Finančná komisia v pondelok stiahla z rokovania bod programu Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2015–2017. Poslanci to zdôvodnili údajným nedostatkom času na oboznámenie sa s návrhom.

mestský-úrad1Na utorkovom zasadnutí Mestskej rady upozornila Beata Farkašová, vedúca ekonomického odboru, že pokiaľ by návrh rozpočtu nebol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva 28. októbra, hrozí porušenie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Preto bude návrh na zastupiteľstvo predložený aj v prípade, že nebude prerokovaný finančnou komisiou. Pokiaľ však nedôjde ku konsenzu naprieč politickým spektrom, reálne hrozí, že návrh nebude schválený mestským zastupiteľstvom a Banská Bystrica 1. januára 2015 opäť vstúpi do rozpočtového provizória. Mestská rada preto odporučila zvolať mimoriadne zasadnutie finančnej komisie za účasti predsedov všetkých komisií a poslaneckých klubov. Zároveň odporučila prerokovať návrh rozpočtu aj na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

V prípade, že návrh rozpočtu nebude schválený do konca roka, Banská Bystrica vstúpi do rozpočtového provizória tretíkrát za posledné štyri roky. V takom prípade výdavky mesta nesmú v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.