Komplikovaná situácia ovplyvnená výskytom koronavírusu, pomerne teplý, ale  upršaný začiatok leta komplikujú prevádzkovateľom kúpalísk, aby postupne otvárali svoje prevádzky.

Ich otvoreniu predchádza splnenie prísnych zákonných pravidiel prevádzkovateľom, ktoré dôsledne kontrolujú pred spustením prevádzky i počas nej odborníci príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci štátneho zdravotného dozoru.

Prevádzkovateľom umelých a prírodných kúpalísk pribudla povinnosť dodržiavať Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s pandémiou koronavírusu, dodržiavanie týchto opatrení, ako aj priebeh celej sezóny odborní pracovníci budú naďalej kontrolovať v rámci štátneho zdravotného dozoru.

„V okresoch Banská Bystrica a Brezno, ktoré spadajú do územnej pôsobnosti RÚVZ Banská Bystrica, bolo v uplynulej letnej turistickej sezóne (LTS) evidovaných 8 sezónnych rekreačných zariadení, v ktorých sa na kúpanie využívalo 18 bazénov,“ vedúca Oddelenia životného prostredia a zdravia Pavlína Bartová.

Otvorili aj Plážové kúpalisko

V nadchádzajúcej letnej sezóne požiadal o uvedenie kúpaliska do prevádzky aj prevádzkovateľ Plážového kúpaliska v Banskej Bystrici. Súčasne požiadal v rámci prevádzkovej kontroly o odbery vzoriek vody z bazénov a ich laboratórne vyšetrenie. „Kontrola pripravenosti plážového kúpaliska spojená s odberom vzoriek bola vykonaná v dňoch 5. júna a 11. júna a následne po zhodnotení výsledkov štátneho zdravotného dozoru a laboratórnych analýz odobratých vzoriek RÚVZ vydal 12.6.2020 súhlasné rozhodnutie na uvedenie časti plážového kúpaliska do prevádzky֧“ konštatuje  Pavlína Bartová.

Kúpalisko otvára aj Podbrezová

Ide o starý aj nový plavecký bazén, detský bazén, Baby bazén, atypický bazén so štvor šmýkačkou a toboganom, jazero v časti využívanej na kúpanie, 2 viacúčelové ihriská s umelým trávnatým povrchom, miestnosti prvej pomoci a  trávnaté plochy. Súčasne bol schválený prevádzkový poriadok plážového kúpaliska. O uvedenie letného kúpaliska do prevádzky požiadal 15. júna aj ŠK Železiarne Podbrezová,  ako prevádzkovateľ letného kúpaliska v Podbrezovej.

Kúpalisko má dva bazény, vodu v nej je možné hodnotiť ako vhodnú na kúpanie, a preto po vykonaní štátneho zdravotného dozoru, posúdení predložených podkladov a pripravenosti kúpaliska, vydal RÚVZ súhlasné rozhodnutie.

Ostatné kúpaliská ostávajú zatiaľ zatvorené

Ostatní prevádzkovatelia umelých kúpalísk zatiaľ nepožiadali RÚVZ o uvedenie priestorov kúpalísk do prevádzky počas letnej turistickej sezóny 2020. V spádovej oblasti RÚVZ Banská Bystrica (okresy Banská Bystrica a Brezno) sa nenachádzajú a nie sú prevádzkované vody určené na kúpanie, ani prírodné kúpaliská.

Frekvencia vyšetrovania kvality vody na kúpanie v umelých kúpaliskách a v prírodných kúpaliskách je určená vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 308/2012 Z. z., ktorá hovorí o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

„Každý ukazovateľ kvality vody má stanovenú frekvenciu vyšetrovania, ktorá závisí od druhu ukazovateľa a jeho významnosti zo zdravotného hľadiska, alebo z hľadiska dodržania účinnosti technológie úpravy vody. Mikrobiologické ukazovatele sa musia napríklad vyšetrovať jedenkrát za 14 dní u bazénov bez recirkulácie vody a jedenkrát za mesiac u bazénov s recirkuláciou vody. Ukazovatele dôležité pre dodržanie účinnosti technológie úpravy vody na umelých kúpaliskách sa vyšetrujú trikrát denne – napríklad reakcia vody, či voľný chlór,“ vysvetľuje Pavlína Bartová.

Vyhláška určuje aj frekvenciu vyšetrovania vôd prírodných kúpalísk, s odberom a vyšetrením pred kúpacou sezónou a 1x za 14 dní počas kúpacej sezóny. Dodáva, že požiadavky na kvalitu vody na kúpanie vo vodách určených na kúpanie, ako aj frekvenciu vyšetrovania vody, upravuje vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z.. vyšetrenie sa vykonáva pred začatím kúpacej sezóny a následne jedenkrát za 14 dní. Každoročne je správa o kvalite „Vôd určených na kúpanie“ zasielaná za SR Európskej komisii. Cieľom vykonávania ŠZD na kúpaliskách je znižovanie zdravotných rizík, ktoré môžu byť spojené s nedodržiavaním hygienických požiadaviek na prevádzkovanie kúpalísk a porušovaním schválených prevádzkových poriadkov a môžu spôsobiť poškodenie zdravia návštevníkov.