Ani petície, ani protest priamo na uplynulom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a ani následné pracovné stretnutie vedenia mesta, poslancov a zástupcov riaditeľov škôl nezmenilo nič na tom, že na utorňajšom zasadnutí bude predložený pôvodný materiál pojednávajúci o racionalizácii škôl v meste.

Základná škola Okružná (foto: zsokruznabb.edu.sk)

Ten hovorí o zrušení základných škôl Tatranská a Okružná, a to aj napriek odporu učiteľov a rodičov detí z týchto škôl. Mesto by ich zrušením uvoľnilo ešte v tomto kalendárnom roku takmer 111 tisíc eur a v budúcom roku vyše 404 tisíc eur. Navyše by sa lepším využitím svojich priestorov dostali zo schodkového hospodárenia aj ďalšie školy v meste, kam by žiaci zo zrušených škôl prešli. “S ďalšími príjmami do rozpočtu pre sektor základného školstva počítame v dôsledku využitia priestorov budov zrušených základných škôl,” píše sa ešte v predloženom materiáli. Poslanci budú ale o jednotlivých školách hlasovať zvlášť.

Pred poslancov je opätovne predkladaný návrh na zvýšenie poplatkov v materských školách. Konkrétne by mali poslanci na nasledujúcom zastupiteľstve schváliť materiál, ktorý zvýši mesačný poplatok za dieťa umiestnené v mestskej materskej škole z 12,50 eur mesačne na 14 eur. Zvýši sa aj poplatok za deti v školských kluboch detí zo siedmych na osem eur mesačne a materiál hovorí aj o poplatkoch za režijné náklady v zariadeniach školského stravovania, ktoré by mali byť mesačne paušálne pri jedálňach v materských školách vo výške dvoch eur a pri základných školách minimálne jedno euro. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach určí riaditeľ školy. Schválením tohto bodu mesto opäť pomôže mestskej pokladnici v tomto roku o vyše 48 tisíc eur a v budúcom roku o vyše 124 tisíc eur.

Mestská kasa si polepší aj znížením základného imania energetickej spoločnosti BBES, ktorú navrhlo jej predstavenstvo. Imanie sa zníži celkovo, a tak sa podiel mesta nezníži a akcionári si zníženú sumu podľa svojho podielu rozdelia. Mestu tak na účet, v prípade schválenia, príde takmer 170 tisíc eur.

Poslanci ale nebudú mestské účty len plniť, ale aj vyprázdňovať. Napríklad spolufinancovaním zriadenia neziskovej organizácie mesta – podniku medzitrhu práce „Šanca pre všetkých“. Postupne sa začína zreálňovať aj budovanie cyklotrás v meste. Občianska cyklo-iniciatíva OCI BB v spolupráci s Mestom Banská Bystrica sa budú uchádzať o grant vo výške do 50 tisíc amerických dolárov, pričom je potrebné zhruba rovnaké spolufinancovanie v hodnote 35 tisíc dolárov v peniazoch a 15 tisíc dolárov ako nepeňažný vklad. Výstupom projektu bude projektová dokumentácia na cyklotrasu Centrum – autobusová stanica – železničná stanica, nadizajnovanie dvoch stanovíšť ako vzoru pre ďalšie stanovištia a zrealizovanie vybratých úsekov cyklotrasy v súlade s návrhom Generelu nemotorovej dopravy.

Poslanci by mali schváliť aj zriadenie Mestského hasičského zboru, čo bolo pôvodne naplánované už na poslednom zasadnutí, ale primátor materiál stiahol, nakoľko viacero poslancov žiadalo ďalšie vysvetlenie problematiky. Stanovisko Ministerstva vnútra potvrdilo, že pokiaľ mesto nemá uzatvorenú zmluvu s miestnym Hasičským a záchranným zborom, musí zriadiť svoj vlastný. Okresní hasiči k zmluve nepristúpili vzhľadom na svoje obmedzené kapacity. Mesto svoj hasičský zbor založí na základoch doterajších dobrovoľných zborov na území mesta a aj samotný nový hasičský zbor mesta bude vykonávať svoju bežnú činnosť na báze dobrovoľnosti.

Priebeh utorňajšieho zasadnutia budete môcť sledovať naživo prostredníctvom textového prenosu BBonline.sk a videoprenosu infonet.tv od 9.00 h.