestím, Troskami a areálom nemocnice) lokalizované obytné zóny Podlavice, Fončorda a Radvaň. V južnej časti je situovaný výrobno – priemyselný a skladový areál – v priestore Kráľová až Kremnička. Hlavnými rekreačnými zónami v tejto časti sú Suchý Vrch a stredidko CR Králiky – Kordíky.

funkcie_komAj v pravej – východnej časti mesta je funkčné usporiadanie veľmi priaznivé. Okolo centra mesta sú rozmiestnené ako zóny s celomestskou funkciou, tak i obytné ( Uhlisko, Karlovo-Sever, Rudlová-Sásová) a po okraji aj výrobné zóny (Smrečina, Majer – Šalková, Senica). Hlavnými rekreačnými zónami v tejto časti mesta sú Urpín, Sásovská dolina a Šachtičky.
V obidvoch hlavných častiach mesta sú teda plnohodnotne zastúpené všetky funkcie a obe časti sa vzájomne dopĺňajú hlavne, funkciami vyšších služieb, výroby a rekreácie. V oboch častiach sú aj lokalizované najväčšie obytné súbory: Fončorda a Rudlová-Sásová, každý s viac než 20.000 obyvateľmi.

V čom je ale problém nášho mesta? Veď jeho funkčné usporiadanie je veľmi vhodné!
Čo však je nedostatočne dobudované, je doprava. Priaznivému prepojeniu funkčných zón a kvalitnej prevádzke a chodu mesta, prekáža nedobudovaný a nevyhovujúci dopravný systém. Chýba sieť cestných komunikácii, parkovísk, cyklistickej a pešej dopravy, nedostatočná je prepravná kapacita komunikácii. Pozitívne na doprave je len vozový park MHD. Avšak jeho vyššiemu využitiu v preprave osôb bráni nedobudovaná sieť komunikácii pre trasy verejnej dopravy. Jedným z hlavných problémom efektívnejšieho využívania verejnej dopravy je zlá nadväznosť a nekoordinovať viacerých druhov dopráv a prepravcov.
Aby teda naše mesto bolo plne funkčným mestom a mestom spokojných občanov, prvoradou úlohou je dobudovanie dopravného systému. A na čo netreba zabudnúť, v súvislosti so zmenou klímy, je aj dôraz na ekologickú dopravu a prevetrávanie mesta. Zlepšenie mikroklímy mesta je možné dosiahnuť aj zvyšovaním podielu zelene a vodných plôch.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Nie som rodený bystričan, ale toto mesto som si pred 40-timi rokmi vybral za mesto svojho života - tak ako si vyberáte svoju manželku - nie je Vám rodina, ale ju ľúbite a chcete s ňou prežiť celý život. Som architekt-urbanista, ale posledné roky pracujem prevažne v oblasti regionálneho rozvoja a aktivizujem sa hlavne v MNO ako rozvojový konzultant.