Sú medzi nami, ale nebývajú tu. Oni totiž nebývajú nikde. Na sklonku roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu vzniká séria článkov venovaných problematike bezdomovectva v našom meste. Prvý príspevok nesúvisí iba s tou marginalizovanou skupinou, ale dotýka sa aj iných odkázaných ľudí.

Potravinová banka Slovenska (PBS) je občianske hnutie, ktorého hlavným cieľom je boj proti plytvaniu. Každý deň sa likviduje množstvo potravín, ktoré by sa dali ešte zúžitkovať. PBS sa snaží oslovovať subjekty, ktoré by boli ochotné dať zadarmo k dispozícii prebytky z potravinárskeho priemyslu, verejných jedální a reštaurácií, poľnohospodárske prebytky a nepredajné, ale požívateľné potraviny. Tie PBS zhromažďuje, skladuje a následne distribuuje humanitárnym a charitatívnym organizáciám, ktoré svoju činnosť zameriavajú na ľudí v núdzi. Tomuto zámeru však nie je veľmi naklonená slovenská legislatíva, ktorá neumožňuje darcom odpísať si tovar aj pred 2 dňami pred ukončením minimálnej spotreby. Staršie potravinové produkty už PBS neprijíma. Preto vyvíja aj tlak na zmenu zákonných noriem tak, aby pre potencionálnych darcov nebolo výhodnejšie potraviny zlikvidovať. „Nie je predsa možné, aby sa likvidovali potraviny a ľudia hladovali,“ argumentuje podpredsedníčka združenia Marta Karliková. Ako uviedla pracovníčka banskobystrickej charity je rovnako dôležité aj to, aby dodané potraviny zohľadňovali cieľovú skupinu, ktorej sú určené.

Potravinová banka Slovenska má svoje sídlo v Košiciach, v niektorých mestách už pod jej značkou fungujú aj výdajne potravín pre tých najchudobnejších. Banskobystrické pracovisko je súčasťou PBS od roku 2005 a zastrešuje aj Kremnicu a Zvolen.

Začiatkom minulého mesiaca sa v Banskej Bystrici konalo pracovné stretnutie, ktorého úlohou bolo informovať o projekte Európsky program podpory najchudobnejším vrstvám obyvateľstva a vyzvať kompetentné subjekty v regióne Banská Bystrica, Zvolen a Kremnica na spoluprácu. V tomto roku sa totiž Ministerstvo poľnohospodárstva SR uchádzalo o potravinovú pomoc dodanú EÚ, určenú pre najchudobnejšie vrstvy obyvateľstva, a na jej realizácii sa má podieľať aj PBS. Po prípravnej fáze, ktorá sa uskutočnila v tomto roku, bude v roku 2011 prebiehať samotná distribúcia potravín (20 kg múky a 20 kg cestovín) každému občanovi Slovenska v hmotnej núdzi a to v mesiacoch apríl-jún a október-november. Do programu by sa mali okrem PBS zapojiť aj iné charitatívne organizácie a najmä obce, aby sa pomoc dostala každému, kto je na ňu odkázaný.