V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že sa necítim byť politikom. Cítim sa byť človekom, obyvateľom nášho kraja, a preto som sa rozhodol kandidovať ako poslanec volený Vami, a chcem zastupovať a presadzovať Vaše požiadavky, predkladať Vaše názory.

Nechcem, aby ma volila väčšina, nechcem ani oživovať skapatého psa, a nebudem sa fotiť  ani pri opravenom chodníku, ktorý by mal byť úplnou samozrejmosťou bežného života.

andrej sliacky leták a6Prostredie Banskobystrického kraja je špecifické. Mnohí ľudia si myslia, že práve vedenie kraja je za všetko okolo nás zodpovedné. Pravdou je však to, že kraj má pôsobnosť a dosah  len na svojom majetku a kompetencie vyčlenené zákonom. Preto ako poslanec nikdy nepodporím nevýhodné odpredaje majetku a pozemkov nášho kraja.

Ako absolvent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som vyštudoval odbor aplikovaná etika, sa budem aktívne zasadzovať o to, aby bol vytvorený kvalitný etický kódex poslancov BBSK, v spolupráci s odborníkmi v danej problematike,  takisto podporím všetky nástroje transparentnosti, ktoré ešte neboli v našom kraji zavedené, tak aby verejnosť mala dosah na svojich  volených zástupcov, ktorí sú v mnohých prípadoch viac ako nedostupní .

Pred tromi rokmi vo voľbách do mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, som použil heslo MORÁLNE-VEREJNE-TRANSPARENTNE, pri týchto voľbách som rozmýšľal aké slová použiť. Rozhodol som sa nemeniť vlastnú filozofiu, ktorá má byť a je aj zásadou, a preto sa opieram o  tie isté slová.     Myslím si, že nejde len o slová, ale o posolstvo, ktoré je stále aktuálne a  konkrétne naplnenie týchto troch slov môže priniesť do krajského zastupiteľstva základ, od ktorého sa môžeme odraziť vpred.

Aj keď som mladý človek, nedalo mi nevšimnúť si, že v kraji je  hrozivý nedostatok sociálnych a opatrovateľských zariadení.  Pritom demografický vývoj je taký, aký je. Preto by som sa chcel zasadiť o to, aby v našom kraji, a hlavne v meste Banská Bystrica, vznikli takéto zariadenia,  pripravené prijímať a pripraviť slušnú starobu bežným občanom. Práve na tieto účely je potrebné využiť finančné zdroje z prostredia Európskej únie.

PODPORÍM:

– zriadenie nových zariadení domovov sociálnych služieb pre starých ľudí, ktorých je už teraz nedostatok

– budovanie ihrísk pre deti a mládež

– opravu ciest a výtlkov modernými a trvácnejšími metódami

– aplikáciu nových technológií vo všetkých oblastiach pôsobnosti kraja

– zvyšovanie otvorenosti nášho kraja

– zavedenie etického kódexu poslancov BBSK

– rozvoj regionálneho cestovného ruchu

– zavedenie protipovodňových opatrení vyčistením korýt riek a potokov

– zlepšenie dopravnej štruktúry v rámci Banskobystrického kraja

– rozvoj školstva v rámci pôsobnosti BBSK, najmä jeho kvalitu a dostupnosť

NEPODPORÍM:

– neadresné a nevýhodné odpredaje budov a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve BBSK

– rušenie a drastické redukovanie železničnej a autobusovej dostupnosti

– rušenie úspešných škôl

– netransparentné výberové konania pre výkon služieb a prác pre BBSK

– obchodovanie so záujmami občanov kraja

– náznaky klientelizmu a korupcie

sliacky-title