Nad Fončordou plánujú vznik areálu agroturistiky, nie všetkým obyvateľom blízkej lokality sa ale zverejnený zámer pozdáva. Problémom však nie je samotný plánovaný nový areál.

S vybudovaním areálu sa počíta nad Moskovskou ulicou v lokalite pod Suchým vrchom, zhruba päťsto metrov od posledných domov sídliska a v bezprostrednej blízkosti nedávnej výstavby rodinných domov, odkiaľ sa počíta aj s hlavným prístupom do areálu.

Z urbanistickej štúdie, ktorá bola minulý mesiac zverejnená na internetovej stránke mesta vyplýva, že zámerom miestneho podnikateľa je vytvorenie areálu s malým ubytovacím a stravovacím zariadením, kde by mohli návštevníci prísť do kontaktu s koňmi, kravami, ovcami či drobnou chovateľskou hydinou, ale zároveň by si mohli zblízka v obore pozrieť napríklad aj srny a daniele. Súčasťou má byť aj časť pre športovo-rekreačný areál lesoparku.

foncorda

V súvislosti so zverejním zámeru, sa 16. decembra mimoriadne stretla Občianska rada na Fončorde. Popudom k jej zvolaniu pritom nebol samotný areál agroturistiky s lesoparkom a jeho projektové zámery.

Štúdia, na základe pôvodnej územno-plánovacej dokumentácie mesta zo sedemdesiatych rokov, počíta aj s priestorom pre krajskú Botanickú záhradu v ďalšej časti lokality nad potokom Udurná. Práve táto lokalita bola v minulosti vybraná, ako vhodná pre umiestnenie botanickej záhrady, no štát k jej vybudovaniu nepristúpil a je málo pravdepodobné, že by sa k takémuto projektu odhodlal niekto v súčasnosti.

Urbanistická štúdia projektu v tejto lokalite sa ale aj s takýmto zadaním musela zaoberať a navrhnutá prístupová komunikácia popri potoku Udurná sa stala terčom kritiky obyvateľov. Tí na mimoriadnom zasadnutí občianskej rady poukázali na hrozbu definitívneho zničenia i tak zanedbanej oddychovej lokality popri potoku.

Prítomní členovia občianskej rady na Fončorde na svojom zasadnutí vyjadrili svoje stanovisko k zámeru s návrhom vypustenia spomenutej komunikácie. Zároveň jej predseda Ján Hruška, v súvislosti s týmto prípadom, smeroval kritiku aj na Mestský úrad. Ten si podľa neho neplní svoje povinnosti ohľadom uverejňovania lokálnych územných zámerov na informačných tabuliach v dotknutých lokalitách.