Terminológia verejného  zdravotníctva vypĺňa medzeru v domácej odbornej literatúre. V týchto  dňoch vychádza inovovaná publikácia Slovensko – anglická terminológia verejného zdravotníctva 2020. ktorá slúži nielen  pre odbornú verejnosť, ale aj pre študentov verejného zdravotníctva.

Autormi sú riaditeľ banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Cyril Klement,  vo svete  uznávaný odborník Roman Mezencev, ako aj kolektív ďalších  odborníkov. Publikácia s vyše 3 500 heslami vychádza v aktualizovanom a rozšírenom vydaní integruje odborné termíny z predchádzajúcich vydaní a dopĺňa nové vecné a biografické heslá. Je určená odborníkom zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva a svojim záberom vypĺňa veľkú medzeru v domácej odbornej literatúre.

„Pomáha správne interpretovať a používať vybrané pojmy v oblasti verejného zdravotníctva, epidemiológie, hygieny životného prostredia a výživy, hygieny detí a mládeže, vakcinológie, virológie, preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, ochrany zdravia pred žiarením, civilnej obrany a krízového manažmentu, ale aj súvisiacich laboratórnych disciplín, chemických analýz, molekulárnej biológie a mikrobiológie.“ informuje Mária Tolnayová, hovorkyňa RÚVZ Banská Bystrica. Komplexnosť publikácie umocňujú heslá z oblasti štatistiky, ekonómie, práva či informačných technológií, ktoré súvisia s verejným zdravotníctvom a jeho medzinárodným charakterom.

Moderná odborná terminológia

Anglické terminologické ekvivalenty poskytujú silný základ pre pracovníkov verejného zdravotníctva, ktorí sú v kontakte s medzinárodnými organizáciami. Heslá sú spracované stručnou, ale výstižnou formou, so zameraním na modernú odbornú terminológiu.

Publikácia tiež prináša jedinečný súbor 83 profilov významných osobností medicíny a verejného života od Hippokrata po nedávnu minulosť.