Komplexné zabezpečenie účtovníckych agend – zabezpečenie vedenia účtovníctva v zmysle platných smerníc a legislatívnych predpisov,  účtovníctva v ekonomickom informačnom systéme iSPIN (využívanie modulov: Pokladňa, Logistika, Banka, Platobné poukazy, Rozpočet, Účtovníctvo, Majetok, Finančné plánovanie a rozpočtovanie, Výkazníctvo, Programové rozpočtovanie. Uzatváranie hospodársko – dodávateľských zmlúv – zodpovednosť za dodržiavanie Zákona o verejnom obstarávaní (organizovanie, zabezpečovanie obstarávania prác, tovarov a služieb). Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku. Samostatná odborná práca na úseku ekonomiky práce. Samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania. Vykonáva administratívnu finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z.  z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov. Komplexné zabezpečovanie využívania dopravných prostriedkov, organizačné zabezpečenie ekonomického a prevádzkového úseku knižnice. Vykonávanie a plnenie ďalších úloh súvisiacich s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

Reagovať na ponuku