Quantcast

Obyvatelia nad päťnásť rokov s trvalým alebo prechodným pobytom v Banskej Bystrici, ale aj banskobystrickí študenti môžu rozhodnúť o tom, ktoré z dvanástich návrhov budú realizované z participatívneho rozpočtu.

Druhe diskusne forum_1Do štvrtka 14. apríla je možné o návrhoch hlasovať do prenosnej schránky umiestnenej v klientskom centre Mestského úradu v Banskej Bystrici. Okrem možnosti hlasovania Banskobystričanov je oproti minulým rokom novinkou umožnenie hlasovania osobám s prechodným pobytom v Banskej Bystrici a taktiež študentom, ktorí študujú v  Banskej Bystrici. Potrebné je teda preukázanie trvalého pobytu dokladom totožnosti, resp. prechodného pobytu relevantným dokladom. Študenti sa preukážu potvrdením o štúdiu v Banskej Bystrici. „Podľa Štatútu participatívneho rozpočtu môže participant prideliť svoj hlas maximálne štyrom návrhom. Jednému návrhu je možné prideliť maximálne jeden hlas,“ uvádza Miroslav Šimkovič, člen Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

„Participatívny rozpočet nie je len o tom, že sa verejné financie rozdelia medzi projekty, ktoré navrhli občania. Podanie projektov nie je prvoplánové, v tematických skupinách, ktoré sú zamerané či už na kultúru, šport alebo zeleň v meste, občania diskutujú, hľadajú riešenia na veci, problémy, ktoré ich v meste trápia. A spoločne vytvoria zmysluplný projekt. Participatívny rozpočet je teda aj o budovaní komunity, o vzdelávaní občanov, aby zodpovedne pristupovali k rozhodovacej právomoci, ktorú participatívny rozpočet ponúka,“ dopĺňa Eva Ščepková, členka Koordinačnej rady Participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

Počas dvoch ročníkov participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica bolo podporených desať projektov z rôznych mestských častí. Finančné prostriedky vo výške vyše 40 000 eur umožnili realizáciu projektov, v rámci ktorých sa zveľadilo Komunitné centrum na Fončorde,  vybudovali cyklotraily nad Laskomerskou dolinou pre občanov, ktorí majú radi horské bicyklovanie, vytvorila v spolupráci s dobrovoľníkmi mozaika z kachličiek v Sásovej, či pripravila séria kultúrnych podujatí, ktoré dopĺňali tradičné kultúrne leto.

Druhe diskusne forum_2„Participatívny rozpočet mesta dáva ľuďom príležitosť naučiť sa a „na vlastnej koži“ si vyskúšať, čo pojmy participácia, aktívne občianstvo, angažovanosť a dobrovoľníctvo v praxi znamenajú. Ktokoľvek, aj laik si môže prejsť celým cyklom projektového riadenia vo všetkých jeho fázach. Je dobre, že je aj v našom meste možnosť tejto voľby a že sa nástroje participácie učíme pomaly používať a využívať. Participatívny rozpočet má zmysel a treba ho len a len podporiť a šíriť jeho dobrú myšlienku,” dopĺňajú zástupkyne projektu EKO – Externá Komunitná Obývačka, ktorý bol podporený v roku 2015.

Predkladatelia projektov, ktorí boli úspešní v minulom ročníku, sa opätovne uchádzajú o podporu z participatívneho rozpočtu. Hlavným prínosom je, že financie z participatívneho rozpočtu umožnili posunúť náš projekt o hodný kus vpred a tiež podpora verejnosti nám dala jasne najavo, že náš projekt má zmysel,” hovorí zástupca občianskeho združenia KOLESOM, ktoré získalo finančnú podporu v roku 2015.

Obyvatelia môžu rozhodnúť o týchto dvanástich návrhoch:

 1. Hudba v obraze
 2. Projekt LETO
 3. Nadchnime sa pre nové…
 4. Stavajme si mesto spolu
 5. Komunitná bylinková záhradka
 6. Kurz rodičovských zručností
 7. Laskomerské single traily
 8. Relax-zóna Fončorda
 9. Finančné vzdelávani everejnosti
 10. Enviro ruka v ruke s kultúrou
 11. Záhradka pre Uhlisko
 12. Šport pre všetkých

Podrobné informácie o návrhoch sú zverejnené na webovej stránke participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica.