Dvanásť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica privíta v dňoch od 4. do 8. februára svojich budúcich žiakov na zápise do prvého ročníka.

Najväčšia banskobystrická škola na Spojovej ulici.

V jednotlivých banskobystrických školách bude zápis prebiehať v rozličných dňoch podľa harmonogramu, ktorý nájdete nižšie v článku. Na zápise sa musí zúčastniť zákonný zástupca spolu s dieťaťom a potrebné je predložiť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Dieťa by malo byť zapísané do školy vo svojom školskom obvode, čo je spravidla škola najbližšia k miestu trvalého pobytu. Rodič sa môže rozhodnúť svoje dieťa zapísať aj do inej, než spádovej školy, ale do tej môže vykonať zápis až po súhlase jej riaditeľa, ktorý prihliada na kapacitné možnosti.

Do prvej triedy sa zapisuje každé dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú dochádzku dovŕši vek 6 rokov a dosiahlo školskú spôsobilosť. Rodič môže požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast alebo príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca dieťaťa požiadať o prijatie na povinnú školskú dochádzku aj u dieťaťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku ku dňu nástupu do školy. V takomto prípade musí rodič doložiť súhlasné stanovisko detského lekára a tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Deti je možné zapísať na povinnú školskú dochádzku aj na diaľku. Zákonní zástupcovia môžu splnomocniť osobu na Slovensku, aby zapísala dieťa do niektorej základnej školy. Splnomocnená osoba sa preukáže rodným listom dieťaťa, splnomocnením od zákonných zástupcov dieťaťa a svojim občianskym preukazom. Zákonný zástupca následne musí písomne požiadať riaditeľa školy o povolenie navštevovať základnú školu v zahraničí. V prípade nezapísania dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, sa rodič dopustí priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta do výšky až 331,50 eur.

V Banskej Bystrici je okrem dvanástich mestských škôl aj trojica súkromných a dve cirkevné základné školy. Vlani nastúpilo do prvých ročníkov mestských škôl 580 detí a 99 prekročilo prvýkrát brány neštátnych škôl. Školský úrad Mesta Banská Bystrica očakáva podobný počet zapísaných detí aj v tomto roku. Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční v marci.

Harmonogram zápisu do základných škôl v meste Banská Bystrica