Nevyhovujúci stav nakladania s odpadovými vodami v mestskej časti Rudlová rieši samospráva už dlhé roky. Vo veľkej miere sú stále vypúšťané do Rudlovského potoka, čím dochádza k znečišťovaniu prostredia i ohrozovaniu obyvateľov mesta.

Mesto Banská Bystrica dlhodobo požaduje v dotknutej lokalite vybudovanie verejnej kanalizácie, čo aktívne rieši so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (StVS), a. s. V máji tohto roku získala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. z Ministerstva životného prostredia SR nenávratný finančný príspevok vo výške 2 058 868,04 eur na dobudovanie verejnej kanalizácie na uliciach Strmá, Pod Banošom, Dedinská a Odbojárov. Zámerom je odľahčiť Rudlovský potok od splaškov produkovaných v tejto mestskej časti a odvádzať ich pomocou novovybudovanej kanalizácie do čistiarne odpadových vôd.

Koncepcia dobudovania kanalizácie v Rudlovej sa začala riešiť už v roku 2012 vypracovaním projektu pre vydanie územného rozhodnutia. O rok neskôr pokračovalo majetkovoprávne vyrovnanie a príprava podkladov pre vydanie územného rozhodnutia. Počas celého procesu bolo identifikovaných viac ako 400 rôznych vlastníkov stavbou dotknutých pozemkov, čo výrazne skomplikovalo proces prípravy stavby. Z uvedeného dôvodu sa trasa kanalizačných zberačov a celkového technického riešenia niekoľkokrát menila. Ku konečnému technickému riešeniu došlo v roku 2017. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť koncom októbra 2018. Po vydaní stavebného povolenia v októbri nasledujúceho roka sa vzhľadom na vysoké investičné náklady a ekonomickú nenávratnosť, rozhodlo projekt rozdeliť na dve etapy.

„V prvej etape projektu sa pred tromi rokmi vybudovalo výtlačné potrubie z miesta budúcej čerpacej stanice do existujúceho zberača, ktorý odvádza splaškové odpadové vody na čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica. Počas druhej etapy bola v roku 2022 realizovaná stavebná časť čerpacej stanice, ktorá bude cez výtlačné potrubie transportovať odpadové vody do existujúceho zberača. Začiatkom tohto roka sme sa uchádzali o nenávratný finančný príspevok z rezortu životného prostredia z výzvy – Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov. Finančný príspevok za viac ako dva milióny eur sa nám podarilo úspešne získať, vďaka čomu máme možnosť dobudovať verejnú kanalizáciu v Rudlovej,“ uviedol Peter Neuzer, riaditeľ odboru investičného StVS, a. s.

V zmysle platnej legislatívy je povinnosťou  každého obyvateľa napojiť sa na existujúcu kanalizáciu. Vybudovaním projektu sa výrazne zlepší stav miestnych povrchových tokov a následne aj samotného Hrona. Nebude sa zhoršovať stav podzemných vôd, zvýši sa komfort bývania v Rudlovej a zlepší sa hygienický i životný štandard obyvateľov. Pre úspešnú realizáciu výstavby verejnej kanalizácie je potrebné zapojenie všetkých dotknutých 81 domácností.

„Teší ma, že sa nám spolu so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou poradilo na Ministerstve životného prostredia SR vyrokovať, aby bolo možné cez nenávratný finančný príspevok realizovať kanalizáciu aj v mestských častiach. Tie boli v predchádzajúcom programovom období z podobných výziev vylúčené, nakoľko podpora z operačného Programu Slovensko 2021 až 2027 je určená len pre obce pod 3-tisíc obyvateľov. O dobudovanie verejnej kanalizácie v Rudlovej sme sa snažili dlhodobo. Som rád, že naše úsilie sa vyplatilo. Základnou podmienkou na začatie realizácie stavby je podpísanie budúcich zmlúv o pripojení sa na verejnú kanalizáciu obyvateľmi. Po jej dokončení a právoplatnom skolaudovaní bude majiteľom nehnuteľností umožnené napájať sa na novovybudovanú verejnú kanalizáciu. Súčinné bude v tomto smere aj mesto. Pre vlastníkov jednotlivých nehnuteľností, ako producentmi odpadových vôd, zorganizuje spolu s pracovníkmi vodárenskej spoločnosti, v septembri tohto roka, stretnutie priamo v Rudlovej. Na ňom bude prezentovaná technicko-realizačná stránka projektu. K dispozícii bude aj technický pracovník vodárenskej spoločnosti, ktorý tamojším obyvateľom poskytne všetky podklady a informácie na realizáciu prípojok k verejnej kanalizácii,“ povedal primátor Ján Nosko.

Vlastník pripojí svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu stavby cez vybudovanú kanalizačnú prípojku s revíznou šachtou. Pre pripojenie je potrebné, aby vyplnil prihlášku na dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd, zverejnenú na webe StVPS. V prípade poradenstva sa môže majiteľ nehnuteľnosti obrátiť aj na zákaznícke centrum Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti na Partizánskej ceste č. 73. K dispozícii je tiež telefonická zákaznícka linka 0850 111 234 a e-mail cc@stvps.sk.

„Po odsúhlasení konkrétnych technických podmienok bude možné realizovať samotné pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu. Vyhotovenie pripojenia je možné si objednať u prevádzkovateľa alebo zhotoviť svojpomocne. Samotný šachtový prepoj však musí byť prevzatý povereným  pracovníkom prevádzkovateľa pred zásypom výkopu miesta pripojenia. Hlavná vetva kanalizácie bude vybudovaná v miestnych komunikáciách, respektíve chodníkoch. Z hlavného kanála sa vyhotoví odbočenie po hranicu nehnuteľnosti až po ukončenie revíznou šachtou,“ dodal Peter Neuzer.

Dĺžka kanalizácie má byť 1,2 km a viesť bude ulicami Pod Banošom, Odbojárov, Strmá a Dedinská. Majitelia nehnuteľností bývajúci na uvedených uliciach, sa na vlastné náklady budú napájať do vybudovaných revíznych šácht. Počas realizácie projektu budú všetci stavbou dotknutí obyvatelia kontaktovaní jej zhotoviteľom, aby si sami na pozemku určili umiestnenie revíznej šachty. Zhotoviteľ bude zároveň nápomocný majiteľom nehnuteľností pri výkope prípojok. Predpokladané dokončenie projektu je v roku 2028.