Energetické normy pre všetky typy budov sa postupne sprísňujú už od roku 2012. Najnovšia vlna sprísňovania nadobudne účinnosť v priebehu tohto roka. Viete, aké zmeny nás čakajú a aké nové pravidlá pre stavebníkov so sebou prinášajú?

Projektanti rodinných domov sa pri vypracovaní projektu musia riadiť dvoma záväznými predpismi upravujúcimi spotrebu energie:

  1. Tepelnotechnická norma STN 73 0540-2: požiadavky na tepelný odpor (R) a súčiniteľa prechodu tepla (U) pre jednotlivé obvodové konštrukcie;
  2. Zákon č. 555/2005 Z. z. a vyhláška č. 364/2012 Z. z.: požiadavky na energetickú hospodárnosť, teda energetickú triedu budovy.

Práve v prípade uvedeného zákona došlo k zmenám a energetická trieda A0 je od 2021 povinná. Pôvodne sa očakávalo aj sprísnenie noriem pre obvodové konštrukcie, tie však ostávajú zatiaľ bez zmien a plánované zmeny ostávajú len ako odporúčania.

A0 – energetická trieda budov postavených v roku 2021

Všetky budovy, rodinné domy nevynímajúc, ktoré získajú stavebné povolenie po 1. januári 2021, musia mať spotrebu tepla na vykurovanie blízku nule. V praxi to znamená, že na vykurovanie by nemali spotrebovať viac ako 20,4 kWh/m² za rok. Cieľom tejto zmeny je zníženie spotreby a šetrenie životného prostredia.

Kým teda pre rodinné domy, ktoré získali stavebné povolenie do konca roka 2020 stačilo, aby spadali do kategórie A1 (ultra nízkoenergetické rodinné domy), po novom musia rodinné domy splniť kategóriu A0 (rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie).

Požiadavky triedy A0 je možné splniť voľbou vhodných konštrukčných materiálov a správneho zdroja tepla pre daný rodinný dom (najčastejšie tepelné čerpadlo, fotovoltaické články či solárne kolektory).

Čo by mal spĺňať dom v triede A0

Zaradenie rodinného domu do A0 triedy nezávisí len od jedného parametra, akými sú napríklad použité materiály, zateplenie, či použitá technológia. Každý A0 rodinný dom by mal mať konštrukcie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami a využívať energiu z obnoviteľných zdrojov. Dôležité sú teda nielen využité materiály, ale na prvý pohľad aj zdanlivé maličkosti ako sú orientácia na svetové strany, efektívne využitie dažďovej vody, získanie elektrickej energie z prírodného zdroja či vetrací systém. Vďaka tomu získate dom, ktorý bude mať nízke náklady na spotrebu energie a zároveň si ju bude vedieť aj sám vyrobiť.

K dosiahnutiu nulovej energetickej triedy vám pomôže aj výber kvalitne izolujúcich okien a dverí, izolácia podlahy, či redukcia tepelných mostov.

Vyššie náklady v súčasnosti = vyššie úspory v budúcnosti

Stavba domu v triede A0 so sebou nesie vyššiu obstarávaciu cenu. Stavebníci predpokladajú, že náklady na výstavbu domu vďaka uvedeným zmenám stúpnu približne o 10 až 15 %, veľa ale záleží od šikovnosti projektanta stavby. V prípade kvalitného projektu môže byť zvýšenie nákladov v porovnaní s výstavbou nízkoenergetických domov takmer zanedbateľné.

Na druhej strane ako protihodnotu takmer nulové domy prinášajú nižšie prevádzkové náklady. Kým priemerné náklady na prevádzku nízkoenergetického domu (povinná energetická trieda nehnuteľností do roku 2019) sa pohybujú okolo 100 až 120 € mesačne, pri A0 dome jeho majiteľ ušetrí až 2/3 týchto nákladov. Navyše, majitelia A0 domov sa v budúcnosti nemusia extra obávať zdražovania elektriny a plynu. Oproti klasickým domácnostiam im takéto zdražovanie v budúcnosti ovplyvní rodinný rozpočet len minimálne.

Aké sú možnosti výstavby rodinného domu od roku 2021

Rodinné domy, ktoré získali stavebné povolenie do konca roka 2020, môžu byť dokončené podľa dovtedy platných podmienok. Nové nehnuteľnosti, ktoré získajú stavebné povolenie od začiatku roka 2021, už však musia patriť do energetickej triedy A0. Pre splnenie podmienok platných pre rodinné domy od roku 2021 a zároveň minimalizovanie nákladov potrebných na výstavbu domu je kľúčový výber správneho projektu domu.

Svoj nový dom spĺňajúci všetky zákonom stanovené podmienky si môžete vybrať z projektov montovaných drevodomov, alebo sa rozhodnúť pre oslovenie architekta, ktorý vám vypracuje projekt na mieru.

A0 domy od roku 2021 predstavujú štandard, s ktorým sa budeme stretávať pravidelne. Kým v minulosti bola ich výstavba na báze dobrovoľnosti, od tohto roka sa stáva povinnou. Podobne, ako sa pred pár rokmi stali štandardom nízkoenergetické domy a postupne ich vyradili nulové domy, predpokladá sa, že ani nulové domy nebudú konečnou stanicou v znižovaní energetickej náročnosti budov. Práve znižovanie energetickej náročnosti, využitie kvalitných materiálov a obnoviteľných zdrojov energií, predstavuje najefektívnejší spôsob ako chrániť životné prostredie a zároveň znižovať prevádzkové náklady na správu nehnuteľností.