Pán primátor obhajuje zvyšovanie daní v meste. Argumentuje, že: „na to všetko však potrebujeme mať dostatok zdrojov v rozpočte“. Hovorí, že príjmy mesta: „nepostačujú na to, aby sme dokázali pokryť všetky požiadavky obyvateľov na moderné, čisté   a bezpečné mesto.“ A že ak sa dane nezvýšia: „budeme mať problém pokryť základné potreby obyvateľov“. Dokonca podľa neho: „hrozí zánik hokeja a futbalu v meste“. To bude fakt katastrofa.

Bez ohľadu na to, ako to so zvyšovaním daní dopadne, táto situácia má jednu pozitívnu stránku. Pán primátor sa aspoň na chvíľu ocitol v koži neštátnych zriaďovateľov školských zariadení. Aj oni už viac ako desať rokov argumentujú presne tak, ako teraz pán primátor.

Pán primátor hovorí: “výdavky na energie išli od roku 2012 hore o viac ako 500 000 eur, čo predstavuje približne nárast o 21 percent. Pri mzdových výdavkoch je to navýšenie o sumu 5 000 000 eur, čo je takmer 60 percent.“ Uznáva, že došlo k „zvýšeniu miezd vo verejnom sektore, čo znamená, že väčšiu výplatu dostanú učitelia, nepedagogickí zamestnanci...“. Dokonca spomína aj infláciu: „v hre je aj inflácia, ktorá len tento rok stúpla o 2,6 percenta.“ Jeho argumentácia nasvedčuje tomu, že sa na pár dní ocitol v topánkach zriaďovateľa škôl.

No nie tak úplne. Na jednej strane, pre podporu návrhu zvyšovania daní, používa pán primátor argument o zvyšovaní nákladov a na druhej strane predkladá návrh VZN o financovaní miezd a prevádzky školských zariadení, kde tento nárast výdavkov nezohľadňuje. Školské kluby detí pri ZŠ (ŠKD), základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) a školské jedálne (ŠJ) budú podľa predloženého návrhu VZN v roku 2020 výrazne podfinancované. Ak by pán primátor, rovnako ako pri obhajobe zvyšovania daní, počítal pri výpočte dotácie na mzdy a prevádzku týchto zariadení s vládou schváleným zvýšením miezd o 10%, s nárastom cien energií, s infláciou a so zvýšením minimálnej mzdy, tak by musel byť medziročný nárast dotácie minimálne na úrovni 8%. Podľa jeho návrhu je však medziročný nárast dotácie len na úrovni 3,5%.

Rovnako aj analýza výdavkov týchto školských zariadení vypracovaná ekonomickým odborom MsU preukázala, že náklady týchto zariadení prevyšujú dotácie, ktoré od mesta na mzdy a prevádzku dostávajú.  U ZUŠ to bolo v roku 2018 o 16%, u CVČ o 28%, u  ŠKD o 37% a u ŠJ o 52%. Inými slovami, napríklad pri ŠKD len 63% nákladov na mzdy a prevádzku hradí mesto a 37% je potrebné dofinancovať z iných zdrojov. Pýtate sa kto to zaplatí? Môžete hádať. Ale pomôžem vám, štát to nie je. A pozor, to nehovorím o neštátnych zariadeniach ale zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

A na záver ešte poznámka k tej pravde v názve vášho blogu, pán primátor. Píšete: „Napríklad na základe tohto opatrenia však klesli príjmy mesta z podielových daní fyzických osôb o takmer 1 000 000 eur.“  Čísla vo vami predloženom rozpočte hovoria niečo iné: výnos dane z príjmov poukázaných mestu v roku 2019: 33 737 684 €. Návrh v roku 2020: 34 986 209 €. Nie menej, ale viac ako 1 000 000 eur.

Autor blogu:

Juraj Droppa

Som zriaďovateľ súkromnej základnej školy a člen Komisie MsZ pre vzdelávanie so záujmom o veci verejné