Po sprísnení antifajčiarskeho zákona je aj v banskobystrickom obchodnom centre čistejší vzduch. Tunajší prevádzkovatelia kaviarní a ďalších podnikov, ktorých sa zákon týka, sú zodpovední.

zakaz fajceniaNovelizovaný antifajčiarsky zákon už nemyslí len na stavebné oddelenie fajčiarskej a nefajčiarskej časti v jednotlivých podnikoch, ale aj obchodných centrách. V praxi to znamenalo, že od 1. júla tohto roku aj v tunajšom obchodnom centre väčšina kaviarní bez vnútorných priestorov zakázala fajčenie. „Za najväčší prínos poslednej novely zákona považujeme najmä skutočnosť, že od nadobudnutia jej účinnosti sa prestalo fajčiť v otvorených kaviarňach v banskobystrickom nákupnom centre Europa SC,“ potvrdzuje Ivana Sedliačiková, vedúca Odboru hygieny výživy Regionálneho úradu verejného v Banskej Bystrici.

Len pracovníci banskobystrického Odboru podpory zdravia RÚVZ vykonali od júla do konca septembra takmer 500 kontrol v rôznych zariadeniach. „Pri výkone štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach súčasne kontrolujeme    dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov a povinnosť označenia verejne  prístupných priestorov bezpečnostným a zdravotným označením o zákaze fajčenia. V našom regióne môžeme konštatovať, že porušenia zákazu fajčenia sme nezistili, teda sme neuložili ani žiadne pokuty“ uviedla Silvia Kontrošová, vedúca odboru. Kontroly prebiehajú okrem obchodných centier napríklad aj v školských a zdravotníckych zariadeniach.

Aj keď v rámci nášho regiónu prevádzky zákon dodržiavajú, v súčasnosti je v Slovenskej repube je začatých približne dvanásť správnych konaní vo veci nevytvorenia podmienok na ochranu nefajčiarov zo strany prevádzkovateľov kaviarní v obchodných centrách. „Na Slovensku máme približne okolo 32 percent fajčiacej dospelej populácie. Keďže je fajčenie rizikový faktor, poškodzujúci zdravie a vzhľadom k tomu, že väčšina populácie Slovenska sú nefajčiari,  je potrebné vytvoriť podmienky na ochranu nefajčiarov,“ dodáva Kontrošová.

Každý občan môže na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podať podnet v prípade, že si všimne porušenie tohto zákona. Je možné urobiť to aj formou e-mailu. Každý jeden podnet je prešetrený. O výsledkoch kontrol informuje príslušný RÚVZ aj samotného žiadateľa o vykonanie kontroly.