Vydavatelia máp z Kynceľovej pripravujú unikátnu porovnávaciu mapu okresu Banská Bystrica. Bude komparáciou historickej mapy Jána Lipského z roku 1806 a súčasnej podrobnej cestnej mapy Slovenska. 

Porovnaním starej a súčasnej mapy nájdeme viaceré rozdiely. Pripravovaná porovnávacia mapa okresu na strednom Slovensku predstaví unikátnosť mapy Uhorska z 19. storočia od známeho kartografa Jána Lipského. Čo sa všetko zmenilo v okolí Banskej Bystrice po viac než dvesto rokoch?

Banská Bystrica, kedysi Neosolium

Kolorovaná medirytina Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 je významným kartografickým dielom skladajúcim sa z 12 listov. Na vtedajšiu dobu veľmi presnú a nezvyčajne podrobnú mapu vytvoril Ján Lipský, popredný európsky kartograf, rodák zo Sedličnej pri Trenčíne. „Na prvý pohľad sú badateľné rozdiely napríklad vo vyznačení sídiel. Kým Lipský bodovými značkami, tzv. symbolmi, vyjadruje predovšetkým hierarchiu, aby vynikli správne centrá oblasti, tak v podrobnej mape od VKÚ Harmanec je zástavba vyjadrená plošným zákresom. Nadčasovosť Lipského mapy je aj v tom, že  Lipský vyznačil v mape napríklad kúpele, jaskyne, hostince, mlyny či samoty symbolmi, ktoré kartografia používa s malými zmenami dodnes, ako to môžeme vidieť v porovnávacej súčasnej mape VKÚ,“ hovorí redaktor a kartograf Bohuš Schwarzbacher. Mapa Uhorska z roku 1806 patrila medzi najpresnejšie kartografické diela 19. storočia.

Slúžiť bude turistom aj študentom

Porovnávacia mapa okresu Banská Bystrica a okolie kedysi a dnes bude spracovaná v mierke 1:95 000. Slúžiť môže aj turistom pre účel spoznávania tohto regiónu a zároveň zberateľom či historikom, ktorých nadchne najmä minulosť. Mapa bude aj vhodnou didaktickou pomôckou pre študentov, či učiteľov pri hodinách dejepisu, ale aj kartografie. V mape bádateľ nájde aj užitočné informácie o obciach, mestách i zaujímavých atraktívnych turistických miestach nachádzajúcich sa v okrese. Aktuálne zaujímavosti ako aj historické informácie získava priamo v teréne regionálna projektová manažérka Klaudia Mináčová.

„Aby mala mapa výpovednú hodnotu pre všetkých užívateľov, počas tohto obdobia spolupracujeme s miestnymi samosprávami, kultúrnymi inštitúciami, štátnymi archívmi, podnikateľmi v cestovnom ruchu a miestnymi turistickými organizáciami. Zapracovaním zozbieraných aktuálnych dát, historických informácií, zmien v krajine a nových možností z hľadiska cestovného ruchu do mapy, pomôžeme zviditeľniť a zatraktívniť tento región aj vďaka unikátnej porovnávacej mape Banská Bystrica a okolie kedysi a dnes,“ uzatvára Mináčová.