Školské poplatky sú v Banskej Bystrici až do odvolania pozastavené a termíny zápisov detí do základných škôl sa s ohľadom na aktuálnu situáciu zmenili.

Poplatky za škôlku či družinu sú pozastavené až do odvolania

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 26. marca 2020 ostávajú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania aj v Banskej Bystrici. V tejto súvislosti mesto informuje rodičov, resp. zákonných zástupcov detí, že úhrady príspevkov za materské školy, školské kluby, poplatky za základnú umeleckú školu, centrum voľného času a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú od apríla až do odvolania pozastavené. Všetky informácie nájdu rodičia na webe mesta www.banskabystrica.sk a webových portáloch jednotlivých škôl a školských zariadení.

Termíny zápisov detí do prvých ročníkov ZŠ sa zmenili, uskutočnia sa bez detí

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a o prerušení prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania, určil zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 na obdobie od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Miesto a čas zápisu určuje VZN č. 2/2016 mesta Banská Bystrica. V súlade s citovaným rozhodnutím, sa zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica uskutoční v dvoch termínoch:  

 • 16. apríla 2020, v čase od 9.00 do 15.00 h
 • 17. apríla 2020, v čase od 9.00 do 12.00 h

Zápisy sa uskutočnia bez osobnej prítomnosti detí. Postačujúca je prítomnosť jedného zákonného zástupcu.

Zápis detí je možné uskutočniť:

 1. vyplnením elektronických formulárov, ktoré zákonní zástupcovia nájdu na webovej stránke príslušnej základnej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa,
 2. prostredníctvom aktívnej elektronickej schránky: zákonný zástupca poskytne údaje zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom,
 3. ak technické možnosti neumožňujú zákonnému zástupcovi prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky elektronicky, dostaví sa v čase zápisu do školy vyplní prihlášku a odovzdá ju poverenej osobe v škole (zákonný zástupca je povinný mať ochranné rúško a dodržiavať dvojmetrový rozostup).

Ďalšie dôležité informácie:

 • Podľa zákona žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (VZN č. 4/2018, o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica), ak sa zákonný zástupca nerozhodne inak.
 • Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, ak ho riaditeľ školy prijme na základné vzdelávanie.
 • Riaditeľ spádovej školy (školský obvod) je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 • Zákonný zástupca dieťaťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou (odkladom) v predchádzajúcom školskom roku je povinný znova sa zúčastniť zápisu pre nasledujúci školský rok.
 • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy a nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy, obec postupuje podľa § 37 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa. Za priestupok možno uložiť pokutu do 331,50 eur.

Všetky základné informácie k povinnému zápisu detí do prvých ročníkov budú zverejnené na webových stránkach príslušných základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Rodičov, resp. zákonných zástupcov mesto žiada o dodržanie všetkých opatrení týkajúcich sa zabráneniu šírenia koronavírusu  COVID-19.

O zápisoch do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude samospráva informovať v najbližšom čase.