Občianska iniciatíva Za zelenú Bystricu vyčítala Mestu hlavne to, že o rozvoji mesta rozhodujú developeri a nie odborníci, že sa naše mesto postupne mení na parcely pre bytovú výstavbu, zaberajú sa aj plochy pôvodne určené pre občiansku vybavenosť, nerešpektujú sa širšie vzťahy a ani koncepcia ÚPN a adaptačné opatrenia a robia sa doplnky k územnému plánu podľa predstáv a požiadaviek developerov. Takým okatým príkladom je práve zámer polyfunkčného súboru Flóra.

V záväznej textovej časti schváleného územného plánu na str. 18 sa píše: „vytvorenie uceleného pásu (priestoru) koncentrovaného vybavenia so zameraním na kultúrno-spoločenské aktivity od Európa Shopping Center po Lúčky (Podlavice)…“ a na str.20 v časti VI) – počítať na území časti mesta I Banská Bystrica, v bode 14) – občianska vybavenosť, sa uvádza, že: postupnou revitalizáciou zóny občianskeho vybavenia na území dnešného areálu ZAaRES“.  Zároveň sa navrhuje spracovanie územného plánu zóny  UMB – Centrum Podlavice, vrátane jeho vymedzenia vo výkrese č. 10.

Z hľadiska adaptačných opatrení sa v kapitole 10.5.1 v záväznej textovej časti uvádza: „Koncipovať urbanistickú štruktúru mesta tak, aby umožňovala dobru cirkuláciu vzduchu medzi urbanizovaným prostredím mesta a jeho prírodným zázemím. Zamedziť takej výstavbe resp. investičnej činnosti, ktorá by cirkuláciu a tým výmenu vzduchu negatívne ovplyvňovala“.

Toto sú základné informácie z územného plánu pre usmerňovanie výstavby na území mesta a teda  konkrétne pre lokalitu bývalého ZAaRESu.

Pán primátor v reakcii na podnet občianskej iniciatívy uvádza: “Aj keď mesto stratilo vlastnícky vzťah k predmetnému pozemku, to čo nestratilo je vplyv prostredníctvom príslušných útvarov, ako môže byť s daným územím naložené“.

Mesto dokonca v grafickej časti v roku 2020 zmenilo funkčnú plochu vybavenosti v areáli ZAaRESu na zmiešané územie s občianskou vybavenosťou a bytovými domami.

Nič z týchto zásad urbanistickej koncepcie platného územného plánu však neboli investorovi dané ako podmienky pre realizáciu využitia územia. Mesto nezadalo ani vypracovanie územného plánu zóny, ako mu to určuje schválený ÚPN, aby určilo podrobné využitie územia a to vraj z dôvodu, že sú tam len dvaja vlastníci, ktorí sa vedia dohodnúť… Nezastáva Vám nad tým rozum? Dohoda investorov je nad záujmom Mesta, ako využiť dané územie? Ako teda vlastne Mesto v skutočnosti aplikuje svoju kompetenciu a právomoc rozhodovať o využívaní pozemkov? Vyzerá to tak, že tak ako si to želajú investori. Dostali síce požiadavky, aby zabezpečili podiel zelene, potrebný počet parkovacích miest, hospodárenie s dažďovou vodou, zelené strechy a pod. No nedostali i požiadavky na podiel občianskej vybavenosti a bývania a ani na také urbanistické riešenie, ktoré by zabezpečovalo cirkuláciu vzduchu a prevetrávanie. Výsledkom je že daná lokalita je nahustená len bytovými domami s drobnou vybavenosťou v parteri, bez zabezpečenia materskej škôlky a dostupných kapacít základnej školy a vytvára bariéru v prúdení vzduchu a prevetrávaniu…

Tento problém bol už dvakrát predmetom rokovania Komisie MsZ B. Bystrica pre výstavbu a technickú infraštruktúru.  Druhýkrát i za účasti developerov a aj zástupcu UMB. A aký je výsledok? Návrh občianskej iniciatívy, aby predsa bolo prioritne zadané spracovaného územného plánu zóny predmetného územia, ktorý by posúdil širšie vzťahy a väzby na univerzitný areál, nebol, z dôvodu vyššie uvedeného,  schválený. Zamietnutá bola aj požiadavka na zastavenie bytovej výstavby vzhľadom na meškajúce investície v doprave, ktoré môžu viesť ku kolapsu dopravy, pri stále stúpajúcom raste dopravnej záťaže a nevyhovujúcich kapacitách cestnej siete a dopravných uzlov.

Komisia neprijala žiadne uznesenie. Všetko je v poriadku, lebo je to v súlade s legislatívou a rozpor medzi grafickou a textovou časťou vo VZN, Mesto dá do súladu podľa potrieb investorov. To, že všetko je vždy zabezpečené v súlade s legislatívou je práve vďaka tomu, že Mesto upravuje územný plán v súlade s potrebami developerov. Jeden z nich sedí aj v tejto Komisii… a nik nerieši konflikt jeho záujmov… Potom sa nečudujeme, že namiesto koncepčnej tvorby mestského prostredia  sa mesto parceluje pre bytovú výstavbu, bez toho, že by malo spracovanú koncepciu rozvoja bývania.

Otázka teda stojí tak, pán primátor, ako mesto realizuje svoju kompetenciu o tom ako má byť s daným územím naložené?   Odpoveď je jednoduchá – tak ako si želajú investori .

Občianska iniciatíva Za zelenú Bystricu je rozhodne proti takémuto riadeniu rozvoja nášho mesta. Nechceme dopadnúť ako urbanisticky zhumľované Donovaly.

Autor blogu:

Peter Rusnák

Som hrdý Radvančan - už 40 rokov a preto i prídomok Radvanský. Som architekt-urbanista, pracoval som v oblasti územného plánovania a postupne som sa reprofiloval na particiaptívneho plánovača v územnom a regionálnom rozvoji. Angažujem sa aktívne vo veciach verejných na úrovni Slovenska, kraja i mesta.