Viac ako 6 200 školákov a takmer 2 100 škôlkarov prekročí vo štvrtok, 2. septembra 2010, brány banskobystrických základných a materských škôl. Čo pre nich mesto pripravilo nasledujúci školský rok? Ktoré materské a základné školy prešli cez leto zmenami a akými, či ktoré dni deti čakajú prázdniny? Na všetky tieto otázky poznáme odpovede.

Mesto Banská Bystrica je v školskom roku 2010/2011 zriaďovateľom Základnej umeleckej školy J. Cikkera, jedného centra voľného času, dvadsiatichsiedmich materských a štrnástich základných škôl. Trinásť základných škôl má právnu subjektivitu, jedna, bez právnej subjektivity, je malotriedna. V Banskej Bystrici sa žiaci vzdelávajú aj v piatich neštátnych základných školách, ktoré by malo v novom školskom roku navštevovať približne 650 žiakov. V meste pod Urpínom pôsobia aj tri neštátne materské školy.

V materských školách pribudnú škôlkari

foto: yournewfavesong.com

Začiatok nového školského roka bude výnimočný aj pre najmladších Banskobystričanov. V 27 mestských materských školách bude od septembra v prevádzke 100 tried, v ktorých sa bude výchovno – vzdelávacím aktivitám venovať 2 080 detí, z toho 680 predškolákov. V tomto školskom roku by desať materských škôl malo získať právnu subjektivitu.

Na zvýšený dopyt rodičov o umiestnenie detí v materských školách zareagoval banskobystrický magistrát zriadením novej triedy. Najmenší škôlkari ju budú navštevovať v Materskej škole, Radvanská 26.

Materské školy od septembra 2008 poskytujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (známeho aj ako školský zákon) a od minulého školského roka aj podľa školských vzdelávacích programov s prihliadnutím na podmienky konkrétnej materskej školy.

Rekonštrukcie a stavebné úpravy počas prázdnin

Letné mesiace boli vhodným obdobím aj na vykonávanie rekonštrukčných prác v materských školách za viac ako 108 tisíc €. V novom šate privítajú škôlkarov tri z nich – MŠ Odbojárov, Horná a Radvanská 26.

Výber z aktivít MŠ v školskom roku 2010/2011

Aj v tomto školskom roku bude pre najmenších Banskobystričanov v materských školách pripravených viacero športovo-výchovno-vzdelávacích podujatí, medzi ktorými nebude chýbať:

  • Dopravná výchova v materských školách na dopravnom ihrisku v areáli Materskej školy Šalgotarjánska 5 (projekt sa realizuje podľa záujmu materských škôl)
  • 3. ročník interaktívneho galerijno-vzdelávacieho projektu Dominikov zábavný kufrík (celoročne) v spolupráci so Stredoslovenskou galériou. Tohtoročná téma detských výtvarných prác znie: Moje mesto
  • 12. ročník speváckej súťaže Bystrický slávik (november 2010)
  • 10. ročník prednesu poézie a prózy Predškoláčik (marec 2011)
  • 6. ročník Detskej športovej olympiády (jún 2011)

Do základných škôl nastúpi viac prvákov

foto: worldradio.ch

Druhý september bude jedným z nezabudnuteľných dní aj v živote prvákov. Svoje obľúbené hračky za šlabikáre vymení 750 žiakov prvého ročníka, čo je o 45 detí viac ako v minulom školskom roku. Kým do 14 mestských základných škôl nastúpi 5 558 žiakov (z toho 649 prvákov), päť neštátnych škôl na území mesta privíta v novom školskom roku 646 žiakov (z toho 101 prvákov). Žiaci prvého ročníka sa môžu tešiť na pestrofarebné knihy, ktoré im pri príležitosti vstupu do základnej školy venuje Mesto Banská Bystrica.

Projekty zamerané na modernizáciu základných škôl

Novinka čaká školákov, ktorí navštevujú Základnú školu, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici. V areáli školy pribudlo nové multifunkčné ihrisko s rozmermi 33 x 18 m. Na umelej tráve s vyčlenenými hracími plochami si budú môcť žiaci zmerať sily vo volejbale, futbale, hádzanej či tenise. Moderné ihrisko má okrem rozvíjania kondície detí prispieť k podpore a rozvoju športu v Banskej Bystrici už od 2. septembra, kedy bude slávnostne odovzdané do užívania.

Športová abeceda

…alebo ako sa naučiť korčuľovať, lyžovať a plávať – trojica užitočných projektov, zameraných na rozvoj športu a telesnej kultúry žiakov základných škôl z dielne banskobystrického magistrátu. Žiaci si pod vedením osvedčených trénerov postupne osvoja techniku populárnych športov. V projektoch plaveckej a korčuliarskej gramotnosti a lyžiarskych kurzoch bude Mesto Banská Bystrica v spolupráci s partnermi pokračovať aj v novom školskom roku.

Koncepcia školstva v meste pod Urpínom

Koncepcia školstva v Banskej Bystrici, zameraná na zlepšenie hospodárnosti a efektívnosti prevádzky škôl a školských zariadení ako aj zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v školskom systéme bola prijatá na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Finálnemu kroku predchádzala osemmesačná intenzívna činnosť pracovnej skupiny. Spracovateľkou koncepcie bola Ing. Magdaléna Bernáthová. Koncepcia prináša pre mesto Banská Bystrica informácie a spätnú väzbu o problémoch a potenciáli škôl a školských zariadení na území mesta, s dôrazom na detailnejšie informácie o školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica.

Pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2010/2011 banskobystrická samospráva želá pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, deťom aj rodičom školský rok plný zdravia, radosti, pochopenia, tvorivých síl, vzájomnej úcty a tolerancie. Primátor mesta Ivan Saktor v prvý školský deň pozdraví žiakov a pedagógov Základnej školy Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici.

Prázdniny v školskom roku 2010/2011

Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2010. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2010 (štvrtok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2010 (piatok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2011 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2011 (utorok) a končí sa 30. júna 2011 (štvrtok). Školský rok bude trvať 251 pracovných dní.

Jesenné prázdniny trvajú od 29. októbra do 2. novembra 2010, do školy deti nastúpia v stredu, 3. novembra.

Najobľúbenejšie Vianočné prázdniny sú od 23. decembra 2010 do 7. januára 2011, školské vyučovanie začne v pondelok 10. januára 2011.

Polročné prázdniny sú v pondelok 31. januára 2011.

Banskobystrickému, Žilinskému a Trenčianskemu kraju sa jarné prázdniny začínajú 14. a končia 18. februára 2011. Nástup do školy bude v pondelok, 21. februára 2011.

Veľkonočné prázdniny budú mať v tomto školskom roku trvanie od 21. – 26. apríla 2011. Deti sa do školských lavíc vrátia 27. apríla 2011 (streda).

Letné prázdniny začínajú 1. júl 2011 a končia 2. september 2011. Prvý deň v školskom roku 2011/2012 navštívia deti školu 5. septembra 2011 (pondelok).