Občianske združenie Pro Bibliothecae v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici pripravili 23. ročník odborného seminára TLib – Trends in Libr@ries 2024, pre knihovníkov a informačných špecialistov.

Seminár s témou Poklady slovenskej kultúry a ich prezentácia doma a v zahraničí bude venovaný prezentácii a propagácii slovenskej kultúry a Slovákov v domácom aj zahraničnom priestore a uskutoční sa v dňoch 21. až 22. mája v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Semináru sa zúčastnia odborníci z pamäťových a fondových inštitúcii zo Slovenska, Čiech a Poľska – knižnice, vydavateľstvá, galérie, osvetové strediská a archívy.

Cieľ odborného podujatia

Kultúra, jej kreatívne činnosti a tvorivé aktivity vždy formovali krajiny a svet vďaka svojej transformačnej kapacite, schopnosti sprítomniť kolektívnu emóciu, nachádzať inovatívne a nečakané spojenia a riešenia. Jej rôzne oblasti sa stali významnou súčasťou života i našej spoločnosti, prelína sa v nich história i súčasnosť, čím vytvárajú bohaté kultúrne dedičstvo Slovenska.

Dôležitou súčasťou národnej kultúry sú knižnice nielen ako inštitúcie patriace do jej sféry. Svojou podstatou uchovávajú a sprístupňujú kultúrne prejavy, a tak napomáhajú rozvoju kultúry a majú aj značné predpoklady na jej primeranú prezentáciu a propagáciu doma a v zahraničí.

Podmienkou naplniť túto úlohu knižníc je adekvátne budovanie ich knižničných fondov a informačných databáz obsahujúcich cenné a spoľahlivé informácie. Knižnice ako správcovia týchto informácií ich prostredníctvom rôznych typov aktivít premieňajú na vedomosti využiteľné na rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania, čím sa stávajú dôležitým predpokladom rozvoja celej spoločnosti.

Zámerom seminára bude diskusia o súčasnom poslaní knižníc a pamäťových a fondových inštitúcií pri pozitívnej prezentácii slovenskej kultúry, ako aj kultúry zahraničných Slovákov. Zároveň budú nastolené otázky ako knižnice môžu svojimi aktivitami napomáhať jej rozvoju, resp. formulovať požiadavky na tvorivejší a kvalitnejší prístup k nej.

Knižničný inkubátor

Súčasťou odborného seminára bude aj 8. ročník fóra mladých knižnično-informačných špecialistov na tému Pohľad na slovenskú kultúru ako príležitosť pre mladých odborníkov.

Mladí odborníci môžu prispievať k ochrane a prezentácii bohatej slovenskej kultúry, ktorá im ponúka mnoho príležitostí vo viacerých oblastiach a inštitúciách.

Popri mnohých úspechoch mladých odborníkov v oblasti kultúry existuje aj množstvo problémov, ktoré si vyžadujú komplexnosť riešenia. Je potrebné vytvárať priaznivé podmienky na sebarealizáciu, tvorivosť a kariérny rast mladých odborníkov v kultúrnom sektore. Výmena skúseností mladých knihovníkov bude podnetnou na získavanie ďalších odborných znalostí a skúseností, ktoré seminár dlhoročne poskytuje.

Seminár finančne z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia. Vstup je voľný.