Quantcast

Výsledkom tradičného  jarného  upratovania v Banskej Bystrici je viac než 332 kontajnerov odpadu. Do tohtoročnej akcie Za krajšie mesto sa okrem Banskobystričanov zapojili aj aktivační pracovníci, ktorí čistili verejné priestranstvá a samospráva zároveň odštartovala čistenie miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. Následná kontrola  čistoty v meste však napriek úsiliu odhalila nedostatky.

Prednosta metského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár konštatuje: Osobne som si prešiel jednotlivé časti mesta a zistil som, že mnohé problémy pretrvávajú. V úsilí čistiť mesto budeme naďalej dôsledne pokračovať, zameriame sa na verejné priestranstvá a trávnaté plochy. V tejto  súvislosti však treba jednoznačne zdôrazniť, že udržiavanie čistoty  v meste musí byť úsilím nás všetkých, každý musí začať od seba.

Banskobystrická samospráva aktuálne pripravuje  zmenu všeobecne-záväzného nariadenia o verejnom poriadku, ktoré zavádza prísnejšie sankcie voči vlastníkom pozemkov a nehnuteľností. Hlavný motív pripravovaného VZN je v tom, že vlastniť pozemok, či nehnuteľnosť znamená zároveň starať sa o majetok, udržiavať ho v čistote, resp. v prípade pozemku zabezpečovať jeho údržbu, kosenie a pod. V prípade, ak vlastník ustanovenia VZN nedodrží, musí očakávať prísne sankcie zo strany mesta.

Ďalšou oblasťou, na ktorú sa prednosta MsÚ Miroslav Rybár pri nedávnej osobnej kontrole zameral, bol postup prác súvisiacich s opravou a údržbou miestnych komunikácií a chodníkov. Pripomeňme, že od začiatku apríla prebieha v Banskej Bystrici stavebná údržba, pričom na tzv. zberných miestnych komunikáciách sú výtlky už opravené a práce pokračujú na ďalších kritických úsekoch.. Zároveň platí, že na cestách, ktoré sú zaradené do Projektu obnovy a údržby miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta, sa čiastková oprava výtlkov nebude realizovať, pretože tieto komunikácií budú rekonštruované komplexne, v rámci spomínaného  projektu, ktorý by mal byť ukončený v auguste t. r.

V súvislosti s opravou ciest v Banskej Bystrici je však dôležité zdôrazniť, že nie všetky komunikácie sú vo vlastníctve mesta. Najmä mnohé hlavné cestné ťahy sú majetkom Banskobystrického samosprávneho kraja, resp. Slovenskej správy ciest a je preto na vlastníkoch, aby zabezpečili opravu a údržbu svojich komunikácií.